تور یونان

ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور یونان ویژه نوروز 1398

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,090 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سانتورینی ویژه اسفند 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/01
قیمت از : 7,270,000 تومان

تور صربستان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور صربستان3 شب ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 6,860,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور صربستان 4 شب ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/08
قیمت از : 7,315,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور صربستان ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/21
قیمت از : 6,355,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
10 شب

تور ترکیبی صربستان و کرواسی ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 13,790,000 تومان

تور کرواسی

ایرلاین : ترکیش
10 شب

تور ترکیبی صربستان و کرواسی ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 13,790,000 تومان

تور فرانسه

ایرلاین : آلیتالیا
10 شب

تور ترکیبی ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
8 شب

تور سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 40,630,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 2,390 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/26
قیمت از : 42,230,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 1,490 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 36,830,000 تومان
ایرلاین : آستریا
8 شب

تور سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 2,290 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 27,430,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 41,830,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 56,630,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
12 شب

تور ترکیبی ایتالیا و سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 61,130,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 1,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/26
قیمت از : 2,390 تومان
ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 3,290 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
10 شب

تور ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
12 شب

تور ترکیبی ایتالیا و سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 3,590 تومان

تور مجارستان

ایرلاین : ترکیش
11 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 48,630,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
12 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 50,230,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
11 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,790 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
12 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,890 تومان
ایرلاین : آستریا
12 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,890 تومان
ایرلاین : ترکیش
19 شب

تور مجارستان و اسلواکی و لهستان و آلمان و چک و اتریش و اسلونی نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 3,690 تومان

تور اسپانیا

ایرلاین : ترکیش
11 شب

تور اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 3,390 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 28,830,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور سوئیس و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 40,030,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
10 شب

تور اسپانیا و پرتغال ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 33,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
14 شب

تور اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 2,890 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور سوئیس و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,190 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,490 تومان
ایرلاین : ترکیش
10 شب

تور اسپانیا و پرتغال ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,590 تومان

تور ترکیبی اروپا

ایرلاین : آلیتالیا
10 شب

تور ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : ترکیش
10 شب

تور ترکیبی صربستان و کرواسی ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 13,790,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
12 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 50,230,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
12 شب

تور ترکیبی ایتالیا و سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 61,130,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 2,390 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/26
قیمت از : 42,230,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
11 شب

تور ترکیبی سوئیس و آلمان و اتریش ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 48,630,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
11 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 48,630,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 36,830,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور سوئیس و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 40,030,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
8 شب

تور سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 40,630,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
11 شب

تور ترکیبی سوئیس و آلمان و اتریش ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 2,790 تومان
ایرلاین : آستریا
8 شب

تور سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 2,290 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
10 شب

تور ترکیبی ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
13 شب

تور سوئیس و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 57,930,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : امارات
12 شب

تور استرالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 55,860,000 تومان
ایرلاین : امارات
14 شب

تور ترکیبی نیوزلند و استرالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 67,060,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
9 شب

تور ترکیبی فرانسه و هلند ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 41,830,000 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
11 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 51,830,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 56,630,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
10 شب

تور اسپانیا و پرتغال ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 33,200,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت
12 شب

تور ترکیبی روسیه و کوبا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/26
قیمت از : 61,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 1,990 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
8 شب

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/26
قیمت از : 2,390 تومان
ایرلاین : ایران ایر
13 شب

تور ترکیبی فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 3,290 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور سوئیس و اسپانیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,190 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
13 شب

تور سوئیس و ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 3,390 تومان
ایرلاین : آلیتالیا
12 شب

تور ترکیبی ایتالیا و سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 3,590 تومان
ایرلاین : ترکیش
10 شب

تور اسپانیا و پرتغال ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,590 تومان
ایرلاین : ترکیش
11 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,790 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
12 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,890 تومان
ایرلاین : آستریا
12 شب

تور مجارستان و اسلواکی و اتریش و چک و آلمان ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/29
قیمت از : 2,890 تومان
ایرلاین : ترکیش
19 شب

تور مجارستان و اسلواکی و لهستان و آلمان و چک و اتریش و اسلونی نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 3,690 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
14 شب

تور دور اروپا در 15 روز با کشتی کروز ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 2,990 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
8 شب

تور 9 روز سفر دریایی به اروپا با کشتی کروز ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 1,990 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سانتورینی ویژه اسفند 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/01
قیمت از : 7,270,000 تومان

اروپا

جاذبه های گردشگری و تفریحی اروپا

چرا تور اروپا

تور اروپا یکی از مهمترین تورهایی است که امروزه هر جهانگرد و توریست با هر سنی مایل است در آن شرکت کند و تجربه دیدن جاذبه های توریستی این قاره زیبا و تاریخی باشکوه را داشته باشد. تور اروپا به معنای دیدن قاره ای است شامل کشورهایی که دارای آثار تاریخی، فرهنگی، هنری، جاذبه های گردشگری طبیعی و غیر طبیعی زیادی هستند.

اروپا قاره ایست سرسبز با تاریخی کهن و شگفت انگیز. قاره ای که گفته می شود ریشه بسیاری از تمدن های مدرن امروزی از آنجاست. از جمله تمدن یونان باستان و یا روم باستان که در هنگام سفر با تور اروپا (از جمله تور یونان، تور بلغارستان، تور ایتالیا، تور اسپانیا و غیره) هنوز هم می توانید بسیاری از آثار تاریخی بجا مانده از دوران این سلسله های کهن تاریخی را از نزدیک ببینید و لذت ببرید.


جاذبه های تور اروپا:

جاذبه های توریستی اروپا آنقدر متنوع و زیاد هستند که هر توریست علاقه مندی را به سفر با تور اروپا جذب می کند. چه شما طرفدار آثار تاریخی باشید چه طرفدار تکنولوژی و چه علاقه مند به آثار هنری و صنایع دستی باشید و چه به فوتبال و جهان ورزش، در هر صورت در کشورهای مختلف قاره اروپا امکانات مختلفی جهت سرگرم شدن و لذت بردن از امکانات سفر به اروپا خواهید داشت.

مسلما شنا در آبهای مدیترانه، دیدار از معبدهای قدیمی یونان باستان در آتن و جزیره کرت، شهر زیبا و دل انگیز ونیز، برج پیزا در فلورانس، استادیوم چند هزار ساله کولوزیوم در رم، آثار تاریخی شهر بارسلونا و دیدن استادیوم نیو کمپ (استادیوم تیم بارسلونا) و یا دیدن برج ایفل، طاق نصرت و دیسنی لند و یا قدم زدن در خیابان معروف شانزه لیزه در پاریس، کوه های آلپ در سوییس و اتریش و صدها جاذبه توریستی و گردشگری دیگر می تواند بسیاری از توریست ها به ویژه جوانانی که برای نخستین بار با استفاده از تور اروپا سفر می کنند را به وجد بیاورد.

خوشبختانه در طول دهه های گذشته با استقبال هموطنان مان تورهای برگزار شده به اروپا با استقبال روبرو شده و تاکنون هزاران نفر از مردم کشورمان توانسته اند با استفاده از انواع تور اروپا به کشورهای مختلفی مانند ایتالیا، یونان، قبرس (جنوبی)، فرانسه، اسپانیا، سوییس، اتریش، کرواسی و... سفر کنند. اگر شما هم مایلید که این قاره شگفت انگیز و رویایی را از نزدیک ببینید می توانید با رزرو پکیج های تور اروپا به آسانی به این هدف و آرزوی خود برسید.


قیمت تور اروپا:

نرخ و قیمت تورهای اروپا متفاوت است و بسته به اینکه کدام کشور و برای چه مدتی می خواهید به آنجا سفر کنید، هزینه تورهای اروپا با هم فرق دارند. برای مثال معمولا تورهای فرانسه و اسپانیا گرانتر از تور یونان هستند چرا که در یونان هم هتل ها ارزان تر هستند و هم مسافت کمتری با کشورمان دارند و در نتیجه پروازها ارزان تر هستند. در نتیجه قیمت تورهای یونان معمولا ارزان ترند. با این حال شما می توانید همیشه جدیدترین پکیج ها و تورهای اروپایی ما را در صفحات مربوطه جستجو و در صورت تمایل با همکاران ما تماس گرفته و اقدام به رزرو تور مسافرتی مورد نظر خود کنید.


بهترین زمان سفر با تور اروپا:

در مجموع اروپا قاره ایست با آب و هوای سرد (عمدتا در نیمه شمالی) و یا معتدل و مرطوب (سواحل مدیترانه). از این رو سرزمین های جنوب اروپا دارای آب و هوایی گرمتر نسبت به کشورهای مرکز یا شمال اروپا هستند ولی با این وجود معمولا تابستان به عنوان بهترین فصل سفر به اروپا نامیده می شود چرا که در تابستان براحتی می توانید از شنا و ورزش های آبی در آبهای دریای میدترانه لذت برده و حتی در شهرهایی که فاصله زیادی با دریا دارند ضمن گردش در شهرها از دیدن جاذبه های توریستی و گردشگری آنها لذت ببرید.


البته تور اروپا در ایام نوروز نیز مناسب است چون هوا معتدل و مناسب جهت گشت و گذار در شهرهای اروپا (به ویژه کشورهای جنوب اروپا و یا شبه جزیره بالکان) می باشد.


جهت رزرو تور اروپا و دریافت ویزای شینگن با آژانس مسافرتی الماس نشان همراه شوید. با آرزوی سفری خوش و دیدار با شما در تور اروپا.

آفر های ویژه الماس نشان