کلیسای سنت ژوزف سنگاپور

فرانسیسکو دوسیلوا ماله بود که در اوایل دهه سال 1800 این کلیسا را تأسیس کردو بعد از اینکه در سال 1906 فرسوده شد مدیران آن زمان تصمیم گرفتند در این مکان کلیسای جدید بسازند. این کلیسا یک گنبد با 8  گوشه و 2 گنبد در مجاورت آن دارد. روزهای جمعه حیاط این کلیسا پر از عبادت کنندگان می شود و حتی بعضی از روزها آنقدر پر میشود که مردم به علت کمبود جا به بالکن هاروی می آورند .