• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/06/20
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/30
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/06/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب پکیج در تاریخ 13 شهریور 1.000.000 تومان و در تاریخ 16 شهریور 1.400.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج در تاریخ 13 شهریور 1.000.000 تومان و در تاریخ 16 شهریور 1.400.000 تومان افزایش نرخ دارد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
4,920,000 تومان
6,245,000 تومان
4,240,000 تومان
3,090,000 تومان
MELODI

ALL
4,950,000 تومان
6,010,000 تومان
4,240,000 تومان
3,090,000 تومان
CLUB HERAKLES

ALL
5,310,000 تومان
6,555,000 تومان
4,395,000 تومان
3,090,000 تومان
Himeros

ALL
5,645,000 تومان
6,400,000 تومان
4,475,000 تومان
3,090,000 تومان
LIFE
BELKON

ALL
6,010,000 تومان
7,260,000 تومان
4,785,000 تومان
3,090,000 تومان
Orange Park Hotel

ALL
6,010,000 تومان
7,725,000 تومان
4,785,000 تومان
3,090,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
6,400,000 تومان
7,805,000 تومان
4,940,000 تومان
3,090,000 تومان
Lara Park Hotel

ALL
6,555,000 تومان
8,665,000 تومان
5,020,000 تومان
3,090,000 تومان
Nazar Beach Hotel

ALL
6,715,000 تومان
8,275,000 تومان
5,100,000 تومان
3,090,000 تومان
Daima Biz Resort

UALL
8,040,000 تومان
10,225,000 تومان
5,800,000 تومان
3,090,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
8,195,000 تومان
10,535,000 تومان
5,880,000 تومان
3,090,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
8,350,000 تومان
11,705,000 تومان
5,955,000 تومان
3,090,000 تومان
Club Sera

UALL
9,520,000 تومان
13,110,000 تومان
6,500,000 تومان
3,090,000 تومان
Wind of lara

UALL
9,520,000 تومان
13,735,000 تومان
6,500,000 تومان
3,090,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
9,835,000 تومان
12,955,000 تومان
6,660,000 تومان
3,090,000 تومان
alkoclar

UALL
10,145,000 تومان
14,125,000 تومان
6,815,000 تومان
3,090,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
10,145,000 تومان
14,125,000 تومان
6,815,000 تومان
3,090,000 تومان
DOSINIA LUXURY

UALL
10,145,000 تومان
13,500,000 تومان
6,815,000 تومان
3,090,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
10,225,000 تومان
16,855,000 تومان
6,890,000 تومان
3,090,000 تومان
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

ALL
10,690,000 تومان
14,280,000 تومان
7,125,000 تومان
3,090,000 تومان
KONDU
Asteria Kremlin Palace

UALL
10,925,000 تومان
15,295,000 تومان
7,205,000 تومان
3,090,000 تومان
KONDU
Sherwood Breezes Resort

UALL
13,265,000 تومان
18,100,000 تومان
8,375,000 تومان
3,090,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELODI

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLUB HERAKLES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات LIFE
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Daima Biz Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل alkoclar

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOSINIA LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات KONDU
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات KONDU
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی کارت ملی
سنا کباری (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
آنتالیا شهری است ساحلی و بسیار زیبا که رشته کوههای توروس در این شهر به سمت دریا امتداد پیدا کرده و خط ساحلی  نامنظمی از صخر ه های سنگی و خلیج های کوچک بکر را ایجاد نموده است . استان آنتالیا از غرب از طریق شهر کمر آغاز شده وبطول ۶۰ کیلومتر توام با ساحل زیبای خود به شهر آلانیا در شرق آنتالیا ختم می شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اربیل ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 3,670,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز تفلیس ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,690,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز آنکارا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 4,020,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تعطیلات بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/22
قیمت از : 4,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و5 روز آنکارا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 4,180,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز اربیل ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 5,760,000 تومان
ثبت پرسش