• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 28 دی و 5 بهمن 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/10/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/11/05
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/10/18
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
2,299,000 تومان
2,859,000 تومان
2,059,000 تومان
1,995,000 تومان
Atalla

BB
2,399,000 تومان
2,859,000 تومان
2,195,000 تومان
1,995,000 تومان
PARK AVRUPA

BB
2,429,000 تومان
2,859,000 تومان
2,199,000 تومان
1,995,000 تومان
BELKON

ALL
2,759,000 تومان
3,359,000 تومان
2,299,000 تومان
1,995,000 تومان
Lara Park Hotel

BB
2,999,000 تومان
4,000,000 تومان
2,400,000 تومان
1,995,000 تومان
Laren Family

ALL
3,400,000 تومان
4,300,000 تومان
2,600,000 تومان
1,995,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
3,400,000 تومان
4,300,000 تومان
2,600,000 تومان
1,995,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
4,229,000 تومان
5,759,000 تومان
3,099,000 تومان
1,995,000 تومان
Club Sera

UALL
4,329,000 تومان
5,939,000 تومان
3,099,000 تومان
1,995,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

UALL
4,329,000 تومان
5,939,000 تومان
3,099,000 تومان
1,995,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
4,559,000 تومان
7,399,000 تومان
3,199,000 تومان
1,995,000 تومان
ASKA LARA

ALL
4,579,000 تومان
6,059,000 تومان
3,199,000 تومان
1,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
4,939,000 تومان
6,559,000 تومان
3,399,000 تومان
1,995,000 تومان
Liberty Lara

UALL
5,099,000 تومان
6,799,000 تومان
3,399,000 تومان
1,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
5,839,000 تومان
7,909,000 تومان
3,799,000 تومان
1,995,000 تومان
SELECTUM

UALL
6,299,000 تومان
9,099,000 تومان
4,099,000 تومان
1,995,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
6,299,000 تومان
10,899,000 تومان
6,299,000 تومان
1,995,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
6,399,000 تومان
9,969,000 تومان
4,099,000 تومان
1,995,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
6,659,000 تومان
9,159,000 تومان
4,299,000 تومان
1,995,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,299,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,859,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,059,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atalla

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,399,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,859,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK AVRUPA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,429,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,859,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,759,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,359,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,299,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,229,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,759,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,329,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,939,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,329,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,939,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,559,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,579,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,059,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,939,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,559,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,399,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,099,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,799,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,399,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,839,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,909,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,299,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,099,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,299,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,899,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,299,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,399,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,969,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,659,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,299,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

نرخ کودک زیر دوسال 195.000 تومان می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 28 دی , 21:30 شنبه 5 بهمن , 22:00
2 شنبه 5 بهمن , 21:30 شنبه 12 بهمن , 22:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور ویژه تعطیلات مردادماه سرعین و اردبیل

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/24
قیمت از : 1,320,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور چابهار 4شب و 5روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,520,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,400,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور چابهار3شب و 4 روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,170,000 تومان
ایرلاین : آتا
5 شب

تور تبریز 3شب و 4روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 1,300,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 3شب و4 روز کرمان ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,051,000 تومان
ثبت پرسش