• ������ �������� 7���� �� 8������ �������� ���������� 1400 ( ���������� ���������� )


تاریخ شروع 1400/07/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/10/30
پوکت
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1400/07/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب پرواز رفت و برگشت با توقف 10 ساعته در استانبول و بهترین ساعت پروازی
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز رفت و برگشت با توقف 10 ساعته در استانبول و بهترین ساعت پروازی
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Ashlee Hub Patong

BB
28,285,000 تومان
30,613,000 تومان
27,226,000 تومان
27,226,000 تومان
sleep with me

BB
28,285,000 تومان
30,402,000 تومان
27,226,000 تومان
21,934,000 تومان
ASHLEE HEIGHTS

BB
28,708,000 تومان
31,248,000 تومان
27,226,000 تومان
27,226,000 تومان
Holiday Inn Express

BB
29,343,000 تومان
32,518,000 تومان
28,285,000 تومان
28,285,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
29,455,000 تومان
32,043,000 تومان
27,731,000 تومان
27,731,000 تومان
The Royal Paradise

BB
30,613,000 تومان
36,964,000 تومان
28,285,000 تومان
28,285,000 تومان
patong merlin

BB
30,613,000 تومان
35,058,000 تومان
28,285,000 تومان
28,285,000 تومان
The Royal Paradise

BB
30,613,000 تومان
36,964,000 تومان
28,285,000 تومان
28,285,000 تومان
Duangjitt resort

BB
30,825,000 تومان
35,905,000 تومان
28,285,000 تومان
28,285,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
30,825,000 تومان
35,482,000 تومان
28,285,000 تومان
28,285,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
32,474,000 تومان
44,763,000 تومان
32,258,000 تومان
25,143,000 تومان
avista grande karon

BB
33,336,000 تومان
40,020,000 تومان
30,965,000 تومان
30,965,000 تومان
Grand Mercure

BB
33,552,000 تومان
46,919,000 تومان
33,336,000 تومان
25,575,000 تومان
Hyatt Regency

BB
34,414,000 تومان
48,644,000 تومان
34,199,000 تومان
26,006,000 تومان
AVISTA HIDEWAY

BB
34,414,000 تومان
48,644,000 تومان
34,199,000 تومان
26,006,000 تومان
Amari phuket

BB
35,482,000 تومان
51,146,000 تومان
35,270,000 تومان
26,168,000 تومان
hyatt regency

BB
39,589,000 تومان
52,525,000 تومان
36,355,000 تومان
36,355,000 تومان
Dusit Thani

BB
40,562,000 تومان
61,307,000 تومان
38,488,000 تومان
27,078,000 تومان
Le Meridien Phuket

BB
42,823,000 تومان
65,461,000 تومان
42,607,000 تومان
29,240,000 تومان
HILTON ARCADIA PHUKET

BB
46,488,000 تومان
72,791,000 تومان
46,272,000 تومان
30,749,000 تومان
INTERCONTINENTAL PHUKET

BB
51,878,000 تومان
77,103,000 تومان
48,213,000 تومان
26,653,000 تومان
Banyan Tree

BB
54,034,000 تومان
81,415,000 تومان
50,369,000 تومان
39,589,000 تومان
keemala resort

BB
63,736,000 تومان
100,819,000 تومان
56,837,000 تومان
32,043,000 تومان
نام هتل Ashlee Hub Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,613,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,226,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,402,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,934,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASHLEE HEIGHTS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,708,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,248,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,226,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,343,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,518,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,043,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,731,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,731,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,613,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,964,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل patong merlin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,613,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,613,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,964,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,482,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,474,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,763,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,258,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,143,000 تومان
توضیحات
نام هتل avista grande karon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,336,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,965,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,552,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,919,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,336,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 25,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,414,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,644,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,006,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVISTA HIDEWAY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,414,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,644,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,006,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,482,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,146,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,168,000 تومان
توضیحات
نام هتل hyatt regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,589,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,355,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,562,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,307,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,488,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,078,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Meridien Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,823,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,461,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,607,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,488,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,791,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 46,272,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,749,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,878,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,103,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,213,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,653,000 تومان
توضیحات
نام هتل Banyan Tree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 81,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,369,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,589,000 تومان
توضیحات
نام هتل keemala resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 63,736,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 100,819,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,837,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,043,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 اقامت در هتل با صبحانه
6 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
5 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
2 تست PCR رایگان در هنگام ورود به فرودگاه پوکت و 3 روز مانده به برگشت
بیمه نامه 100 هزار دلاری کرونا
ویزا
اقامت با صبحانه
سیم کارت اعتباری تایلند
لیدر فارسی زبان


پوکت 
یکی از افسانه ای ترین جزایر کشور تایلند می باشد که در جنوب غربی این کشور واقع شده است. مساحت این شهر جزیره ای 543 کیلومتر مربع بوده و طبق آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 2015 جمعیت این شهر زیبا حدود 386/605 نفر بوده است. زبان رسمی اهالی شهر پوکت تایلندی است و واحد پولی آن نیز بات می باشد. از آنجایی که پوکت هر ساله طرفداران بیشماری را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند و آوازه ی آن در سر تا سر جهان پیچیده است این شهر در نزد گردشگران تور پوکت به جزیره ی بهشتی شهرت یافته است. از جاذبه های دیدنی پوکت می توان به جزیره جیمز باند، شهر قدیم پوکت، مجسمه بزرگ بودا، معبد چالونگ، جزیره فی فی، ساحل کاتانویی، ساحل پاتونگ و... اشاره نمود که هر یک زیبایی خاص خود را دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از مشهد 5شب و6روز ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 27,108,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه زمستان 1400 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/03
قیمت از : 27,138,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از اصفهان 5شب و 6روز پاییز 1400 ( فلای دبی )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 27,183,000 تومان
ایرلاین : ایر آسیا
7 شب

تور 7شب و 8روز کوالالامپور

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 27,145,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
3 شب

تور مالدیو از تهران 3شب و 4روز پاییز 1400 ( فلای دبی )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 28,749,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ثبت پرسش