تور فرانسه و آلمان

ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 56,630,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 3,290 تومان

تور فرانسه و هلند

ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 56,630,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 2,390 تومان
ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 41,830,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 3,290 تومان

تور فرانسه و ایتالیا

ایرلاین : آلیتالیا
10 شب

تور ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/26
قیمت از : 42,230,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
10 شب

تور ترکیبی ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
12 شب

تور ترکیبی ایتالیا و سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 61,130,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/26
قیمت از : 2,390 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
12 شب

تور ترکیبی ایتالیا و سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 3,590 تومان

تور فرانسه و اسپانیا

ایرلاین : ماهان
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 36,830,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 1,990 تومان

تور فرانسه و هلند و اسپانیا

ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 2,390 تومان
ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 41,830,000 تومان

تور فرانسه و بلژیک و هلند

ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 56,630,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 3,290 تومان

تور فرانسه و اسپانیا و ایتالیا

ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 51,830,000 تومان

تور فرانسه

ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 2,390 تومان
ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 56,630,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 36,830,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 1,490 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
8 شب

تور سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 40,630,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
10 شب

تور ترکیبی ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/26
قیمت از : 42,230,000 تومان
ایرلاین : آستریا
8 شب

تور سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 2,290 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 27,430,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 41,830,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
12 شب

تور ترکیبی ایتالیا و سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 61,130,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 1,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/26
قیمت از : 2,390 تومان
ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 3,290 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
10 شب

تور ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
12 شب

تور ترکیبی ایتالیا و سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 3,590 تومان

فرانسه

چرا تور فرانسه

تور فرانسه

از جمله کشورهای ساحلی اروپایی فرانسه کشوری از اروپای غربی می باشد که ساحل میترانه و اقیانوس اطلس را در بر می گیرد. اگر تور فرانسه برای شما جذاب است و قصد دارید بیشتر در مورد تور فرانسه، تور ارزان فرانسه، تور لحظه آخری فرانسه، قیمت تور فرانسه، تورارزان فرانسه، تور فرانسه پاییز، تورفرانسه نوروز و رزرو تور فرانسه  بیشتر بدانید با مشاوران مجرب آژانس الماس نشان با تلفن 25712-021 و 54717-021 تماس حاصل فرمایید.

این کشور دارای جمعیتی حدود 70 میلیون نفر است و قطعاً تعدادی از همراهان تور فرانسه برای دیدن بستگان و آشنایان به فرانسه سفر می کنند. از طرفداران دیگر تور فرانسه عاشقان برج ایفل و پاریس هستند. از کسانی که با تور فرانسه همراه می شوند، درصد بالایی در صف بازدید از برج ایفل قرار می گیرند. فرانسه بعنوان دومین کشور پرجمعیت اتحادیه اروپا شناخته شده است کشورهای اطراف فرانسه بلژیک سوئیس، لوکزامبورگ، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، موناکو، آندورا می باشند که شما می توانید تور فرانسه را با تور کشورهای همسایه بصورت ترکیبی از آژانس الماس نشان بخواهید که تور ترکیبی فرانسه نیز جذابیت های خاص خود را خواهد داشت. با وجود پاریس بزرگترین شهر اروپا و سفر متوسط 80 میلیون نفر به این شهر بطور سالانه اهمیت تور فرانسه بیشتر مشهود می شود. پاریس را مهد فرهنگ و هنر اروپا می دانند. این نکته را هم بد نیست که به همراهان تور فرانسه یادآوری کنیم که در فرانسه افراد کمی انگلیسی صحبت می کنند، پس اگر با تور فرانسه همراه می شوید اهمیت تور لیدر فارسی زبان بیشتر برایتان مسجل می گردد.

آژانس الماس نشان با تورهای فرانسه لیدرهای مسلط به منطقه و فارسی زبان را با شما همراه می کند که علاوه بر لذت از سفر بتوانید ارتباط قویتری با محیط داشته باشید. آب و هوای فرانسه چهار فصل است و شما می توانید با تورفرانسه تابستان، تور فرانسه پاییز و تور فرانسه نوروز همراه باشید از بین شهرهای فرانسه پاریس زیاد سرد نمی شود در کل آب و هوای فرانسه معتدل و مدیترانه ای می باشد. درفرانسه بدلیل وجود دو ساحل بندرت هوای خیلی گرم یا خیلی سرد تجربه می شود فرانسه تابستانهای زیبا دارد اگر طرفدار تور تابستان فرانسه هستید و پاییز های رویایی از همین اکنون می توانید با آژانس الماس نشان خود را برای تور فرانسه پاییز آماده کنید. تورهای لحظه آخری و بهترین قیمت تور فرانسه و رزرو تور فرانسه پاییز و نوروز گزینه هایی است که می توانید با تماس با آژانس الماس نشان از اخبار آن مطلع شوید و با تور فرانسه همراه شوید.

اگر قصد رزرو تور فرانسه برای خود و بستگان را دارید بهتر است با جاذبه های تور فرانسه بیشتر آشنا شوید تنوع  بی نظیر جاذبه در تور فرانسه باعث می شود تور فرانسه بعنوان انتخاب هر فرد با هر سلیقه ای بشود اما از آنجا که تور ارزان فرانسه بیشتر مورد پسند است بهتر است به رزرو تور فرانسه اقدام کنید تا اینکه منتظر تور لحظه آخری فرانسه باشید. اولین جاذبه تور فرانسه که در برنامه همه توریست ها می گنجد بازدید از برج ایفل پاریس می باشد. بلندترین ساختمان در پاریس با بلندی 324 متر و صفی طولانی از بازدیدکنندگان شاهکاری به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب فرانسه ساخته شد و هم اکنون بعنوان نماد فرانسه در دنیا شهرت یافته است. طاق پیروزی بزگترین طاق جهان با 50 متر بلندی که بدستور ناپلئون بعنوان یاد بود پیروزی هایش در انتهای شانزه لیزه ساخته شد باغ لوکزامبورگ یکی دیگر از جاذبه های تور فرانسه می باشد باغی با درختهای سیب و بلوط که تعداد زیادی مجسمه از شاهزادگان و ملکه ها و افراد مشهور فرانسه قراردارد. این باغ چون گل و گیاهان فراوانی دارد، اواخر شهریور فستیوال عسل در آن برگزار می شود.

خیابان شانزه لیزه یکی دیگر از جذابیت های تور فرانسه است که معرف همگان می باشد خیابانی در حدود 2 کیلومتر که با مغازه های پرزرق و برقش معروفترین خیابان جهان است اینها و هزاران جاذبه دیگر تور فرانسه باعث جذب هواخواهان زیاد در دنیا می شود در فرانسه دوبار در سال حراج هماهنگ برگزار می شود یک بار در تابستان و یک بار در زمستان که می توانید با تور فرانسه تابستان و یا تور فرانسه زمستان اجناس را با حتی 80 درصد زیر قیمت خریداری کنید.

قیمت تور فرانسه:

ما جهت رفاه هر چه بیشتر مسافران و گردشگران علاقه مند، جدیدترین پکیج ها و قیمت تور فرانسه را در این صفحه قرار می دهیم که کافی است با چند کلیک بر روی هر یک از پکیج تورهای فرانسه، از جدیدترین آفرها و تورهای فرانسه مطلع شده و از آخرین نرخ تور فرانسه آگاه شوید.

پس اگر می خواهید در مورد تور فرانسه، تور ارزان فرانسه، تور لحظه آخری فرانسه، قیمت تور فرانسه، تورارزان فرانسه، تور فرانسه پاییز، تور فرانسه نوروز و رزرو تور فرانسه بیشتر بدانید با مشاوران مجرب آژانس الماس نشان با شماره تلفن های 25712-021 و 54717-021 تماس حاصل فرمایید. 

آفر های ویژه الماس نشان