• تور کیش 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99


تاریخ شروع 1399/07/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
کیش
هوایی
کیش ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/07/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 7 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

BB
1,560,000 تومان
2,100,000 تومان
1,560,000 تومان
1,020,000 تومان
آفتاب شرق

BB
1,740,000 تومان
2,460,000 تومان
1,740,000 تومان
1,020,000 تومان
ستاره کیش

BB
1,740,000 تومان
2,460,000 تومان
1,740,000 تومان
1,020,000 تومان
شباویز

BB
1,810,000 تومان
2,680,000 تومان
1,810,000 تومان
1,020,000 تومان
سیمرغ

BB
1,890,000 تومان
2,680,000 تومان
1,890,000 تومان
1,020,000 تومان
سارا

BB
1,920,000 تومان
2,820,000 تومان
1,920,000 تومان
1,020,000 تومان
سارا

BB
1,920,000 تومان
2,820,000 تومان
1,920,000 تومان
1,020,000 تومان
تعطیلات

BB
1,990,000 تومان
2,970,000 تومان
1,990,000 تومان
1,020,000 تومان
آریان

BB
1,990,000 تومان
3,040,000 تومان
1,990,000 تومان
1,020,000 تومان
گلدیس

BB
2,030,000 تومان
3,110,000 تومان
2,030,000 تومان
1,020,000 تومان
لوتوس

BB
2,100,000 تومان
3,180,000 تومان
2,100,000 تومان
1,020,000 تومان
سان رایز

BB
2,100,000 تومان
3,180,000 تومان
2,100,000 تومان
1,020,000 تومان
گراند

BB
2,140,000 تومان
3,250,000 تومان
2,140,000 تومان
1,020,000 تومان
شایلی

BB
2,280,000 تومان
3,540,000 تومان
2,280,000 تومان
1,020,000 تومان
هلیا

BB
2,460,000 تومان
3,900,000 تومان
2,460,000 تومان
1,020,000 تومان
پارمیس

BB
2,610,000 تومان
4,190,000 تومان
2,460,000 تومان
1,020,000 تومان
پارمیدا

BB
2,640,000 تومان
4,260,000 تومان
2,640,000 تومان
1,020,000 تومان
آرامیس

BB
2,640,000 تومان
4,260,000 تومان
2,640,000 تومان
1,020,000 تومان
گاردنیا

BB
2,640,000 تومان
4,260,000 تومان
2,640,000 تومان
1,020,000 تومان
ایران

BB
2,790,000 تومان
4,260,000 تومان
2,530,000 تومان
1,020,000 تومان
لیلیوم

BB
2,820,000 تومان
4,590,000 تومان
2,820,000 تومان
1,020,000 تومان
پاناروما

BB
3,070,000 تومان
5,200,000 تومان
3,070,000 تومان
1,020,000 تومان
شایگان

BB
3,180,000 تومان
5,350,000 تومان
3,180,000 تومان
1,020,000 تومان
بین المللی کیش

BB
3,360,000 تومان
5,710,000 تومان
3,360,000 تومان
1,020,000 تومان
میراژ

BB
3,440,000 تومان
5,830,000 تومان
3,440,000 تومان
1,020,000 تومان
شایان

BB
3,720,000 تومان
6,430,000 تومان
3,720,000 تومان
1,020,000 تومان
کوروش

BB
3,720,000 تومان
6,430,000 تومان
3,720,000 تومان
1,020,000 تومان
ویدا

BB
3,900,000 تومان
6,790,000 تومان
3,900,000 تومان
1,020,000 تومان
داریوش

BB
4,120,000 تومان
7,180,000 تومان
4,120,000 تومان
1,020,000 تومان
صدف

BB
4,990,000 تومان
8,950,000 تومان
4,990,000 تومان
1,020,000 تومان
ترنج دریایی

BB
9,240,000 تومان
17,460,000 تومان
9,240,000 تومان
1,020,000 تومان
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل گاردنیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,020,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل شناسنامه
2 اصل کارت ملی
ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
4 شب

تور قشم زمینی (ریلی) 4شب و5روز قشم ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 669,000 تومان
ایرلاین : آسمان
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,584,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور شیراز 5شب و 6روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,580,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز اهواز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,850,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,910,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8روز اصفهان ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,880,000 تومان
ثبت پرسش