باغات پروانه ساموئی

در اینجا پروانه های زیبایی خواهید دید که در طبیعت گرمسیری و زیبا مشغول پرواز هستند. همچنین می توانید چرخه ی تکثیر پروانه ها را ببینید که به مرور رو به افزایش هستند. 

حشرات دیگری هم در اینجا زندگی می کنند مثلا کندویی تهیه شده که در آن می توانید زنبورها را در حال کار ببینید و موزه ای شامل حشرات تایلند و سایر نقاط جهان در آن تعبیه شده است. این مزرعه در ارتفاعات جنوب شرقی تا جزیره ای به نام ناتین واقع شده و از 8:30 صبح تا 5:30 عصر مشغول به کار است.