• تور 4شب و 5 روزه ویژه تابستان 99


تاریخ شروع 1399/04/05
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/04/05
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 7 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل آپارتمان قصر خورشید

BB
700,000 تومان
803,000 تومان
679,000 تومان
597,000 تومان
هتل آپارتمان سینا نور

BB
721,000 تومان
762,000 تومان
700,000 تومان
597,000 تومان
نگارستان

BB
721,000 تومان
844,000 تومان
700,000 تومان
597,000 تومان
تاج

FB
824,000 تومان
1,009,000 تومان
803,000 تومان
597,000 تومان
آرسان

FB
844,000 تومان
1,091,000 تومان
824,000 تومان
597,000 تومان
ایوان

BB
865,000 تومان
1,133,000 تومان
844,000 تومان
597,000 تومان
هتل تبسم

FB
903,000 تومان
1,197,000 تومان
882,000 تومان
609,000 تومان
هفت آسمان

FB
906,000 تومان
1,133,000 تومان
885,000 تومان
597,000 تومان
دیبا

FB
906,000 تومان
1,133,000 تومان
885,000 تومان
597,000 تومان
بارانام

FB
918,000 تومان
1,240,000 تومان
894,000 تومان
597,000 تومان
جواهری

BB
945,000 تومان
987,000 تومان
924,000 تومان
609,000 تومان
صدرا

FB
968,000 تومان
1,339,000 تومان
947,000 تومان
597,000 تومان
هتل آپارتمان آفرین

FB
992,000 تومان
1,388,000 تومان
968,000 تومان
597,000 تومان
کارن

FB
1,009,000 تومان
1,421,000 تومان
988,000 تومان
597,000 تومان
مشاهیر

FB
1,017,000 تومان
1,437,000 تومان
1,001,000 تومان
597,000 تومان
مشاهیر

FB
1,017,000 تومان
1,437,000 تومان
1,001,000 تومان
597,000 تومان
ادریس

BB
1,071,000 تومان
1,533,000 تومان
1,050,000 تومان
609,000 تومان
هتل آپارتمان حریرستان

FB
1,079,000 تومان
1,549,000 تومان
1,058,000 تومان
609,000 تومان
حلما

FB
1,087,000 تومان
1,577,000 تومان
1,067,000 تومان
597,000 تومان
نسیم

HB
1,153,000 تومان
1,709,000 تومان
1,133,000 تومان
597,000 تومان
مرمر

FB
1,215,000 تومان
1,833,000 تومان
1,194,000 تومان
597,000 تومان
منجی

FB
1,215,000 تومان
1,833,000 تومان
1,194,000 تومان
597,000 تومان
رفاه

BB
1,222,000 تومان
1,617,000 تومان
1,197,000 تومان
609,000 تومان
اطلس

FB
1,231,000 تومان
1,866,000 تومان
1,215,000 تومان
597,000 تومان
پارس

BB
1,262,000 تومان
1,904,000 تومان
1,241,000 تومان
620,000 تومان
جواد

BB
1,310,000 تومان
1,986,000 تومان
1,281,000 تومان
609,000 تومان
فردوس

BB
1,344,000 تومان
1,654,000 تومان
1,323,000 تومان
609,000 تومان
آبان طلایی

BB
1,360,000 تومان
1,465,000 تومان
1,331,000 تومان
609,000 تومان
سی نور

BB
1,408,000 تومان
1,938,000 تومان
1,391,000 تومان
620,000 تومان
پردیسان

BB
1,429,000 تومان
1,819,000 تومان
1,391,000 تومان
620,000 تومان
هما 2

BB
1,450,000 تومان
1,690,000 تومان
1,412,000 تومان
620,000 تومان
الماس نوین

FB
1,470,000 تومان
2,121,000 تومان
1,407,000 تومان
609,000 تومان
پارسیس

BB
1,506,000 تومان
1,870,000 تومان
1,476,000 تومان
620,000 تومان
الماس 1

FB
1,557,000 تومان
2,503,000 تومان
1,476,000 تومان
620,000 تومان
قصر

BB
1,562,000 تومان
2,589,000 تومان
1,476,000 تومان
620,000 تومان
کیانا

BB
1,617,000 تومان
2,625,000 تومان
1,533,000 تومان
609,000 تومان
الماس 2

BB
1,724,000 تومان
2,829,000 تومان
1,690,000 تومان
620,000 تومان
درویشی

BB
1,733,000 تومان
2,007,000 تومان
1,690,000 تومان
620,000 تومان
سراج

FB
1,833,000 تومان
3,069,000 تومان
1,812,000 تومان
597,000 تومان
اترک

BB
1,835,000 تومان
3,061,000 تومان
1,814,000 تومان
609,000 تومان
ایران

BB
2,049,000 تومان
2,326,000 تومان
2,007,000 تومان
609,000 تومان
قصر طلایی

BB
2,255,000 تومان
3,890,000 تومان
1,968,000 تومان
620,000 تومان
نام هتل هتل آپارتمان سینا نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 762,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان قصر خورشید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 803,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 679,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگارستان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 844,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 824,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,009,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 803,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارانام

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 918,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 894,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تبسم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 903,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,197,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 882,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرسان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 844,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,091,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 824,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 906,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,133,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشاهیر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,437,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,001,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرمر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,833,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,194,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,071,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,533,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,009,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,421,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 988,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 987,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 924,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آفرین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 992,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,388,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 968,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,833,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,194,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,814,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,408,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,938,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,391,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدرا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 968,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,339,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 947,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,429,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,819,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,391,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,153,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,709,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,133,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,344,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,654,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,323,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,222,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,617,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,331,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,506,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,476,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,412,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,049,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,326,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,007,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,617,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,533,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,562,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,589,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,476,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,986,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,557,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,503,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,476,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,829,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,121,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,407,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,733,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,007,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,968,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیبا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 906,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,133,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,133,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 844,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,262,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,904,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 620,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشاهیر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,437,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,001,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان حریرستان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,079,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,549,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,058,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 609,000 تومان
توضیحات
نام هتل حلما

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,087,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,577,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,067,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,231,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,866,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات
نام هتل سراج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,833,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,069,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,812,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 597,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه و ناهار بوفه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
فهیمه خلیقی (مسئول تور) ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
تور ویژه زمستان می باشد و نرخ ها طبق تاریخ های رفت و برگشت بسته شده است
برای اطلاع از باقی تاریخ ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 27 دی , 18:00 دوشنبه 30 دی , 15:00
2 دوشنبه 30 دی , 14:00 سه شنبه 1 بهمن , 21:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور قشم 5شب و6روز قشم ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 947,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور اهواز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 807,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 3شب و 4 روزه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/05
قیمت از : 674,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,749,000 تومان
ایرلاین : سپهران
3 شب

تور 7شب و 8روز بندرعباس ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,223,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور شیراز 5شب و 6روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 942,000 تومان
ثبت پرسش