چین

جهت اخذ ویزای چین با ما تماس بگیرید.  02125712-02154171

ویزای چین
ویزای چین

خدمات ویزای چین

 یک ماهه انفرادی عادی

مدارک مورد نیاز :  پاسپورت+دو قطعه عکس 6*4 رنگی زمینه سفید + مشخصات فردی + گواهی تمکن مالی به لاتین 12 میلیون

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

یک ماهه انفرادی فوری

مدارک مورد نیاز : پاسپورت+دو قطعه عکس 6*4 رنگی زمینه سفید + مشخصات فردی + گواهی تمکن مالی به لاتین 12 میلیون

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

یک ماهه گروهی توریستی عادی

مدارک مورد نیاز:  پاسپورت+دو قطعه عکس 6*4 رنگی زمینه سفید + مشخصات فردی + گواهی تمکن مالی به لاتین 12 میلیون

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

یک ماهه گروهی توریستی فوری

مدارک مورد نیاز : پاسپورت+دو قطعه عکس 6*4 رنگی زمینه سفید + مشخصات فردی + گواهی تمکن مالی به لاتین 12 میلیون 

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

3 ماهه تجاری ( دبل )

 مدارک مورد نیاز: پاسپورت+دو قطعه عکس 6*4 رنگی زمینه سفید + مشخصات فردی + گواهی تمکن مالی به لاتین 12 میلیون + حتما چهار فقره ویزای قبلی در پاسپورت داشته باشد.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

6ماهه تجاری (مولتی پل)

مدارک مورد نیاز : پاسپورت+دو قطعه عکس 6*4 رنگی زمینه سفید + مشخصات فردی + گواهی تمکن مالی به لاتین 12 میلیون + حتما سه فقره ویزای قبلی ( یا یک عدد 6 ماهه ) در پاسپورت داشته باشد.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

یک ساله تجاری (مولتی پل )   

مدارک مورد نیاز :  پاسپورت+دو قطعه عکس 6*4 رنگی زمینه سفید + مشخصات فردی + گواهی تمکن مالی به لاتین 12 میلیون + حتما سه فقره ویزای قبلی ( یا یک عدد 6 ماهه ) در پاسپورت داشته باشد.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.