• تور 6شب و 7روز آنتالیا ویژه 11و18مهر (پرواز سان اکسپرس)


تاریخ شروع 1399/07/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/07/03
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

BB
14,425,000 تومان
15,775,000 تومان
13,075,000 تومان
11,990,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
15,255,000 تومان
17,025,000 تومان
13,490,000 تومان
11,990,000 تومان
TRANS ATLANTIK

ALL
16,220,000 تومان
20,090,000 تومان
13,800,000 تومان
11,990,000 تومان
Laren Family

BB
16,920,000 تومان
20,815,000 تومان
1,432,000 تومان
11,990,000 تومان
CENDER HOTEL

BB
17,125,000 تومان
21,450,000 تومان
14,425,000 تومان
11,990,000 تومان
Karmir Resort & Spa

ALL
19,040,000 تومان
24,790,000 تومان
15,210,000 تومان
11,990,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
19,850,000 تومان
28,315,000 تومان
15,615,000 تومان
11,990,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
20,455,000 تومان
33,355,000 تومان
15,920,000 تومان
11,990,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
20,455,000 تومان
25,895,000 تومان
15,920,000 تومان
11,990,000 تومان
orange county belek

UALL
20,855,000 تومان
33,560,000 تومان
16,120,000 تومان
11,990,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
21,460,000 تومان
26,500,000 تومان
16,420,000 تومان
11,990,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
21,460,000 تومان
31,540,000 تومان
16,420,000 تومان
11,990,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
21,865,000 تومان
27,105,000 تومان
16,625,000 تومان
11,990,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
22,470,000 تومان
30,230,000 تومان
16,925,000 تومان
11,990,000 تومان
Sherwood Exclusive Kemer

UALL
24,285,000 تومان
30,735,000 تومان
17,835,000 تومان
11,990,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
24,485,000 تومان
34,315,000 تومان
17,935,000 تومان
11,990,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
25,495,000 تومان
32,550,000 تومان
18,440,000 تومان
11,990,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
26,300,000 تومان
33,760,000 تومان
11,990,000 تومان
11,990,000 تومان
Barut Lara

UALL
27,510,000 تومان
35,575,000 تومان
19,445,000 تومان
11,990,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

ALL
28,315,000 تومان
37,590,000 تومان
19,850,000 تومان
11,990,000 تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

UALL
28,520,000 تومان
37,085,000 تومان
19,950,000 تومان
11,990,000 تومان
Sherwood Exclusive Kemer

BB
28,520,000 تومان
37,085,000 تومان
19,950,000 تومان
11,990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

BB
28,520,000 تومان
37,085,000 تومان
19,950,000 تومان
11,990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

BB
28,720,000 تومان
37,390,000 تومان
20,050,000 تومان
11,990,000 تومان
ROYAL SEGINUS

BB
29,525,000 تومان
52,910,000 تومان
20,455,000 تومان
11,990,000 تومان
Granada Luxury Belek

BB
29,525,000 تومان
38,600,000 تومان
20,455,000 تومان
11,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

BB
30,330,000 تومان
39,805,000 تومان
20,855,000 تومان
11,990,000 تومان
Kaya Palazzo Golf Resort

BB
30,535,000 تومان
40,110,000 تومان
20,960,000 تومان
11,990,000 تومان
Royal Holiday Palace

BB
32,550,000 تومان
43,135,000 تومان
21,965,000 تومان
11,990,000 تومان
RIXSOS LAND OF LEGEND

BB
33,560,000 تومان
51,300,000 تومان
22,470,000 تومان
11,990,000 تومان
SELECTUM

BB
34,565,000 تومان
48,475,000 تومان
22,975,000 تومان
11,990,000 تومان
Rixos Premium

BB
37,590,000 تومان
58,555,000 تومان
24,485,000 تومان
11,990,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

BB
37,590,000 تومان
50,695,000 تومان
24,485,000 تومان
11,990,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

BB
41,620,000 تومان
65,815,000 تومان
26,500,000 تومان
11,990,000 تومان
Regnum Carya

BB
51,700,000 تومان
71,860,000 تومان
31,540,000 تومان
11,990,000 تومان
Max Royal

BB
71,860,000 تومان
120,245,000 تومان
41,620,000 تومان
11,990,000 تومان
نام هتل BELKON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,432,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل orange county belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Exclusive Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Exclusive Kemer

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXSOS LAND OF LEGEND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 71,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 120,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

تور بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا قبل از رزرو در تاریخ موردنظر قیمت تور را با کانتر فروش چک بفرمایید.

داشتن تست PCR منفی الزامیست.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب بانکوک 4 شب پوکت پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 14,150,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7روز آنتالیا ویژه 25 مهر (پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/03
قیمت از : 15,010,000 تومان
ایرلاین : عمان
3 شب

تور عمان 3شب و 4روز ویژه پاییز 99 (عمان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 15,550,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور وارنا 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 3,045,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس و باتومی ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 5,760,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس و باتومی ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 4,800,000 تومان
ثبت پرسش