تور کیش

ایرلاین : ماهان

تور کیش 3شب و 4روز پرواز ماهان ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/07
قیمت از : 1,320,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور کیش 3شب و 4روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/07
قیمت از : 2,040,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور کیش 5شب و 6 روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/07
قیمت از : 2,266,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور کیش 4شب و 5روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/07
قیمت از : 2,163,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر

تور کیش 7شب و 8 روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/07
قیمت از : 2,472,000 تومان

تور مشهد

ایرلاین : ایران ایر تور

تور مشهد 3شب و 4 روزه ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,169,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور مشهد 4شب و 5 روزه ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,045,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور 5 شب و 6 روز مشهد ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,169,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور مشهد 7شب و 8 روز ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,184,000 تومان

تور قشم

ایرلاین : ایران ایر

تور ترکیبی3شب بندر عباس و 2شب قشم

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/21
قیمت از : 3,574,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور ترکیبی 2شب بندر عباس و 3شب قشم

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/11
قیمت از : 2,538,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور قشم زمینی (ریلی) 4شب و5روز قشم ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 669,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور قشم7 شب و 8 روز ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,895,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور قشم 5شب و6روز قشم ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 2,358,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور قشم 4شب و5روز قشم ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 2,296,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور قشم 3 شب و 4 روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 2,235,000 تومان

تور شیراز

ایرلاین : زاگرس

تور شیراز 7شب و 8روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,730,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور شیراز 5شب و 6روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,580,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور شیراز 3شب و 4روز ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,450,000 تومان

تور اصفهان

ایرلاین : ایران ایر

تور ترکیبی اصفهان 2شب و یزد 2شب زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/11/01
قیمت از : 0 تومان
ایرلاین : آتا

تور 7شب و 8روز اصفهان ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,880,000 تومان
ایرلاین : آتا

تور 3شب و 4روز اصفهان ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,368,000 تومان
ایرلاین : آتا

تور 4شب و 5روز اصفهان ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,490,000 تومان

تور یزد

ایرلاین : ایران ایر

تور ترکیبی اصفهان 2شب و یزد 2شب زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/11/01
قیمت از : 0 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 4شب و 5 روز یزد زمینی ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,030,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,853,000 تومان
ایرلاین : آسمان

تور 4شب و 5 روز یزد ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,498,000 تومان

تور تبریز

ایرلاین : ایران ایر

تور تبریز 3شب و 4روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,030,000 تومان

تور کرمان

ایرلاین : زاگرس

تور 3شب و4 روز کرمان ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,483,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 2,039,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 7شب و8 روز کرمان زمینی ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 1,539,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 3شب و 4 روز کرمان زمینی ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 983,000 تومان

تور چابهار

ایرلاین : زاگرس

تور چابهار3شب و 4 روز ویژه زمستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 2,399,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور چابهار 7شب و 8روز ویژه زمستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 3,460,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور چابهار 5شب و 6روز ویژه زمستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 3,028,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور چابهار 4شب و 5روز ویژه زمستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 2,616,000 تومان

تور بندر عباس

ایرلاین : ایران ایر

تور ترکیبی3شب بندر عباس و 2شب قشم

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/21
قیمت از : 3,574,000 تومان
ایرلاین : زاگرس

تور ترکیبی 2شب بندر عباس و 3شب قشم

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/11
قیمت از : 2,538,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 3شب و 4 روز بندرعباس زمینی ویژه زمستان

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,440,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور 4شب و 5 روز بندرعباس ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,570,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور 6شب و 7 روز بندرعباس ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,938,000 تومان

تور اهواز

ایرلاین : ایران ایر

تور اهواز 4 شب و 5روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,300,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 3شب و 4 روز اهواز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,300,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 7شب و 8 روز اهواز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,850,000 تومان

تور کاشان

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 7شب و 8 روز کاشان ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 710,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 4شب و 5 روز کاشان ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 450,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 3شب و 4 روز کاشان ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 360,000 تومان

تور اراک

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 7شب و 8 روز اراک ویژه پاییز و زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,280,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 4 شب و 5 روز اراک ویژه پاییز و زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 790,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور 3شب و 4 روز اراک ویژه پاییز و زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/09/18
قیمت از : 787,000 تومان

تور رامسر

ایرلاین : ایران ایر

تور 7شب و 8 روز رامسر ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/18
قیمت از : 1,612,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,110,000 تومان

تور ارومیه

ایرلاین : آسمان

تور 3شب و 4روز ارومیه ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,200,000 تومان
ایرلاین : آسمان

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,584,000 تومان
ایرلاین : آسمان

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,280,000 تومان

تور همدان

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور همدان 3شب و 4 روز زمینی ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 513,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور همدان 5شب و 6روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 770,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور همدان 7شب و 8 روز ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 1,040,000 تومان

تور یک روزه

ایرلاین : ایران ایر

تور تبریز 3شب و 4روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,030,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور اسکی دیزین ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 390,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور اسکی توچال ویژه پاییز و زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 569,000 تومان

تور یک روزه

ایرلاین : ایران ایر

تور تبریز 3شب و 4روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,030,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور اسکی دیزین ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 390,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور اسکی توچال ویژه پاییز و زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 569,000 تومان

تور یک روزه

ایرلاین : ایران ایر

تور تبریز 3شب و 4روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,030,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور اسکی دیزین ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 390,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور اسکی توچال ویژه پاییز و زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 569,000 تومان

تور اردبیل

ایرلاین : آسمان

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,010,000 تومان
ایرلاین : آسمان

تور 7شب و 8 روز اردبیل ویژه پاییز99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,320,000 تومان
ایرلاین : آسمان

تور 4شب و 5 روز اردبیل ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,090,000 تومان

داخلی

سبک سفرتان چیست؟

چرا تور داخلی

تهران پایتخت سیاسی و بزرگ ترین شهر ایران می باشد که با پیشینه چندین هزارساله وتاریخی غنی  و مکانها و ساختمانهای کهن در کنار مُدرنیته حال و پیشرفته با جدید ترین و مدرنترین امکانات  زندگی وتفریحی و سیاحتی باعث بوجود آمدن شهری زیبا و منحصربه فرد برای گردشگران با هر سلیقه شده. امکانات اقامتی مناسب و لوکس و آب وهوای 4فصل در کنار خدمات مناسب رفاهی دلیلی بر این مهم گشته که تهران مقصدی جالب و جذاب در تمام فصول برای گردشگران خارجی و داخلی شود هرچند که در هر زمان از سال زیبایی ها و مکانهای منحصر به خود را دارا میباشد. در ادامه پس از معرفی کلی به معرفی بخشی از مکانهای تاریخی و گردشگری تهران میپردازیم.

تهران شهری در شمال ایران در فاصله حدود 90 کیلومتری از دریای خزر میباشد که از شمال به رشته کوه البرزو از جنوب به دشت و کویر منتهی میشود. این شهر پیش از ورود اسلام به ایران از توابع ری بوده و از زمان آقامحمد خان قاجار به پایتخت ایران تبدیل شده.در زمان قاجار تهران دارای 4 دروازه اصلی بوده است که شامل دروازه دولت در شمال شهر، دروازه خراسان در شرق و دروازه باغشاه درغرب وهمچنین دروازه غار در جنوب شهر بوده.

تهران به دلیل پایتخت بودن دردوران پادشاهی دراز مدت خود دارای کاخ ها و عمارتهای متعدد وبسیار زیبا و باشکوهی میباشد که بیانگر تاریخ کهن و غنی این شهر میباشند.از جمله این کاخ ها میتوان به کاخهایی مانند مجموعه کاخهای سعدآباد با 18 کاخ و یا کاخ گلستان اشاره کرد. عمارتهای تاریخی مختلف تهران با انواع معماری سنتی ایرانی و شرقی ویا اروپایی و غربی و در بعضی موارد تلفیقی از انواع معماری باعث شده که تحسین معماران بنام و مطرح جهانی را با خود همراه کند.

گردشگران با ورود به تهران و پس از اقامت در یکی از هتل های مجلل میتوانند با برنامه ریزی مناسب به راحتی در هر روز از چندین مکان گردشگری دیدن نمایند هرچند که مکانهای گردشگری تهران به قدری زیاد است که شاید چند روز کفاف بازدید از همه آنها را ندهد ولی برای مثال در یک روز میتوان با عزیمت به مرکز شهر تهران به وسیله مترو ویا وسایل نقلیه دیگر ابتدا به دیدن بازار بزرگ و سنتی تهران واقع در خیابان 15 خرداد رفت.

 این بازار در قرن 19 هجری به دستور ناصردین شاه قاجار ساخته شده و تا به امروز پابرجا و فعال میباشد. این بازار پوشیده با معماری سنتی محیطی دیدنی را داراست و با دیدن تکاپو و فعالیت افراد میتوان به این موضوع پی برد که قلب تپنده معاملات بازار ایران این مکان است. پس از گشت وگذار در بازار و بازدید از آن میتوان با کمی پیاده روی در خیابان 15 خرداد به مجموعه کاخ و عمارتهای گلستان رفت که ازتحسین برانگیزترین عمارات ایران را داراست.

 در مجموعه گلستان موزه هایی مانند موزه مردم شناسی و یا نگارخانه که  از نقاشیهای نقاشان بزرگ دوره قاجاریه تشکیل شده وجود دارد و به غیر از آن تعدادی عمارت دیگر با قدمتی چندصدساله وجود دارد. کمی آنطرف تر در خیابان امام خمینی عمارت و محوطه باغ ملی خودنمایی میکند و در میان خیابانی نسبتاً شلوغ با ساختمان های جدید اصالت و معماری سنتی ایرانی را به رخ میکشد.

مجموعه باغ ملی دارای موزه ایران باستان میباشد که از آن به عنوان مادر موزه های ایران یاد می شود و تاریخی کامل از سرزمین پارس را روایت میکند. بعد از دید و بازدید از اماکن یاد شده اگر وقتی باقی مانده بود میتوان به پارک شهر در همان حوالی رفت از موزه صلح که تنها موزه صلح خاورمیانه است دیدن کرد و یا به میدان بهارستان رفت و از کاخ بهارستان و مجلس شورای ملی دیدن کرد در ضلع شمالی میدان امام خمینی در خیابان فردوسی موزه ای جالب به نام موزه عبرت وجود دارد که از زندان های امنیتی حکومت پهلوی بوده وشیوه برخورد و شکنجه زندانیان سیاسی را روایت میکند.

 از دیگر موزه های معروف و شناخته شده تهران میتوان به موزه باشکوه جواهرات ملی درهمان خیابان فردوسی اشاره کرد که دارای جواهرات و تاج وتخت های باشکوه تاریخ پارس است و نشان از شکوه تاریخ ایران میکند.

این تنها یکی از محله های تهران میباشد. از دیگر تفریحگاه ها و مکانهای دیدنی میتوان به دربند و درکه در شمال تهران اشاره کرد که از محله های شمالی تهران میباشند و در دامنه کوه های شمالی تهران هستند که این موضوع باعث به وجود آمدن مکانی خوش آب وهوا وطبیعتی بسیار زیبا شده . مسیر پیاده روی در دل کوه و کنار آب جاریِ رودخانه ،تجربه ای ناب را برای بازدید کننده به ارمغان میاورد. وجود رستوران های لوکس با غذاهای اصیل وسنتی ایرانی تکمیل کننده این تفریح وگشت گذار میباشد.

 از دیگر مکانهای تاریخی شمال تهران میتوان مجموعه کاخهای سعدآباد را نام برد.در نزدیکی کاخ سعد آباد بازار تجریش قرار دارد که از دیگر بازارهای سنتی ایران است.در کنار بازار تجریش آرامگاه امامزاده صالح یکی از بزرکترین آرامگاه های امامزاده با وسعت 3000متر میباشد که مربوط به قرن 5 هجری است و از معماری سنتی با المانهای زیبای مذهبی برخوردار است و دیدن ان خارج از لطف نیست.

امامزاده داوود در حدود25 کیلومتری شمال شهرتهران از دیگر اماکن مذهبی تهران است که به دلیل جاده کوهستانی و سخت و البته آب و هوای بسیار عالی و طبیعتی بکر و زیبا علاوه بر مکان مذهبی به مکانی سیاحتی هم تبدیل شده.

به جز موارد بالا میتوان از پارک ها و سازه ها و مجتمع های تجاری بسیار مدرن در تهران  یاد کرد. پارکهایی همانند آب و آتش و ژوراسیک پارک و سازه هایی همچون برج میلاد به عنوان نوزدهمین برج بلند جهان و یا پل طبیعت برنده جوایز بین المللی طراحی.

در انتها تعدادی دیگر از مکان های گردشگری تهران را نام میبریم.

1. باغ فردوس در خیابان ولی عصر

2. خانه مستوفی در خیابان15 خرداد

3. عمارت عین الدوله در میدان هروی

4. امامزاده قاسم در شمال تهران

5. آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران

6. معبد زرتشتیان در خیابان جمهوری

7.مسجد امام خمینی یا سلطانی

8.موزه دفینه (پول و اسکناس) در میرداماد

9. موزه موسیقی در تجریش

10. آبشار تهران در شمال غربی تهران

11. دیاچه مصنوعی خلیج فارس در شمال غربی تهران

12. کاخ نیاوران

13. کاخ فرح آباد

14. کاخ شهربانی

15 کاخ سرخه حصار

آفر های ویژه الماس نشان