• تور بلغارستان 7شب و 8روز ویژه 22 مرداد 1400 (ماهان)


تاریخ شروع 1400/04/16
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1400/04/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب پرواز ماهان شروع از 15 مرداد ماه 1400+ تست PCR رایگان
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز ماهان شروع از 15 مرداد ماه 1400+ تست PCR رایگان
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Perla Hotel

BB
18,000,000 تومان
21,000,000 تومان
14,000,000 تومان
9,995,000 تومان
Bonita Hotel

BB
18,000,000 تومان
21,995,000 تومان
14,595,000 تومان
9,995,000 تومان
SHIPKA

BB
19,000,000 تومان
24,395,000 تومان
14,995,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
Bonita Hotel

HB
20,000,000 تومان
23,995,000 تومان
15,595,000 تومان
10,795,000 تومان
Palma Hotel

HB
20,000,000 تومان
26,395,000 تومان
13,995,000 تومان
9,995,000 تومان
Perla Hotel

ALL
21,000,000 تومان
24,595,000 تومان
15,995,000 تومان
11,595,000 تومان
Lilia

BB
22,000,000 تومان
29,595,000 تومان
16,295,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
SHIPKA

ALL
22,000,000 تومان
27,495,000 تومان
16,795,000 تومان
11,595,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
Royal Hotel

ALL
24,000,000 تومان
30,895,000 تومان
17,395,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
Atlas

UALL
25,000,000 تومان
33,995,000 تومان
17,795,000 تومان
9,995,000 تومان
Admiral Hotel

BB
25,000,000 تومان
33,395,000 تومان
17,995,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به دریا
Lilia

ALL
25,000,000 تومان
33,395,000 تومان
17,995,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
International

BB
27,000,000 تومان
41,295,000 تومان
18,995,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق رو به پارک
Admiral Hotel

HB
28,000,000 تومان
35,995,000 تومان
19,295,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به دریا
Hotel Estreya Palace

UALL
28,000,000 تومان
40,995,000 تومان
19,695,000 تومان
9,995,000 تومان
Kaliakra Palace

UALL
29,000,000 تومان
38,395,000 تومان
19,895,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
Azalia

UALL
29,000,000 تومان
41,595,000 تومان
19,895,000 تومان
9,995,000 تومان
International

HB
29,000,000 تومان
43,595,000 تومان
21,395,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق رو به پارک
Helios

UALL
29,000,000 تومان
37,695,000 تومان
20,195,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
Hotel Estreya Palace

UALL
30,000,000 تومان
42,895,000 تومان
20,695,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
International

BB
30,000,000 تومان
45,995,000 تومان
20,295,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق رو به دریا
Helios

UALL
30,000,000 تومان
39,695,000 تومان
20,695,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به دریا
Melia Grand Hermitage

ALL
31,000,000 تومان
41,595,000 تومان
20,795,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
Astor Garden Hotel

UALL
31,000,000 تومان
41,595,000 تومان
21,395,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق استاندارد رو به پارک
Melia Grand Hermitage

ALL
32,000,000 تومان
42,695,000 تومان
21,395,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق رو به دریا
International

HB
32,000,000 تومان
48,295,000 تومان
22,595,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق رو به دریا
International

FB
32,500,000 تومان
46,795,000 تومان
24,495,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق رو به پارک
International

FB
35,000,000 تومان
51,495,000 تومان
25,895,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق رو به دریا
Melia Grand Hermitage

ALL
39,000,000 تومان
49,495,000 تومان
34,695,000 تومان
9,995,000 تومان
اتاق رو به دریا طبقات آخر
Melia Grand Hermitage

ALL
44,000,000 تومان
-
27,595,000 تومان
9,995,000 تومان
نام هتل Perla Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل Bonita Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palma Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perla Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,595,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل SHIPKA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,595,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل Atlas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به دریا
نام هتل Lilia

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل International

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق رو به پارک
نام هتل Admiral Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به دریا
نام هتل Hotel Estreya Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل International

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق رو به پارک
نام هتل Helios

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل Hotel Estreya Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل International

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق رو به دریا
نام هتل Helios

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به دریا
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل Astor Garden Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد رو به پارک
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق رو به دریا
نام هتل International

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق رو به دریا
نام هتل International

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق رو به پارک
نام هتل International

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق رو به دریا
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات اتاق رو به دریا طبقات آخر
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) -
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 گشت شهری با ناهار
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مدارک شغلی
3 کارت پایان خدمت برای آقایان 55-18 سال
4 تکمیل فرم مشخصات فردی
5 ضمانتنامه بانکی هر نفر
6 اصل کارت ملی
7 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
8 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
9 عکس 4*3
10 کپی شناسنامه
11 کپی کارت ملی
خدمات تور شامل :
ویزا
بلیط رفت و برگشت به وارنا
7شب اقامت با خدمات طبق پکیج
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
یک گشت خرید با نهار 
سیم کارت رایگان برای هر اتاق
بیمه با پوشش کرونا

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 25 تیر , 08:00 جمعه 1 مرداد , 14:00
2 جمعه 1 مرداد , 08:00 جمعه 8 مرداد , 14:00
3 جمعه 8 مرداد , 08:00 جمعه 15 مرداد , 14:00
4 جمعه 15 مرداد , 08:00 جمعه 22 مرداد , 14:00
5 جمعه 22 مرداد , 08:00 جمعه 29 مرداد , 14:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بلغارستان 7شب و 8روز ویژه مرداد 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/05/15
قیمت از : 17,000,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بلغارستان 7شب و 8روز ویژه 15 مرداد 1400 (ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/16
قیمت از : 18,490,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور اسکی ازروم ترکیه ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/24
قیمت از : 18,667,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز ماهان ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 18,001,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 22,946,000 تومان
ثبت پرسش