• تور 3شب و 4روز شیراز ویژه پاییز 1401


تاریخ شروع 1401/07/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/09/30
شیراز
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/07/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 3 شب اقامت 3شب و 4روز با صبحانه
ردیف 2
به شیراز
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز با صبحانه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ساسان

BB
2,703,000 تومان
2,912,000 تومان
1,908,000 تومان
1,908,000 تومان
نصیر الملک

BB
2,712,000 تومان
2,957,000 تومان
2,385,000 تومان
1,908,000 تومان
رودکی

BB
2,862,000 تومان
3,498,000 تومان
1,908,000 تومان
1,908,000 تومان
بین الحرمین

BB
3,132,000 تومان
3,498,000 تومان
2,893,000 تومان
1,908,000 تومان
ارگ

BB
3,243,000 تومان
4,238,000 تومان
1,908,000 تومان
1,908,000 تومان
پارسیان

BB
3,304,000 تومان
4,322,000 تومان
1,944,000 تومان
1,944,000 تومان
الیزه

BB
3,615,000 تومان
4,749,000 تومان
1,944,000 تومان
1,944,000 تومان
پارک سعدی

BB
3,726,000 تومان
5,508,000 تومان
1,944,000 تومان
1,944,000 تومان
رویال

BB
3,790,000 تومان
5,614,000 تومان
3,078,000 تومان
1,944,000 تومان
کریم خان

BB
3,790,000 تومان
5,614,000 تومان
3,016,000 تومان
1,944,000 تومان
بین المللی پارس

BB
3,828,000 تومان
4,504,000 تومان
3,243,000 تومان
1,980,000 تومان
چمران

BB
4,893,000 تومان
5,610,000 تومان
3,960,000 تومان
1,980,000 تومان
هما

BB
5,332,000 تومان
5,827,000 تومان
4,431,000 تومان
1,980,000 تومان
زندیه

BB
5,332,000 تومان
8,688,000 تومان
4,125,000 تومان
1,980,000 تومان
بزرگ شیراز

BB
5,553,000 تومان
9,127,000 تومان
4,125,000 تومان
1,980,000 تومان
نام هتل ساسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,703,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,912,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,908,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,908,000 تومان
توضیحات
نام هتل نصیر الملک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,712,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,957,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,908,000 تومان
توضیحات
نام هتل رودکی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,862,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,498,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,908,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,908,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین الحرمین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,132,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,498,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,893,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,908,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,243,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,238,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,908,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,908,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,304,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,322,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,944,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,944,000 تومان
توضیحات
نام هتل الیزه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,749,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,944,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,944,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک سعدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,726,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,508,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,944,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,944,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,614,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,078,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,944,000 تومان
توضیحات
نام هتل کریم خان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,614,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,016,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,944,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,504,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,243,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل چمران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,893,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,332,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,827,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,431,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل زندیه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,332,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,688,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل بزرگ شیراز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,553,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,127,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور مشهد مقدس 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 2,597,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز تبریز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/17
قیمت از : 3,233,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور کیش 5شب و 6روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,625,000 تومان
ایرلاین : وارش
3 شب

تور 3شب و 4روز چابهار ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/17
قیمت از : 3,805,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور کیش 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,158,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور قشم 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 3,264,000 تومان
ثبت پرسش