• تور 7شب و8 روز تفلیس ویژه 1 الی 30 آبان98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/08/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/30
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/08/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7 شب
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
dalida

BB
2,355,000 تومان
2,810,000 تومان
2,355,000 تومان
2,000,000 تومان
BATUNI

BB
2,355,000 تومان
2,810,000 تومان
2,355,000 تومان
2,000,000 تومان
SM Travel

BB
2,450,000 تومان
2,995,000 تومان
2,355,000 تومان
2,000,000 تومان
Garden

BB
2,450,000 تومان
2,995,000 تومان
2,355,000 تومان
2,000,000 تومان
BARATISHVILI

BB
2,540,000 تومان
3,175,000 تومان
2,450,000 تومان
2,000,000 تومان
VEDSIZI GARDEN

BB
2,770,000 تومان
3,590,000 تومان
2,680,000 تومان
2,000,000 تومان
Grand Tbilisi

BB
2,860,000 تومان
3,770,000 تومان
2,680,000 تومان
2,000,000 تومان
MOON LIGHT

BB
3,135,000 تومان
4,320,000 تومان
2,860,000 تومان
2,000,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
3,135,000 تومان
4,320,000 تومان
2,860,000 تومان
2,000,000 تومان
Toscano

BB
3,225,000 تومان
4,500,000 تومان
2,955,000 تومان
2,000,000 تومان
MOJO HOTEL

BB
3,225,000 تومان
4,500,000 تومان
2,955,000 تومان
2,000,000 تومان
Primavera

BB
3,315,000 تومان
4,680,000 تومان
2,680,000 تومان
2,000,000 تومان
GNG

BB
3,315,000 تومان
4,680,000 تومان
2,680,000 تومان
2,000,000 تومان
Colombi

BB
3,865,000 تومان
5,775,000 تومان
3,045,000 تومان
2,000,000 تومان
Vilton

BB
3,865,000 تومان
5,775,000 تومان
3,045,000 تومان
2,000,000 تومان
Green Queen Boutique

BB
4,320,000 تومان
6,685,000 تومان
3,410,000 تومان
2,000,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
5,045,000 تومان
8,140,000 تومان
3,770,000 تومان
2,000,000 تومان
kalasi

BB
5,045,000 تومان
8,140,000 تومان
3,770,000 تومان
2,000,000 تومان
Ramada Encore

BB
5,410,000 تومان
8,870,000 تومان
-
2,000,000 تومان
Ambassadori Tbilisi

BB
6,140,000 تومان
10,325,000 تومان
-
2,000,000 تومان
Holiday Inn

BB
6,955,000 تومان
11,870,000 تومان
5,410,000 تومان
2,000,000 تومان
Mercure

BB
6,955,000 تومان
11,870,000 تومان
5,410,000 تومان
2,000,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
9,505,000 تومان
16,965,000 تومان
8,775,000 تومان
2,000,000 تومان
نام هتل dalida

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل BATUNI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل SM Travel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARATISHVILI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل VEDSIZI GARDEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOON LIGHT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOJO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Queen Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل kalasi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
نرخ نوزاد 390.000 تومان می باشد.
صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر تور اخذ خواهد شد.
پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جهت اطلاع از تاریخ های رفت و برگشت با کانتر فروش چک نمایید.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,508,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور چابهار 4شب و 5روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,550,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه خرداد 99(پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 2,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور آنکارا 3شب و 4 روز ویژه تابستان 99 (پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/20
قیمت از : 2,935,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور چابهار 7شب و 8روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 2,436,000 تومان
ایرلاین : آتا
5 شب

تور تبریز ۵شب و ۶روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 2,496,000 تومان
ثبت پرسش