دبی

جهت اخذ ویزای دبی با ما تماس بگیرید. 02154171-02125712

ویزای دبی

خدمات ویزای دبی

 14روزه عادی

مدارک مورد نیاز :  اسکن رنگی پاسپورت + تعهد نامه تمامی ویزاهای دبی غیر قابل تمدید می باشند.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

14 روزه فوری 

مدارک مورد نیاز : اسکن رنگی پاسپورت + تعهد نامه تمامی ویزاهای دبی غیر قابل تمدید می باشند.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.یک ماهه

مدارک مورد نیاز: اسکن رنگی پاسپورت + تعهد نامه تمامی ویزاهای دبی غیر قابل تمدید می باشند.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

سه ماهه سینگل

مدارک مورد نیاز : اسکن رنگی پاسپورت + تعهد نامه تمامی ویزاهای دبی غیر قابل تمدید می باشند.

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.

سه ماهه مولتی    

مدارک مورد نیاز: اسکن رنگی پاسپورت + تعهد نامه تمامی ویزاهای دبی غیر قابل تمدید می باشند 

جهت تعیین مبلغ با کانتر هماهنگی شود.