• تور استانبول 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401 ( پرواز ماهان )


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/07/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/09/30
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 2 شب
شروع از : 1401/07/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 2 شب پرواز صبح به شب ماهان
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 2
توضیحات پرواز صبح به شب ماهان
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GRAND MILAN IST

BB
7,633,000 تومان
8,736,000 تومان
7,266,000 تومان
6,457,000 تومان
Hera Montagna Hotel

BB
8,221,000 تومان
9,618,000 تومان
7,339,000 تومان
6,457,000 تومان
Newcity

BB
8,758,000 تومان
10,800,000 تومان
8,305,000 تومان
6,642,000 تومان
City Center Hotel Istanbul

BB
9,288,000 تومان
11,782,000 تومان
7,927,000 تومان
6,642,000 تومان
White Monarch

BB
9,363,000 تومان
12,387,000 تومان
8,758,000 تومان
6,642,000 تومان
Blueway Historical

BB
9,514,000 تومان
12,387,000 تومان
8,229,000 تومان
6,642,000 تومان
Marble

BB
9,514,000 تومان
11,631,000 تومان
8,305,000 تومان
6,642,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
9,741,000 تومان
12,085,000 تومان
7,851,000 تومان
6,642,000 تومان
Geramir Palas

BB
9,817,000 تومان
12,992,000 تومان
8,683,000 تومان
6,642,000 تومان
Cartoon

BB
10,044,000 تومان
13,446,000 تومان
7,927,000 تومان
6,642,000 تومان
Taksim Long Hotel Istanbul

BB
10,119,000 تومان
13,597,000 تومان
8,305,000 تومان
6,642,000 تومان
Surmeli Istanbul

BB
11,077,000 تومان
15,389,000 تومان
8,844,000 تومان
6,765,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
11,178,000 تومان
14,504,000 تومان
10,724,000 تومان
6,642,000 تومان
Golden Age

BB
11,178,000 تومان
15,714,000 تومان
9,136,000 تومان
6,642,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
11,231,000 تومان
14,927,000 تومان
8,382,000 تومان
6,765,000 تومان
Hotel Mercure Bomonti

BB
11,231,000 تومان
15,543,000 تومان
10,076,000 تومان
6,765,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
11,253,000 تومان
15,714,000 تومان
9,363,000 تومان
6,642,000 تومان
Titanic City Taksim

BB
12,765,000 تومان
18,208,000 تومان
9,968,000 تومان
6,642,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
12,771,000 تومان
18,238,000 تومان
10,153,000 تومان
6,765,000 تومان
Point

BB
13,541,000 تومان
19,393,000 تومان
10,153,000 تومان
6,765,000 تومان
Divan

BB
14,311,000 تومان
20,933,000 تومان
10,923,000 تومان
6,765,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
15,543,000 تومان
23,551,000 تومان
10,769,000 تومان
6,765,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
18,546,000 تومان
30,250,000 تومان
11,231,000 تومان
6,765,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN IST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,633,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,736,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,457,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hera Montagna Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,221,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,618,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,339,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,457,000 تومان
توضیحات
نام هتل Newcity

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,758,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,288,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,782,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,927,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,363,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Historical

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,514,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,229,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marble

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,514,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,631,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,741,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,851,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Geramir Palas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,817,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,992,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,683,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cartoon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,044,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,446,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,927,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Long Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,119,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,597,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,077,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,389,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,844,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,504,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,724,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,714,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,136,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,231,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,927,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,382,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Mercure Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,231,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,543,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,076,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,253,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,714,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,363,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,208,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,968,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,642,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,771,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,238,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,153,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,541,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,393,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,153,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,311,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,933,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,923,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,543,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,551,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,769,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,546,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,231,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,765,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 گشت شهری با ناهار
5 تورلیدر فارسی زبان
6 گشت نیم روزی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
همراه داشتن پرینت کارت واکسن به صورت 2 دز کامل در برگشت الزامی میباشد.
واتس آپ 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/27
قیمت از : 61,593,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور 7شب و 8روز موریس ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/05/09
قیمت از : 114,798,000 تومان
ایرلاین : امارات
5 شب

تور 5شب و 6روز موریس (پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/05/09
قیمت از : 98,523,000 تومان
ثبت پرسش