• تور 4شب و 5 روز مشهد ویژه تابستان 98


تاریخ شروع 1398/04/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 4 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خانه سبز

BB
897,000 تومان
1,020,000 تومان
897,000 تومان
612,000 تومان
هلیا

BB
913,000 تومان
1,215,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
ایساتیس

BB
958,000 تومان
1,264,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
جم

BB
1,166,000 تومان
1,432,000 تومان
913,000 تومان
612,000 تومان
پردیسان

BB
1,183,000 تومان
1,476,000 تومان
1,060,000 تومان
836,000 تومان
خورشید تابان

BB
1,199,000 تومان
1,379,000 تومان
881,000 تومان
612,000 تومان
کارن

BB
1,203,000 تومان
1,713,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
تارا

BB
1,264,000 تومان
1,354,000 تومان
1,060,000 تومان
612,000 تومان
ایران

BB
1,285,000 تومان
1,060,000 تومان
1,146,000 تومان
612,000 تومان
پارسیس

BB
1,297,000 تومان
1,578,000 تومان
1,020,000 تومان
612,000 تومان
پارس

BB
1,309,000 تومان
1,701,000 تومان
991,000 تومان
612,000 تومان
کیانا

BB
1,346,000 تومان
1,754,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
منجی

BB
1,346,000 تومان
612,000 تومان
1,346,000 تومان
612,000 تومان
الماس 1

BB
1,387,000 تومان
1,819,000 تومان
1,122,000 تومان
612,000 تومان
هما 2

BB
1,432,000 تومان
1,778,000 تومان
1,158,000 تومان
612,000 تومان
سی نور

BB
1,460,000 تومان
2,121,000 تومان
1,146,000 تومان
612,000 تومان
جواد

BB
1,493,000 تومان
2,178,000 تومان
1,064,000 تومان
612,000 تومان
ثامن

BB
1,509,000 تومان
1,224,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
الماس نوین

BB
1,558,000 تومان
2,219,000 تومان
612,000 تومان
938,000 تومان
جواهر شرق

BB
1,648,000 تومان
2,684,000 تومان
1,632,000 تومان
612,000 تومان
قصر

BB
1,680,000 تومان
2,260,000 تومان
1,142,000 تومان
612,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,693,000 تومان
2,203,000 تومان
1,326,000 تومان
966,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,717,000 تومان
2,460,000 تومان
1,346,000 تومان
612,000 تومان
الماس 2

BB
1,725,000 تومان
2,423,000 تومان
1,509,000 تومان
612,000 تومان
درویشی

BB
2,015,000 تومان
2,472,000 تومان
1,224,000 تومان
612,000 تومان
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,693,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,203,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,326,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 966,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,472,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,224,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,142,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,717,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,346,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,423,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,509,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,121,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,146,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,309,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,701,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 991,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,183,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,476,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 836,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,432,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,778,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,158,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,297,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,578,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,387,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,819,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,122,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,558,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,219,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 938,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,684,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,632,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,264,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,354,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه سبز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 897,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 897,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل خورشید تابان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,199,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,379,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 881,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,346,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,754,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,146,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل ثامن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,509,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,224,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,493,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,178,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,064,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,203,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,713,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 913,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,346,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 612,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,346,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساتیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 958,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,264,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات
نام هتل جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,166,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,432,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 913,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 612,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز تبریز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,475,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 1,203,000 تومان
ایرلاین : وارش
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/08
قیمت از : 783,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 893,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 1,076,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارومیه ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,134,000 تومان
ثبت پرسش