جزئیات پذیرش و حمل بیمار شرکت هواپیمایی ماهان

1- وفق مصرحات بخش 12 از قسمت یک انکس شش و بخشها ی چهار و هشت از سند 7192 قسمت E1 ایکائو و

دستورالعمل 4206 سازمان هواپیمایی کشوری صفحه 13 بند 12 وظایف و حیطه اختیارات درمانی مهمانداران محدود به کمک های اولیه و در سطح ابتدایی می باشد.

2- در هیچ یک از اسناد مربوطه ایکائو و منوال پزشکی IATA الزام حضور کادر درمانی در پرواز تعیین نگردیده است .

3- تجهیزات و لوازمات پزشکی در داخل هواپیما برابر مصرحات مندرج در قسمت یک انکس شش ضمیمه ب(6.2.2A)

معین و مشخص گردیده است .

4- با عنایت به اینکه هواپیما وسیله ای مناسب و پیشرفته برای مسافرت محسوب می شود اما وفق منوال پزشکی IATA

و سند 274 ایکائو مواردی وجود دارد که فرد شرایط مسافرت با هواپیما را دارا نیست .

5- وفق ماده29 ازسند274 ایکائو فردی که لغت بیمار به او اطلاق شود و نیاز یه کمک دیگران چه از نظر جسمی و یا

روحی داشته باشد ترجیحا قبل از تهیه بلیط و حد اکثر چهلوهشتساعتقبل از پرواز صحت محدودیتهای اعلام

شده مسافر بررسی شود و فرم پزشکی مخصوص را پر نماید و صحت و سقم و اعتبار فرم پزشکی توسط پزشک

هوایی معتمد هواپیمایی ماهان مورد تائید قرار بگیرد و خلبان و سر مهماندار از حضور مسافر ناتوان باید مطلع شوند و

تخصیص صندلی مناسب جهت بیمار و همراهان انجام گیرد.

6- با توجه به موارد مطروحه بالا و در نظر گرفتن جمیع جهات مراحل صدور مجوز پزشکی هوایی به شرح زیر اعلام می

گردد:

1-6 :مراجعه به دفاتر فروش یا مرکز پزشکی شرکت یا پزشکان معتمد هواپیمایی ماهان

2-6 :اعلام بیماری یا  نیاز به ارائه خدمات ویژه توسط کارکنان هندلینگ در هنگام انتقال مسافر بیمار به هواپیما و خروج

آن از هواپیما در فرودگاههای مبدا و مقصد.

3-6  : تحویل فرم سه نسخه ای اطلاعات پزشکی به مسافر توسط موارد مندرج در بند 1-6 به مسافر

4-6 : تکمیل فرم اطلاعات پزشکی توسط پزشک معالج بیمار ممهور به مهر پزشک معالج

قابل توجه : در صورتی که مسافر بیمار مستقیما به مرکز پزشکی هوایی شرکت مراجعه نماید ، صدور مجوز پروازی در

مرکز پزشکی جهت وی صادر می گردد.

5-6 : در مواردیکه سفر بیمار مستلزم انجام چند مسیر پروازی با شرکت هواپیمایی ماهان به صورت ترانزیت صورت

پذیرد ضروری است در فرم اطلاعات پزشکی توسط پزشک معالج قید و به تائید پزشک هوایی معتمد هواپیمایی ماهان برسد.

6-6 : مسئولیت صحت مندرجات اطلاعات بیمار در فرم اطلاعات پزشکی بر عهده پزشک پر کننده وصادر کننده فرم می

باشد

7-6 دفاتر فروش بلیط ملزم هستند به هنگام فروش بلیط به مسافران یادآوری لازم در خصوص نیاز به اخذ مجوز

پزشکی هوایی در مورد مسافران بیمار را بنمایند. در صورت فروش بلیط به مسافران بیمار به نحوی که بیماری با عث

منع پرواز مسافر شود هزینه ابطال بلیط مسافر به عهده دفتر صادر کننده بلیط می باشد.

8-6 : در فروش اینترنتی بلیط ؛ نیز لازم است نیاز به اخذ مجوز در خصوص مسافران بیمار به طور مشخص اعلام گردد. 

 7- مواردی که نیازمند اخذ مجوز پزشکی هوایی از مرکز پزشکی هوایی هواپیمایی ماهان در تهران و پزشکان معتمد هواپیمایی ماهان در شعب جهت انجام مسافرت هوایینمیباشندبه شرح ذیل اعلام می گردد:

 1-7 : جانبازان معظم و عزیز دفاع مقدس با ارائه کارت شناسایی در صورتیکه نیازمند دریافت خدمات پزشکی خاصی

نباشند ( کنترل علائم حیاتی و دستگاه های پزشکی خاص) منع پروازی ندارند.

2-7: انجام اعمالی در ارتباط با بارداری افراد نابارور همانند کاشت جنین ، لقاح مصنوعی( Zift ,IVF, IUI ) و لاپاراسکپی تشخیصی پس از 24ساعت منع پروازی ندارند.

3-7: اعمال جراحی سطحی مرتبط با پوست و مو مانند کاشت مو ، جراحی های زیبایی ناحیه گونه ، ابرو ، لیزر های

پوستی ، در صورت عدم احتیاج فرد به دریافت خدمات ویژه منع پروازی ندارند. (جراحی زیبایی بینی از این مورد مستثنی است و نیاز به مجوز پزشکی هوایی دارد)

4-7:  اعمال جراحی اصلاح دید (عیوب انکساری) شامل جراحی های لیزری قرنیه مثل لازیک و لازک با سن زیر چهل

سال نیازی به مجوز پزشکی هوایی جهت مسافرت با هواپیما نمی باشد.

5-7 :  موارد آتل گیری و گچ گیری اندام فوقانی (بازو و ساعد ) و زیر زانو ( پا و ساق پا) به شرط نداشتن خونریزی ؛ دردو عدم نیاز به هر گونه خدمات اضافه در طول پرواز مثل اختصاصی صندلی اضافه ؛ 24ساعتپس از گچ گیری در

پروازهای داخلیمنع پروازی ندارند و 48ساعتدر پروازهای خارجیمنع پروازی ندارند.

6-7:جراحی های بینی بدون انسداد مجاری تنفسی و پانسمان داخل بینی (تامپون)و بدون خونریزی محدودیت پرواز

ندارند.

7-7: مسافرانی که دارای سوند ادراری هستند و هیچگونه عمل جراحی شکمی در دو هفته اخیر نداشته اند منع پروازی ندارند . ضروری است کیسه ادراری آنها جهت جلو گیری از انتشار آلودگی در یک کیسه جداگانه و به صورت

ایزوله نگه داشته شود.

8-7:افرادی که دارای ضایعات نخاعی و سن زیر 60سال که نیازمند برانکارد و اکسیژن نباشند و بتوانند روی صندلی

هواپیما بنشینند و از کمر بند صندلی هواپیما استفاده نمایند نیازی به مجوز پزشکی هوایی ندارند.

9-7:سوختگی های سطحی که نیازمند دریافت خدمات ویژه (برانکارد اکسیژن ویلچر) نباشند و از نظر ظاهر و بو نیز

نامناسب نباشند نیازی به مجوز پزشکی هوایی جهت مسافرت با هواپیما ندارند.

10-7:اعمال جراحی پس از سپری شدن حداقلدوهفتهو همچنین عدم نیاز فرد به دریافت خدمات ویژه به شرط

آنکه از نظر ظاهر و بو نیز نامناسب نباشند و فرد بتواند روی صندلی هواپیما بنشیند و از کمر بند صندلی هواپیما

استفاده نماید محدودیت پروازی ندارد.

8-بارداری:

وفق مقررات مرکز پزشکی هواپیمایی ماهان خانمهای باردار بدون هیچگونه عارضه با شرایط ذیل جهت پرواز مجاز تشخیص داده می شوند.

:1-8بارداریاول:

1-1-8: پروازهای کمتر از9 ساعت تا انتهایهفته32بارداری از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان ؛ نیازی به مجوزپزشکی ندارند . (ارائه مدرک پزشکی معتبر که ممهور به مهر نظام پزشکی پزشک متخصص زنان و زایمان باشد الزامی است)

2-1-8:  پروازهای بیشتر از2 ساعت: تاانتهایهفته28بارداری از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان ؛ نیازی به مجوزپزشکی ندارند . (ارائه مدرک پزشکی معتبر که ممهور به مهر نظام پزشکی پزشک متخصص زنان و زایمان باشد الزامی است)

2-8: بارداریدومبهبعد:

1-2-8تاانتهایهفته28بارداری از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان ؛ نیازی به مجوز پزشکی ندارند.(ارائه مدرک

پزشکی معتبر که ممهور به مهر نظام پزشکی پزشک متخصص زنان و زایمان باشد الزامی است).

تبصره:خانم های بارداری که دارای عارضه پزشکی بوده و یا سن بارداری آنها متناسب با شرایط فوق نباشد جهت ارزیابیامکان مسافرت هوایی می بایست به مرکز پزشکی هوایی هواپیمایی ماهان در تهران و یا به پزشکان معتمد هواپیمایی

ماهان در شهرستانها مراجعه نمایند.

3-8: انجام مسافرت هوایی ازابتدایهفته35بارداری با پروازهای هواپیمایی ماهان ممنوع می باشد. 

4-8:خانمی که زایمان نموده به شرطی که دارای عارضه پزشکی نباشد پس ازهفتهاولزایمان منع پروازی ندارد. 

5-8:نوزادان طبیعی پس از هفتهاولتولدبه شرطی که دارای عارضه پزشکی نباشند منع پروازی ندارند. 

6-8:آسیب های نواحی کف دست ها و پا ها و انگشتان به شرط عدم وجود خونریزی و درد منع پروازی ندارند. 

7-9:پس از انجام اعمال جراحی ستون فقرات در صورتی فرد توانایی نشستن در وضعیت معمولی روی صندلی هواپیما را

داشته باشد و بتواند از کمر بند صندلی هواپیما استفاده نماید و طول پرواز کمتر از دو ساعت باشد پس ازگذشت96

ساعتمنعپروازیندارند

8-9: مسئولیت صحت درج اطلاعات بیمار در بر گه PIS )Passenger Information Sheet )بر عهده پزشک تائید کننده و سرشیفت خدمات ویژه می باشد.

10- بیماران با اعمال جراحی اخیر ( بجز موارد ذکر شده بالا) ؛ قلبی عروقی ؛مغزی ؛ تصادفی ؛ افراد نیازمند به اکسیژن

برانکاردی؛ جراحی های بینی با انسداد یک طرفه یا دو طرفه ؛ افرادی که دارای IV Line ( آنژیوکت ؛ کاتتر و .....)

11- مسافرین با بیماریهای  عفونی ؛ بیماریهای روح روانی ؛ افراد مسن و ناتوان که نیاز به مراقبت دارند ؛ نوزادان نارس ؛ وهمه مواردی که بیماری دارند (بجز موارد ذکر شده مجاز در این دستورالعمل) بایستی الزاما توسط پزشک هوایی

هواپیمایی ماهان در تهران یا پزشک معتمد هواپیمایی ماهان در شعب مربوطه ارزیابی و مجوز پزشکی هواییهواپیمایی ماهان را جهت پرواز اخذ نماید.

12: پذیرش بیماران در موسم حج و نیز بیماران همراه با تیم مراقبت پزشکی وفق ضوابط مربوطه خواهد بود.

13: مسئولین و کارمندان ایستگاه ملزم به روئیت هر مسافر در قبال صدور کارت پرواز بوده و در صورتیکه وضع ظاهری مسافرحاکی از ناتوانی و بیماری ایشان باشد و علیرغم این وضعیت کارت پرواز صادر شده باشد مسئولیت آن به عهده

ایستگاه می باشد.

14:درصورتی که مسافر بیماری بدون اینکه تائیدیه پزشکی داشته باشد و با تائید مسئول ایستگاه کارت پرواز دریافت

کرده باشد و از گیت های بازرسی عبور کرده و به داخل هواپیما سوار شده باشد مسئولیت آن به عهده ایستگاه وآژانس صادر کننده بلیط می باشد.

15: درصورتیکه بیمار بدون اعلام بیماری به دفاتر فروش و نیز ایستگاه و بدون مشخصه ظاهری از بیماری و ناتوانی وارد

هواپیما شده باشد ؛ سر مهماندار هواپیما بر اساس اطلاعات و آموزش های قبلی ملزم به ارزیابی وضعیت ایشان بودهو لازم است بر اساس دستورالعمل های موجود اقدام نماید.

16: ضرورت دارد در هنگام خرید بلیط و حفظ جا و صندلی ؛ فرم اطلاعات پزشکی مسافران بیمار درج شود در صورت عدمانجام این موضوع عوارض و عواقب قانونی مترتب بر آن بر عهده آژانس و فرد صادر کننده بلیط می باشد.

17: در مواردی که مسافر بیمار، بیماری خود را پنهان و اعلام ننموده باشد هزینه ابطال بلیط بر عهده خود مسافر خواهد بود.

18: مدت اعتبار برگه های تائیدیه پرواز صادره از مرکز پزشکی یا پزشکان معتمد هوایی هواپیمایی ماهان در پروازهای

داخلی و خارجی چهلوهشتساعت از زمان صدور می باشد.

19:مواردی که پرواز آنها با هواپیمایی ماهان ممنوع است . -

:1-19مسافرانی که حمل آنها بدلیل شرايط فیزيكي و يا پزشكي امنیت مسافران يا هواپیما و خدمه پرواز را به مخاطره مي

اندازد.

2-19 : مسافرانی که بدلایلی از قبول مقررات داخلي و اجراي آن توسط خدمه پرواز شركت ماهان امتناع ورزند

3-19 :درصورتیکه قادر به كمك كافي به مسافران ناتوان نباشیم میتوانیم به صلاحديد از حمل/ ادامه مسیر و يا ارائه سرويسبدلیل شرايط رفتاري ، روحي و فیزيكي خاص آنها خودداري نمايیم

4-19: مسافرانی که ممکن است منبع آلودگي و در برخي موارد حامل بیماري مسري كه باعث ناراحتي مسافران ديگر

گردند.

5-19  :مسافرانی که حمل آنها حتي با اقدامات احتیاطي ويژه ممكن است براي مسافران و اموالشان و حتي خودشان نیز

مخاطره آمیز باشد.

 6-19 :مسافرانیکه قادر به استفاده از صندلي استاندارد هواپیمائي در هیچ يك از حالتهاي آن نمی باشند.

7-19  درصورت تشخیص عدم كفايت همراه مسافر بیمار , از حمل وي جلوگیري بعمل خواهد آمد.

این دستورالعمل بر اساس قوانین پزشکی هوایی تنظیم و در کلیه شعب و پرواز های هواپیمایی ماهان قابل اجرا خواهد

بود.

اطلاعاتتماسمرکزپزشکیهواپیماییماهان:

- - - 24242982 24242982 24242989 تلفن: 24242981

نمابر: 2424998_