• تور 4شب و 5روز مشهد ویژه زمستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/10/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/15
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1398/10/27
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 4 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل آپارتمان قصر خورشید

BB
520,000 تومان
630,000 تومان
500,000 تومان
420,000 تومان
هتل آپارتمان سینا نور

BB
540,000 تومان
590,000 تومان
520,000 تومان
420,000 تومان
نگارستان

BB
540,000 تومان
670,000 تومان
520,000 تومان
420,000 تومان
تاج

FB
650,000 تومان
830,000 تومان
630,000 تومان
420,000 تومان
آرسان

FB
670,000 تومان
910,000 تومان
650,000 تومان
420,000 تومان
ایوان

BB
690,000 تومان
960,000 تومان
670,000 تومان
420,000 تومان
هتل تبسم

FB
710,000 تومان
1,000,000 تومان
690,000 تومان
420,000 تومان
هفت آسمان

FB
730,000 تومان
960,000 تومان
710,000 تومان
420,000 تومان
دیبا

FB
730,000 تومان
960,000 تومان
710,000 تومان
420,000 تومان
بارانام

FB
740,000 تومان
1,060,000 تومان
720,000 تومان
420,000 تومان
جواهری

BB
750,000 تومان
790,000 تومان
730,000 تومان
420,000 تومان
صدرا

FB
790,000 تومان
1,160,000 تومان
770,000 تومان
420,000 تومان
ایساتیس

FB
790,000 تومان
1,160,000 تومان
770,000 تومان
420,000 تومان
هتل آپارتمان آفرین

FB
820,000 تومان
1,210,000 تومان
790,000 تومان
420,000 تومان
کارن

FB
830,000 تومان
1,240,000 تومان
810,000 تومان
420,000 تومان
مشاهیر

FB
840,000 تومان
1,260,000 تومان
820,000 تومان
420,000 تومان
مشاهیر

FB
840,000 تومان
1,260,000 تومان
820,000 تومان
420,000 تومان
ادریس

BB
870,000 تومان
1,330,000 تومان
850,000 تومان
420,000 تومان
هتل آپارتمان حریرستان

FB
880,000 تومان
1,340,000 تومان
860,000 تومان
420,000 تومان
حلما

FB
910,000 تومان
1,400,000 تومان
890,000 تومان
420,000 تومان
نسیم

HB
980,000 تومان
1,530,000 تومان
960,000 تومان
420,000 تومان
کیانا

BB
1,000,000 تومان
1,990,000 تومان
980,000 تومان
420,000 تومان
رفاه

BB
1,020,000 تومان
1,410,000 تومان
1,000,000 تومان
420,000 تومان
مرمر

FB
1,040,000 تومان
1,660,000 تومان
1,020,000 تومان
420,000 تومان
منجی

FB
1,040,000 تومان
1,660,000 تومان
1,020,000 تومان
420,000 تومان
پارس

BB
1,040,000 تومان
1,660,000 تومان
1,020,000 تومان
420,000 تومان
ایران

BB
1,050,000 تومان
1,670,000 تومان
1,020,000 تومان
420,000 تومان
اطلس

FB
1,050,000 تومان
1,690,000 تومان
1,040,000 تومان
420,000 تومان
الماس 1

FB
1,070,000 تومان
1,710,000 تومان
1,050,000 تومان
420,000 تومان
پردیسان

BB
1,080,000 تومان
1,750,000 تومان
1,070,000 تومان
420,000 تومان
جواد

BB
1,110,000 تومان
1,770,000 تومان
1,080,000 تومان
420,000 تومان
هما 2

BB
1,130,000 تومان
1,650,000 تومان
1,120,000 تومان
420,000 تومان
جواهر شرق

BB
1,130,000 تومان
1,840,000 تومان
1,110,000 تومان
420,000 تومان
فردوس

BB
1,140,000 تومان
1,450,000 تومان
1,120,000 تومان
420,000 تومان
آبان طلایی

BB
1,160,000 تومان
1,260,000 تومان
1,130,000 تومان
420,000 تومان
پارسیس

BB
1,160,000 تومان
1,460,000 تومان
1,140,000 تومان
420,000 تومان
سی نور

BB
1,170,000 تومان
1,660,000 تومان
1,150,000 تومان
420,000 تومان
قصر

BB
1,390,000 تومان
2,360,000 تومان
1,430,000 تومان
420,000 تومان
الماس 2

BB
1,480,000 تومان
2,550,000 تومان
1,450,000 تومان
420,000 تومان
درویشی

BB
1,570,000 تومان
2,730,000 تومان
1,600,000 تومان
420,000 تومان
اترک

BB
1,620,000 تومان
2,830,000 تومان
1,600,000 تومان
420,000 تومان
الماس نوین

FB
1,660,000 تومان
2,910,000 تومان
1,430,000 تومان
420,000 تومان
سراج

FB
1,660,000 تومان
2,890,000 تومان
1,640,000 تومان
420,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,740,000 تومان
3,060,000 تومان
1,720,000 تومان
420,000 تومان
نام هتل هتل آپارتمان سینا نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان قصر خورشید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگارستان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل بارانام

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تبسم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرسان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشاهیر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرمر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آفرین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدرا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیبا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایوان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل سراج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان حریرستان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل حلما

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساتیس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشاهیر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه و ناهار بوفه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
فهیمه خلیقی (مسئول تور) ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
تور ویژه زمستان می باشد و نرخ ها طبق تاریخ های رفت و برگشت بسته شده است
برای اطلاع از باقی تاریخ ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 27 دی , 18:00 دوشنبه 30 دی , 15:00
2 دوشنبه 30 دی , 14:00 سه شنبه 1 بهمن , 21:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور کیش 19-22 تیرماه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 569,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 4شب و 5 روزه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/05
قیمت از : 721,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
7 شب

تور همدان 3شب و 4 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 483,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز اردبیل ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 793,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور چابهار 5شب و 6روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,483,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور شیراز 5شب و 6روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 942,000 تومان
ثبت پرسش