دریاچه دلفین ها سنگاپور

دلفین های این دریاچه که رنگ پوستشان به صورتی تمایل دارد از کشور تایلند به اینجا آورده شده اند. 6 دلفین در این دریاچه در تانکی به عمق 5.4 متری حاوی آب دریا و مشابه زیستگاه طبیعی این دلفین هاست زندگی می کنند. جدا از نمایش ، شما می توانید با آموزش و کمک راهنما ها وارد استخر شوید و دلفین ها را لمس کنید .