• تور بالی 5شب و 6روز ویژه پاییز 99 ( پرواز ماهان )


تاریخ شروع 1399/07/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/10
بالی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/07/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SPAZZIO BALI 99

BB
9,940,000 تومان
11,880,000 تومان
9,740,000 تومان
9,000,000 تومان
NEO KUTA JELANTIK BALI 99

BB
10,420,000 تومان
12,820,000 تومان
10,230,000 تومان
9,000,000 تومان
KUTA CENTRAL PARK

BB
11,200,000 تومان
14,380,000 تومان
11,010,000 تومان
9,490,000 تومان
VASANTI BALI 99

BB
12,410,000 تومان
16,790,000 تومان
10,070,000 تومان
9,980,000 تومان
BALI RANI

BB
12,720,000 تومان
17,400,000 تومان
10,070,000 تومان
9,980,000 تومان
SOL HOUSE BALI 99

BB
12,720,000 تومان
17,400,000 تومان
12,020,000 تومان
9,980,000 تومان
TIJILI BENOA BALI 99

BB
13,320,000 تومان
18,600,000 تومان
13,120,000 تومان
9,980,000 تومان
JAYAKARTA RESORT BALI99

BB
13,320,000 تومان
18,600,000 تومان
13,120,000 تومان
13,120,000 تومان
GRAND MIRAGE RESORT99

BB
17,400,000 تومان
26,780,000 تومان
10,620,000 تومان
10,370,000 تومان
DISCOVERY KARTIKA PLAZA99

BB
17,470,000 تومان
26,940,000 تومان
15,230,000 تومان
10,370,000 تومان
AYODYA RESORT99

BB
17,880,000 تومان
27,790,000 تومان
17,680,000 تومان
10,370,000 تومان
BALI MANDIRA BEACH RESORT99

BB
18,660,000 تومان
29,350,000 تومان
13,640,000 تومان
9,980,000 تومان
MELIA BALI 99

BB
18,950,000 تومان
29,890,000 تومان
15,540,000 تومان
10,370,000 تومان
THE WESTIN RESORT99

BB
19,130,000 تومان
30,250,000 تومان
14,940,000 تومان
10,370,000 تومان
HILTON BALI RESORT99

BB
20,350,000 تومان
32,620,000 تومان
14,570,000 تومان
10,950,000 تومان
PADMA RESORT 99

BB
22,590,000 تومان
37,160,000 تومان
13,580,000 تومان
10,950,000 تومان
SOFITEL BALI NUSA DUA 99

BB
23,120,000 تومان
38,200,000 تومان
13,790,000 تومان
10,950,000 تومان
THE LAGUNA 99

BB
23,140,000 تومان
38,230,000 تومان
15,230,000 تومان
10,950,000 تومان
RIMBA JIMBARAN BY AYANA99

BB
25,810,000 تومان
43,580,000 تومان
14,810,000 تومان
13,870,000 تومان
نام هتل SPAZZIO BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEO KUTA JELANTIK BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل KUTA CENTRAL PARK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل VASANTI BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل BALI RANI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOL HOUSE BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل TIJILI BENOA BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل JAYAKARTA RESORT BALI99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND MIRAGE RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل DISCOVERY KARTIKA PLAZA99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYODYA RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل BALI MANDIRA BEACH RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELIA BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE WESTIN RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BALI RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل PADMA RESORT 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL BALI NUSA DUA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIMBA JIMBARAN BY AYANA99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,870,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور)
ترانسفر فرودگاهی دارد
سیم کارت دارد
ویزا دارد
تورلیدر دارد

اتاق ها در هتل گارانتی می باشند.بنابراین کنسلی و تغییر درخواست 14 روز قبل از رسیدن مسافر امکان پذیر نمی باشد.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8روز قونیه ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/09
قیمت از : 8,750,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 3شب ازمیر 3شب کوش آداسی ویژه پاییز ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/08
قیمت از : 9,350,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور دبی6شب و7 روز ویژه پاییز 99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 10,870,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور آنکارا 7شب و 8روز ویژه پاییز99 (پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/09
قیمت از : 9,156,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
8 شب

تور 8شب و 9 روز مسکو سنت پترزبورگ ویژه پاییز99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 10,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6 روز ویژه پاییز 99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 10,380,000 تومان
ثبت پرسش