روسیه

جهت اخذ ویزای روسیه با ما تماس  بگیرید .02125712-02154171

ویزای روسیه

خدمات ویزای روسیه

توریستی طبق بلیط 

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت+یک قطعه عکس 4*3 + بلیط هواپیما+واچر هتل+مشخصات فردی مسافر +امضا مسافر در پاسپورت الزامی می باشد

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

توریستی فوری طبق بلیط

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت+یک قطعه عکس 4*3 + بلیط هواپیما+واچر هتل+مشخصات فردی مسافر+امضا مسافر در پاسپورت الزامی می باشد.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود

یک ماهه  توریستی عادی

مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت+یک قطعه عکس 4*3 + بلیط هواپیما+واچر هتل+مشخصات فردی مسافر+امضا مسافر در پاسپورت الزامی میباشد.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

یک ماهه توریستی فوری      

مدارک مورد نیازاصل پاسپورت+یک قطعه عکس 4*3 + بلیط هواپیما+واچرهتل+مشخصات فردی مسافر+امضا مسافر در پاسپورت الزامی میباشد.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

یک ماهه تجاری عادی

مدارک مورد نیاز:  اصل پاسپورت + یک قطعه عکس

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

یک ماهه تجاری فوری 

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت + یک قطعه عکس

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

سه ماهه تجاری عادی

مدارک مورد نیاز:  اصل پاسپورت + یک قطعه عکس

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

سه ماهه تجاری فوری

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت + یک قطعه عکس

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

سه ماهه تجاری دبل

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت + یک قطعه عکس

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

سه ماهه تجاری دبل فوری

مدارک مورد نیاز: در ویزای 1 ساله اصل پاسپورت + یک قطعه عکس + آزمایش HIV+ حضور مسافر جهت مصاحبه در سفارت الزامی است

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

یک ساله مولتی پل

مدارک مورد نیاز: در ویزای 1 ساله اصل پاسپورت + یک قطعه عکس + آزمایش HIV+ حضور مسافر جهت مصاحبه در سفارت الزامی است.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.