• تور آنکارا 4شب و 5روز ویژه پاییز99 (پرواز ماهان )


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنکارا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/07/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/30
آنکارا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1399/07/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنکارا 4 شب مبلغ پرواز داخلی استانبول آنکارا استانبول به پکیج اضافه میگردد
ردیف 2
به آنکارا
مدت اقامت 4
توضیحات مبلغ پرواز داخلی استانبول آنکارا استانبول به پکیج اضافه میگردد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Abro Necatibey

BB
8,360,000 تومان
9,050,000 تومان
8,010,000 تومان
7,210,000 تومان
pera city

BB
8,820,000 تومان
9,050,000 تومان
8,360,000 تومان
7,210,000 تومان
ALMER

BB
8,820,000 تومان
9,510,000 تومان
8,130,000 تومان
7,210,000 تومان
Royal

BB
9,170,000 تومان
9,740,000 تومان
8,470,000 تومان
7,210,000 تومان
Class

BB
9,170,000 تومان
10,550,000 تومان
9,050,000 تومان
7,210,000 تومان
Maria

BB
9,340,000 تومان
9,970,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
Ayma

BB
9,400,000 تومان
9,740,000 تومان
9,170,000 تومان
7,210,000 تومان
Raysis

BB
9,400,000 تومان
10,200,000 تومان
7,210,000 تومان
7,210,000 تومان
NOBEL

BB
9,400,000 تومان
9,860,000 تومان
8,010,000 تومان
7,210,000 تومان
Gurkent

BB
9,400,000 تومان
10,670,000 تومان
9,170,000 تومان
7,210,000 تومان
Sc Inn

BB
9,400,000 تومان
10,670,000 تومان
9,050,000 تومان
7,210,000 تومان
Lotis

BB
9,400,000 تومان
10,090,000 تومان
8,360,000 تومان
7,210,000 تومان
Sergah

BB
9,450,000 تومان
10,550,000 تومان
9,280,000 تومان
7,210,000 تومان
Segman

BB
9,510,000 تومان
10,090,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
Golden Boutique

BB
9,510,000 تومان
10,610,000 تومان
8,360,000 تومان
7,210,000 تومان
Kuza Millenyum

BB
9,510,000 تومان
10,670,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
Ankara Princess

BB
9,630,000 تومان
10,670,000 تومان
8,590,000 تومان
7,210,000 تومان
MARINEM

BB
9,630,000 تومان
10,670,000 تومان
7,210,000 تومان
7,210,000 تومان
SEVEN DEEP

BB
9,630,000 تومان
10,550,000 تومان
8,590,000 تومان
7,210,000 تومان
BEST WESTERN

BB
9,630,000 تومان
10,550,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
The Mara Palace

BB
9,740,000 تومان
11,240,000 تومان
8,590,000 تومان
7,210,000 تومان
ALDINO

BB
9,740,000 تومان
11,130,000 تومان
9,170,000 تومان
7,210,000 تومان
Park Hotel Ankara

BB
9,920,000 تومان
11,590,000 تومان
9,280,000 تومان
7,210,000 تومان
Dream Life

BB
9,970,000 تومان
11,130,000 تومان
7,210,000 تومان
7,210,000 تومان
King Hotel

BB
9,970,000 تومان
10,900,000 تومان
8,700,000 تومان
7,210,000 تومان
Niza Park

BB
9,970,000 تومان
11,470,000 تومان
9,050,000 تومان
7,210,000 تومان
Etap Altinel

BB
9,970,000 تومان
11,590,000 تومان
9,740,000 تومان
7,210,000 تومان
Dream Life

BB
9,970,000 تومان
11,130,000 تومان
7,210,000 تومان
7,210,000 تومان
GORDION

BB
10,090,000 تومان
11,590,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
GORDION

BB
10,090,000 تومان
11,590,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
Neva Palas

BB
10,090,000 تومان
11,590,000 تومان
8,820,000 تومان
7,210,000 تومان
Tunali

BB
10,200,000 تومان
11,240,000 تومان
8,360,000 تومان
7,210,000 تومان
Tunali

BB
10,200,000 تومان
11,240,000 تومان
8,360,000 تومان
7,210,000 تومان
Raymar

BB
10,320,000 تومان
11,590,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
Akar

BB
10,320,000 تومان
11,240,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
Warwick Ankara

BB
10,320,000 تومان
12,280,000 تومان
8,590,000 تومان
7,210,000 تومان
Swiss

BB
10,320,000 تومان
12,170,000 تومان
8,590,000 تومان
7,210,000 تومان
Houston

BB
10,440,000 تومان
11,700,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
Midas

BB
10,440,000 تومان
11,360,000 تومان
8,940,000 تومان
7,210,000 تومان
Anemon

BB
10,550,000 تومان
12,860,000 تومان
9,340,000 تومان
7,210,000 تومان
PLAZA

BB
10,550,000 تومان
12,280,000 تومان
9,050,000 تومان
7,210,000 تومان
Ramada Ankara

BB
10,550,000 تومان
12,630,000 تومان
7,210,000 تومان
7,210,000 تومان
MIDI

BB
10,720,000 تومان
12,740,000 تومان
8,360,000 تومان
7,210,000 تومان
MIDI

BB
10,720,000 تومان
12,740,000 تومان
8,360,000 تومان
7,210,000 تومان
HOLIDAY IN ANKARA

BB
10,900,000 تومان
13,200,000 تومان
8,590,000 تومان
7,210,000 تومان
Meyra Palace

BB
10,900,000 تومان
12,970,000 تومان
11,010,000 تومان
7,210,000 تومان
Sheraton

BB
11,240,000 تومان
12,970,000 تومان
8,820,000 تومان
7,210,000 تومان
HILTONSA

BB
11,470,000 تومان
13,550,000 تومان
9,050,000 تومان
7,210,000 تومان
Latanya Hotel Ankara

BB
11,700,000 تومان
14,820,000 تومان
9,280,000 تومان
7,210,000 تومان
نام هتل Abro Necatibey

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل pera city

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALMER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Class

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maria

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ayma

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raysis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOBEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gurkent

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sc Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lotis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sergah

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Segman

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuza Millenyum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ankara Princess

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARINEM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEVEN DEEP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Mara Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALDINO

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Hotel Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dream Life

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل King Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Niza Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Etap Altinel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dream Life

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل GORDION

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل GORDION

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Neva Palas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tunali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tunali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raymar

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Akar

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Warwick Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiss

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Houston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Midas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Anemon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIDI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIDI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY IN ANKARA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Meyra Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTONSA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Hotel Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آنکارا در قدیم با نام های آنگورا و آنقره شناخته می شد و امروزه یکی از مهم ترین شهرهای اوراسیاست. از سال ۱۹۲۳ میلادی به عنوان پایتخت ترکیه انتخاب شده و پیش از آن استانبول پایتخت بود که با سقوط عثمانی این عنوان را از دست داد. شهر شلوغ و پر سر و صدای آنکارا یکی از قدیمی ترین مناطق ترکیه است که با  بناهای تاریخی متعددی از دوران امپراتوری هیتی، فریگاری، هلنیستی، رومی، بیزانس و عثمانی در این شهر به یادگار مانده، اهمیت تاریخی زیادی برای ترک ها دارد. بیشتر افرادی که به آنکارا سفر می کنند دارای اهداف تجاری و کاری هستند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 3شب و 4روز کاپادوکیا ویژه بهار و تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/18
قیمت از : 9,508,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بلغارستان 7شب و 8 روز ویژه شهریور 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/25
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/23
قیمت از : 8,995,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان4شب و5 روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 7,107,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 8,956,000 تومان
ثبت پرسش