موزه تاریخ سنگاپور

در این موزه می توانید تمامی وقایعی را که ار قرن چهاردهم باعث شکل گیری سنگاپور شده است را دنبال کنید. موزه تاریخ سنگاپور مانند شهر فرنگی است از فرهنگ و تاریخ غنی مردم سنگاپور. جواهرات و طلاهای متعلق به قرن چهاردهم که مربوط به دوران قبل از استعمار سنگاپور است را مشاهده کنید .