• تور پاتایا 7 شب و 8 روز ویژه تابستان 1401


تاریخ شروع 1401/03/21
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/03/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب پرواز رفت ساعت 22:30 و برگشت 9:30
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز رفت ساعت 22:30 و برگشت 9:30
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Mike

BB
28,455,000 تومان
34,518,000 تومان
27,242,000 تومان
24,816,000 تومان
Nova Platinum

BB
29,018,000 تومان
35,006,000 تومان
28,020,000 تومان
26,773,000 تومان
The Bayview Pattaya

BB
29,268,000 تومان
35,505,000 تومان
28,020,000 تومان
26,773,000 تومان
Grand Day Night

BB
29,667,000 تومان
34,518,000 تومان
28,455,000 تومان
24,816,000 تومان
Baron Beach

BB
30,152,000 تومان
35,488,000 تومان
29,667,000 تومان
24,816,000 تومان
Sun Shine Hotel Pattaya

BB
30,152,000 تومان
35,003,000 تومان
29,667,000 تومان
24,816,000 تومان
Fx Pattaya

BB
30,515,000 تومان
35,505,000 تومان
29,268,000 تومان
25,525,000 تومان
The Sun Exclusive

BB
31,123,000 تومان
32,093,000 تومان
29,667,000 تومان
26,029,000 تومان
Crystal Palace

BB
31,123,000 تومان
35,731,000 تومان
29,667,000 تومان
26,029,000 تومان
beston

BB
31,263,000 تومان
37,001,000 تومان
30,515,000 تومان
25,525,000 تومان
CENTARA PATTAYA

BB
31,762,000 تومان
37,999,000 تومان
30,515,000 تومان
25,525,000 تومان
Asia Pattaya

BB
31,762,000 تومان
38,498,000 تومان
30,515,000 تومان
26,773,000 تومان
Centara Azure

BB
32,511,000 تومان
39,496,000 تومان
30,515,000 تومان
26,773,000 تومان
A-One The Royal Cruise Pattaya

BB
33,010,000 تومان
40,494,000 تومان
31,762,000 تومان
28,020,000 تومان
Pattaya Discovery Beach Hotel

BB
33,621,000 تومان
41,244,000 تومان
32,351,000 تومان
28,539,000 تومان
Long Beach Garden

BB
33,758,000 تومان
41,991,000 تومان
33,010,000 تومان
29,268,000 تومان
SIGNATURE

BB
34,008,000 تومان
41,991,000 تومان
34,008,000 تومان
29,268,000 تومان
Citrus Parc Pattaya

BB
34,008,000 تومان
41,991,000 تومان
34,008,000 تومان
29,268,000 تومان
Mercure Pattaya

BB
34,008,000 تومان
41,991,000 تومان
33,010,000 تومان
29,268,000 تومان
Pullman Pattaya Hotel G

BB
35,146,000 تومان
44,547,000 تومان
33,621,000 تومان
29,810,000 تومان
Siam Bayview

BB
35,255,000 تومان
44,486,000 تومان
34,257,000 تومان
29,268,000 تومان
Hotel Mera Mare

BB
36,162,000 تومان
46,326,000 تومان
34,892,000 تومان
29,810,000 تومان
Dusit Thani Pattaya

BB
37,687,000 تومان
50,138,000 تومان
36,162,000 تومان
31,080,000 تومان
Garden Cliff Resort And Spa

BB
37,941,000 تومان
49,121,000 تومان
36,162,000 تومان
29,810,000 تومان
CAPE DARA

BB
37,941,000 تومان
52,424,000 تومان
36,162,000 تومان
32,351,000 تومان
Golden Tulip

BB
39,465,000 تومان
47,597,000 تومان
38,703,000 تومان
31,080,000 تومان
Centara Grand Modus

BB
39,746,000 تومان
53,467,000 تومان
37,999,000 تومان
30,515,000 تومان
AVANI RESORT

BB
42,260,000 تومان
56,490,000 تومان
41,244,000 تومان
31,080,000 تومان
AMARI PATTAYA

BB
42,260,000 تومان
61,064,000 تومان
41,244,000 تومان
32,351,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
45,056,000 تومان
63,097,000 تومان
43,785,000 تومان
32,351,000 تومان
نام هتل Mike

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,518,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,242,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,816,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,018,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,006,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,773,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Bayview Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,268,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,773,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Day Night

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,667,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,518,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,816,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baron Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,152,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,488,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,667,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,816,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,152,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,003,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,667,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,816,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fx Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,268,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Exclusive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,123,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,093,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,667,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,029,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,123,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,731,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,667,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,029,000 تومان
توضیحات
نام هتل beston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,263,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,001,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,762,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,999,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,762,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,498,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,773,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Azure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,511,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,496,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,773,000 تومان
توضیحات
نام هتل A-One The Royal Cruise Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,494,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,762,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Discovery Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,621,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,244,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,351,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,539,000 تومان
توضیحات
نام هتل Long Beach Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,758,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,991,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,268,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIGNATURE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,991,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,008,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,268,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Parc Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,991,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,008,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,268,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,991,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,268,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,146,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,547,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,621,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayview

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,486,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,257,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,268,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Mera Mare

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,162,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,326,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,892,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,687,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,138,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,941,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,121,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل CAPE DARA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,941,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,424,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,351,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Tulip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,597,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,703,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Modus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,746,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,467,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,999,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,244,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,064,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,244,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,351,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,056,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,097,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,351,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
واتس آپ 09337173112

مدارک لازم
صل پاسپورت با 7 ماه اعتبار انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز( از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد ) کپی کارت ملی ، فقط برای افراد 12 سال به بالا ویزا صادر میشود، عکس 3*4 پرینت حساب بانکی بامانده 50.000.000 تومانی

خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان - 15 شب و16 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا تا سقف 100.000 یورو (زیر 60 سال) - ویزا توریستی - ترانسفر – 2 تست پی سی آر در پاتایا

توضیحات تکمیلی
شرایط ورود به کشور تایلند : واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم نرخ تور براساس پایین ترین نرخ هواپیمایی امارت میباشد ، در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزایش می یابد. همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی است . واکسن های مورد تایید کشور تایلند : سینوفارم ، آسترازنیکا و .... مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس دانیار سفر هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور را ندارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 28,593,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/21
قیمت از : 29,235,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از شیراز 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ثبت پرسش