نتیجه مسابقه اینستاگرامی

از همه ی عزیزانی که در مسابقه اینستاگرامی الماس نشان شرکت کرده اند کمال تشکر را داریم . از بین آثار ارسالی دوستان عکس های فوق مورد تایید قرار گرفت.