• تور مشهد مقدس 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/07/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/09/30
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/07/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
por setare

BB
2,597,000 تومان
3,201,000 تومان
1,961,000 تومان
1,961,000 تومان
هاترا

BB
3,074,000 تومان
3,423,000 تومان
1,961,000 تومان
1,961,000 تومان
اطلس

BB
3,074,000 تومان
4,187,000 تومان
1,961,000 تومان
1,961,000 تومان
جواهر شرق

BB
3,182,000 تومان
4,400,000 تومان
1,961,000 تومان
1,961,000 تومان
سارینا

BB
3,196,000 تومان
3,974,000 تومان
1,998,000 تومان
1,998,000 تومان
فردوس

BB
3,294,000 تومان
4,687,000 تومان
1,998,000 تومان
1,998,000 تومان
آدینا

BB
3,392,000 تومان
3,566,000 تومان
1,961,000 تومان
1,961,000 تومان
تارا

BB
3,456,000 تومان
3,942,000 تومان
1,998,000 تومان
1,998,000 تومان
سهند

BB
3,694,000 تومان
5,404,000 تومان
1,961,000 تومان
1,961,000 تومان
پردیسان

BB
4,097,000 تومان
4,642,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
سی نور

BB
4,114,000 تومان
5,104,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
جواد

BB
4,282,000 تومان
4,946,000 تومان
1,998,000 تومان
1,998,000 تومان
کیانا

BB
4,347,000 تومان
6,696,000 تومان
1,998,000 تومان
1,998,000 تومان
الماس 1

BB
4,447,000 تومان
7,183,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
parsis hotel

BB
4,493,000 تومان
6,952,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
پارک حیات

BB
4,576,000 تومان
7,084,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
الماس نوین

BB
4,622,000 تومان
7,246,000 تومان
1,998,000 تومان
1,998,000 تومان
هما 1

BB
4,840,000 تومان
6,160,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان


BB
4,939,000 تومان
6,292,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان


BB
5,005,000 تومان
7,975,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
الماس 2

BB
5,071,000 تومان
2,473,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
مدینه الرضا

BB
5,285,000 تومان
7,546,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
درویشی

BB
5,335,000 تومان
6,325,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
قصر طلایی

BB
5,655,000 تومان
6,556,000 تومان
2,035,000 تومان
2,035,000 تومان
نام هتل por setare

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,597,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,201,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,961,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,961,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,074,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,423,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,961,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,961,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,074,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,187,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,961,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,961,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,182,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,961,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,961,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارینا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,196,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,974,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,998,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,294,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,687,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,998,000 تومان
توضیحات
نام هتل آدینا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,392,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,566,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,961,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,961,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,456,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,942,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,998,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,694,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,404,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,961,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,961,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,097,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,642,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,114,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,104,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,282,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,946,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,998,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,347,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,696,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,998,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,447,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,183,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل parsis hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,493,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,952,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک حیات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,576,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,084,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,622,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,246,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,998,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,939,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,292,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,071,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,473,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,546,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز کیش ویژه پاییز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/05
قیمت از : 3,682,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4روز تبریز ویژه پاییز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/24
قیمت از : 3,790,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/27
قیمت از : 61,593,000 تومان
ثبت پرسش