• تور 7شب و 8روز اصفهان ویژه تابستان 99


تاریخ شروع 1399/02/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
اصفهان
هوایی
آتا
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/02/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اصفهان 3 شب
ردیف 2
به اصفهان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
همام

BB
982,000 تومان
1,216,000 تومان
891,000 تومان
531,000 تومان
صبا

BB
1,072,000 تومان
1,216,000 تومان
891,000 تومان
531,000 تومان
کارون

BB
1,108,000 تومان
1,288,000 تومان
891,000 تومان
531,000 تومان
سعدی

BB
1,234,000 تومان
1,324,000 تومان
819,000 تومان
531,000 تومان
ایران

BB
1,234,000 تومان
1,216,000 تومان
891,000 تومان
531,000 تومان
کاوه

BB
1,266,000 تومان
1,439,000 تومان
1,180,000 تومان
531,000 تومان
کاوه

BB
1,266,000 تومان
1,439,000 تومان
1,180,000 تومان
531,000 تومان
نگین جی

BB
1,324,000 تومان
1,324,000 تومان
891,000 تومان
531,000 تومان
Tourist

BB
1,649,000 تومان
1,901,000 تومان
1,252,000 تومان
531,000 تومان
طلوع خورشید

BB
1,649,000 تومان
1,980,000 تومان
1,612,000 تومان
531,000 تومان
Part

BB
1,685,000 تومان
2,550,000 تومان
1,252,000 تومان
531,000 تومان
Zohre Hotel

BB
1,703,000 تومان
1,468,000 تومان
1,252,000 تومان
531,000 تومان
ستاره

BB
1,721,000 تومان
1,757,000 تومان
1,252,000 تومان
531,000 تومان
Espadana

BB
1,793,000 تومان
2,189,000 تومان
1,252,000 تومان
531,000 تومان
Atiq Hotel

HB
1,829,000 تومان
2,586,000 تومان
1,252,000 تومان
531,000 تومان
Sonati Esfehan

BB
1,829,000 تومان
2,088,000 تومان
1,757,000 تومان
531,000 تومان
Sepahan

BB
1,915,000 تومان
3,292,000 تومان
1,504,000 تومان
531,000 تومان
پیروزی

BB
1,989,000 تومان
2,364,000 تومان
1,953,000 تومان
541,000 تومان
سفید

BB
2,026,000 تومان
2,386,000 تومان
1,916,000 تومان
541,000 تومان
خواجو

BB
2,063,000 تومان
3,584,000 تومان
2,026,000 تومان
541,000 تومان
Safir Hotel

BB
2,180,000 تومان
2,585,000 تومان
2,085,000 تومان
541,000 تومان
آوین

BB
2,371,000 تومان
3,849,000 تومان
2,305,000 تومان
541,000 تومان
آسمان

BB
2,452,000 تومان
2,886,000 تومان
2,379,000 تومان
541,000 تومان
عالی قاپو

BB
2,489,000 تومان
3,121,000 تومان
2,416,000 تومان
541,000 تومان
خانه کشیش

BB
2,589,000 تومان
2,896,000 تومان
2,499,000 تومان
552,000 تومان
عباسی

BB
3,196,000 تومان
3,870,000 تومان
3,098,000 تومان
552,000 تومان
پارسیان کوثر اصفهان

BB
3,263,000 تومان
4,851,000 تومان
3,188,000 تومان
552,000 تومان
نام هتل سعدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,234,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,324,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 819,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,234,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,216,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 891,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,108,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,288,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 891,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل همام

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 982,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,216,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 891,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل کاوه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,266,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,439,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگین جی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,324,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,324,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 891,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل صبا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,072,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,216,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 891,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل Zohre Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,703,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,468,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستاره

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,757,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tourist

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,649,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,901,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل Part

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atiq Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,829,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,586,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sepahan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,292,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,504,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل Espadana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,793,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,189,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیروزی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,989,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,364,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,953,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 541,000 تومان
توضیحات
نام هتل عالی قاپو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,489,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,121,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,416,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 541,000 تومان
توضیحات
نام هتل Safir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 541,000 تومان
توضیحات
نام هتل خواجو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,063,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,584,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,026,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 541,000 تومان
توضیحات
نام هتل عباسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,196,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,098,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 552,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sonati Esfehan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,829,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,088,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,757,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,452,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,886,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,379,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 541,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان کوثر اصفهان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,263,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,851,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,188,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 552,000 تومان
توضیحات
نام هتل طلوع خورشید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,649,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه کشیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,589,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,896,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 552,000 تومان
توضیحات
نام هتل آوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,849,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 541,000 تومان
توضیحات
نام هتل کاوه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,266,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,439,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 531,000 تومان
توضیحات
نام هتل سفید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,026,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,386,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 541,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
نیلوفر طیاری (مسئول تور)
در ميان شهرهاي ايران اصفهان همچون جواهري است كه با وجود نوسانات تاريخي و گذر قرنها هنوز درخشش و شكوه خود را حفظ كرده است.
اين شهر آنچنان شاداب است كه گويي امروز زندگي را شروع كرده و با وجود اين آنچنان اصيل است كه گويي هميشه وجود داشته است.
فرهنگ غني و طبيعت زيباي اصفهان چنان با يكديگر سازگارند كه به نظر مي رسد هر يك بازتاب ديگري است. اصفهان تجلي كاملي از فرهنگ ايراني-اسلامي مي باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 08:45 جمعه 16 فروردین , 16:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سپهران
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 828,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز اصفهان ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 605,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور شیراز 3شب و 4روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 657,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
4 شب

تور کیش 4شب و 5روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 780,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور چابهار 4شب و 5روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,550,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 545,000 تومان
ثبت پرسش