تور استانبول

ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه نوروز99 (از 26 اسفند-5شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,660,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه نوروز99 (از26 اسفند-3شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,110,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه اسفند 98 (3 شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/01
قیمت از : 1,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه نوروز99(9 فروردین-3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/09
قیمت از : 5,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه نوروز99 (از 27 اسفند-4شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 3,910,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه نوروز99 (از 26 اسفند-4شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,350,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 3شب استانبول 3 شب آنتالیا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,080,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه زمستان 98(7شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,670,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه زمستان 98(5شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 2,470,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98 (4 شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/22
قیمت از : 2,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98 (3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 2,220,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98 (7شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,900,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه زمستان 98 (5 شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/24
قیمت از : 1,520,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98(4 شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98(3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 2,220,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان

تور آنتالیا

ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 1 الی 16 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/01
قیمت از : 2,290,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 7 روز آنتالیا ویژه 28 اسفند الی 10 فرودین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 4,559,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,359,000 تومان
ایرلاین : تیلویند

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 1و8 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 6,890,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,445,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 3شب استانبول 3 شب آنتالیا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,080,000 تومان

تور کوش آداسی

ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 7روز کوش آداسی ویژه 27 اسفند الی 10 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 5,459,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 28 اسفند الی 10 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,899,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 25 بهمن الی 16 اسفند98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/25
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت

تور 3شب ازمیر 3شب کوش آداسی ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 9,350,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 6,970,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 5,990,000 تومان

تور بدروم

ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,800,000 تومان

تور مارماریس

ایرلاین : آنادولو جت

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,915,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 7 روز مارماریس ویژه 27 اسفند الی 10 فروردین

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 6,299,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,425,000 تومان

تور آلانیا

ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 6 روز آلانیا ویژه 27 اسفند الی 10 فروردین99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 6,060,000 تومان
ایرلاین : تیلویند

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 7,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,895,000 تومان
ایرلاین : فری برد

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/14
قیمت از : 3,690,000 تومان

تور قونیه

ایرلاین : ایران ایر

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 6,010,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 6,400,000 تومان

تور آنکارا

ایرلاین : ماهان

تور 4شب و5 روز آنکارا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 4,180,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 3شب و4 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 2,540,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب و5 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 2,910,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 7شب و8 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 3,310,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 7شب و8 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 4,020,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 4شب و 5 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 3,490,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 3شب و 4 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 2,930,000 تومان

تور ازمیر

ایرلاین : آنادولو جت

تور 3شب ازمیر 3شب کوش آداسی ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 9,350,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس

تور3شب و 4 روز ازمیر ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,015,000 تومان

تور دیدیم

ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,695,000 تومان

تور کوش آداسی و ازمیر

ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 7روز کوش آداسی ویژه 27 اسفند الی 10 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 5,459,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 28 اسفند الی 10 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,899,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 25 بهمن الی 16 اسفند98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/25
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت

تور 3شب ازمیر 3شب کوش آداسی ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 9,350,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 6,970,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 5,990,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس

تور3شب و 4 روز ازمیر ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,015,000 تومان

تور بدروم و ازمیر

ایرلاین : پگاسوس

تور3شب و 4 روز ازمیر ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,015,000 تومان

تور مارماریس و ازمیر

ایرلاین : آنادولو جت

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,915,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 7 روز مارماریس ویژه 27 اسفند الی 10 فروردین

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 6,299,000 تومان

تور مارماریس و کوش آداسی

ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 7روز کوش آداسی ویژه 27 اسفند الی 10 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 5,459,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 28 اسفند الی 10 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,899,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 25 بهمن الی 16 اسفند98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/25
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,915,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت

تور 3شب ازمیر 3شب کوش آداسی ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 9,350,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 6,970,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 7 روز مارماریس ویژه 27 اسفند الی 10 فروردین

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 6,299,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 5,990,000 تومان

تور استانبول وآنتالیا

ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه اسفند 98 (3 شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/01
قیمت از : 1,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 3شب استانبول 3 شب آنتالیا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,080,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه زمستان 98(7شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,670,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه زمستان 98(5شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 2,470,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98 (4 شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/22
قیمت از : 2,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98 (3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 2,220,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98 (7شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,900,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه زمستان 98 (5 شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/24
قیمت از : 1,520,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98(4 شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98(3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 2,220,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان

تور کاپادوکیا

ایرلاین : ماهان

تور 7شب و 8 روز کاپادوکیا ویژه زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 7,610,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 3شب و 4 روز کاپادوکیا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 5,980,000 تومان

ترکیه

سبک سفرتان چیست؟

جاذبه های گردشگری و تفریحی ترکیه

چرا تور ترکیه

کشور ترکیه که در همسایگی ایران قرار گرفته، دارای شهرهای مهم و تاریخی و همچنین سواحل مختلف و تفریحات متنوعی می باشد. این کشور مسلمان با رشد و توسعه صنعت توریسم در سالهای گذشته پیشرفت های زیادی داشته و شهرهای این کشور میزبان میلیون ها توریست و مسافر از سراسر جهان بوده اند که با استفاده از تور ارزان ترکیه به این کشور سفر می کنند. ترکیه دارای تاریخی چند هزار ساله است و سلسله های فراوانی بر این نقطه از جهان حکومت کرده اند که امروزه در سفر با تور ترکیه می توانید آثار تاریخی زیبا و گاه شگفت انگیز این سلسله ها (از جمله یونان باستان، رومی ها، بیزانس، سلجوقیان، عثمانی ها و جمهوری ترکیه) را از نزدیک ببینید.

در کشور ما هم سالهاست که با برقراری تورهای مختلف این کشور از جمله: تور استانبول ، تور آنتالیا ، تور کوش آداسی، تور ازمیر، تور مارماریس ، تور قونیه و ... ، صدها هزار نفر از هموطنان مان از این کشور زیبا دیدار کرده اند و توانسته اند با استفاده از تور زمینی یا تور هوایی ترکیه، برای خود و خانواده هایشان خاطرات خوشی را از این کشور رقم بزنند.


جاذبه های گردشگری ترکیه

ترکیه دارای دیدنی ها و نقاط توریستی متنوع و فراوانی است آن قدر که هنگام دیدار از شهرهای توریستی این کشور با تور ترکیه از جمله آنتالیا، استانبول، ازمیر، کوش آداسی و قونیه می توانید هفته ها در این شهرها گردش کرد و همچنان از جاذبه های گردشگری داخل و اطراف این شهرها لذت برد. به خصوص سواحل زیبا و امکانات متعدد ورزش های آبی، تور کشتی و یا قایق سواری، آثار تاریخی فراوان، مکان های تفریحی جوانان و نوجوانان (از قبیل شهربازی، تله کابین، پارک آبی، سینما ها و غیره) رستوران ها و کافه ها، خرید لباس های ترک، مراسم و جشن های سنتی این کشور.


مهمترین جاذبه های گردشگری ترکیه :

•         موزه ایاصوفیه Hagia Sophia Museum در استانبول

•         پاموک کاله Pamukkale در دنیزلی

•         بازار بزرگ استانبول Grand Bazaar

•         معبد آرتمیس Temple of Artemis در کوشی آداسی

•         غارهای دانلاتاش Damlatas Caves در آلانیا

•         موزه و آرامگاه آتاتورک Anıtkabir در آنکارا

•         باغ وحش ازمیر Izmir Wildlife Park

•         موزه مولانا Mevlana Museum در قونیه

•         معبد آپولو Temple of Apollo در دیدیدم

•         پارک ملی اولوداگ Uludag National Park در بورسا


بهترین سواحل ترکیه

اگر هدف اصلی شما از همراهی با تور ترکیه استراحت و آرامش است ، شهرهای ساحلی ترکیه مانند آنتالیا، کوشی آداسی، آلانیا، بدروم، ازمیر، مارماریس و دیدیم بهترین گزینه ها هستند. این شهرها در بیشتر روزهای سال آفتابی هستند و علاوه بر سواحل عالی، دارای هتل های لوکس با قیمت های مناسب و جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی بسیاری هستند. تنها نکته ای که گردشگران تور ترکیه برای بازدید از شهرهای ساحلی باید بدانند این است که بازارها و فروشگاههای این شهرها قیمتهای گرانتری نسبت به استانبول دارند و خرید کمتر در آنها باعث صرفه جویی در هزینه ها میشود.


بهترین ساحل های ترکیه :

1- ساحل کلئوپاترا Kleopatra در آلانیا

2- ساحل ایزتوزوIztuzu  در اورتاجه

3- ساحل اولودنیز Oludeniz در اولودنیز

4- ساحل ایچملر Icmeler  در مارماریس

5- ساحل کاپوتاس Kaputas در آنتالیا

6- ساحل کاباکKabak  در فتحیه

7- ساحل چیرالی Cirali(Olympus) در چیرالی

8- ساحل پاتارا Patara در پاتارا

9- ساحل کنباآلتی Konyaalti در آنتالیا

10- ساحل دهکده پروانه BUTTERFLY VALLEY در فتحیه


بهترین زمان سفر با تور ترکیه

سفر به ترکیه آنقدر شما را سرگرم خواهد کرد که در صورتی که اهل گشت و گذار در شهرهای این کشور و دیدن جاذبه های آن باشید، می توانید سفری استثنایی و خاطره انگیز آن هم بدون ویزا و با قیمت های مناسب در هر زمان از سال داشته باشید. از لحاظ شرایط جغرافیایی ترکیه، نمی توان از آب و هوای کلی کشور چیزی گفت زیرا مناطق متنوع ترکیه دارای شرایط آب و هوایی مختلف هستند. با توجه به شهر مقصدتان در هر زمان از سال میتوانید بهترین لحظات را در تور ترکیه داشته باشید، همچنین برای لذت بردن از سواحل و تفریحات آبی فراوان ترکیه تور تابستان بهترین گزینه است، اما نباید ازدیاد جمعیت گردشگران را از یاد ببرید.

برای بازدید از سواحل غربی مانند ازمیر، بهترین زمان در بهار و پاییز مخصوصا در آوریل میباشد؛  بازدید از استانبول و آنکارا در ماه ژوئن ، می و سپتامبر ؛ سواحل جنوبی و جنوب شرقی ماههای آوریل، می و اوایل اکتبر ؛ ارتفاعات شرقی در ماه ژوئن و سپتامبر و مناطق کوهستانی در جولای و آگوست مناسب ترین زمان هستند.


جهت اطلاع از آخرین تورهای ترکیه، رزرو بلیط چارتر ترکیه، تور لحظه آخری ترکیه و یا ارزان ترین نرخ هتل های ترکیه لطفا با همکاران ما تماس بگیرید. آژانس مسافرتی الماس نشان سفری خوش را برای شما مسافران تور ترکیه آرزو دارد.

آفر های ویژه الماس نشان