• ������ ������������������ 7 ���� �� 8 ������ �������� �������������� 1401 ( ������ �������� )


تاریخ شروع 1401/05/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
وارنا
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/05/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب پرواز رفت ساعت 11:15 و برگشت ساعت 15:15
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز رفت ساعت 11:15 و برگشت ساعت 15:15
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Perla Hotel

BB
14,590,000 تومان
14,590,000 تومان
10,990,000 تومان
9,990,000 تومان
اتاق استاندارد
Palma Hotel

BB
20,490,000 تومان
23,990,000 تومان
13,990,000 تومان
13,990,000 تومان
اتاق استاندارد
SHIPKA

BB
21,990,000 تومان
26,990,000 تومان
14,990,000 تومان
10,990,000 تومان
اتاق استاندارد
CASINO HAVANA

BB
22,990,000 تومان
27,990,000 تومان
15,990,000 تومان
10,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
Helios

UALL
23,990,000 تومان
28,990,000 تومان
12,990,000 تومان
11,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
Helios

UALL
24,490,000 تومان
29,490,000 تومان
12,990,000 تومان
11,990,000 تومان
اتاق SEA VIEW
Perla Hotel

ALL
24,990,000 تومان
27,990,000 تومان
16,990,000 تومان
12,990,000 تومان
اتاق استاندارد
Royal Hotel

ALL
25,990,000 تومان
33,990,000 تومان
16,990,000 تومان
12,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
Atlas

UALL
26,490,000 تومان
31,990,000 تومان
13,490,000 تومان
11,990,000 تومان
SHIPKA

ALL
26,990,000 تومان
31,990,000 تومان
17,990,000 تومان
13,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
CASINO HAVANA

ALL
27,990,000 تومان
32,990,000 تومان
18,990,000 تومان
13,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
Astera

UALL
27,990,000 تومان
37,490,000 تومان
14,490,000 تومان
12,490,000 تومان
اتاق SIDE SEA VIEW با ساحل اختصاصی
International

BB
28,990,000 تومان
38,990,000 تومان
18,490,000 تومان
17,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
Admiral Hotel

BB
29,990,000 تومان
40,990,000 تومان
18,990,000 تومان
17,990,000 تومان
اتاق SEA VIEW
Palm Beach

ALL
30,990,000 تومان
36,990,000 تومان
18,990,000 تومان
15,990,000 تومان
اتاق SIDE SEA VIEW
International

BB
31,440,000 تومان
42,490,000 تومان
19,490,000 تومان
18,990,000 تومان
اتاق SEA VIEW
International

HB
32,190,000 تومان
42,190,000 تومان
21,490,000 تومان
20,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
Kaliakra Palace

UALL
32,990,000 تومان
42,990,000 تومان
19,990,000 تومان
15,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
Admiral Hotel

HB
34,190,000 تومان
45,190,000 تومان
22,990,000 تومان
20,990,000 تومان
اتاق SEA VIEW
Melia Grand Hermitage

ALL
34,490,000 تومان
44,490,000 تومان
16,990,000 تومان
14,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
International

HB
34,690,000 تومان
45,890,000 تومان
22,490,000 تومان
21,990,000 تومان
اتاق SEA VIEW
Melia Grand Hermitage

ALL
35,690,000 تومان
45,490,000 تومان
16,990,000 تومان
14,990,000 تومان
اتاق SEA VIEW
Astera

UALL
37,990,000 تومان
49,990,000 تومان
18,990,000 تومان
17,990,000 تومان
اتاق PARK VIEW
نام هتل Perla Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد
نام هتل Palma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,990,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد
نام هتل CASINO HAVANA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW
نام هتل Helios

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW
نام هتل Helios

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات اتاق SEA VIEW
نام هتل Perla Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,990,000 تومان
توضیحات اتاق استاندارد
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW
نام هتل Atlas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW
نام هتل CASINO HAVANA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,490,000 تومان
توضیحات اتاق SIDE SEA VIEW با ساحل اختصاصی
نام هتل International

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,990,000 تومان
توضیحات اتاق SEA VIEW
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,990,000 تومان
توضیحات اتاق SIDE SEA VIEW
نام هتل International

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,990,000 تومان
توضیحات اتاق SEA VIEW
نام هتل International

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW
نام هتل Admiral Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,990,000 تومان
توضیحات اتاق SEA VIEW
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW
نام هتل International

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,990,000 تومان
توضیحات اتاق SEA VIEW
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,990,000 تومان
توضیحات اتاق SEA VIEW
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,990,000 تومان
توضیحات اتاق PARK VIEW

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 صاحبان شرکت های خصوصی ( اصل و ترجمه رسمی روزنامه رسمی همراه با رزومه شرکت)
6 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
7 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
خدماتتور بلغارستان :
بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم قشم ایر به وارنا، اقامت در هتل طبق خدمات برد، اخذ ویزا، ترانسفر فرودگاهی، سیم کارت به ازای هر اتاق،
بیمه مسافرتی،راهنما
شماره واتس آپ 09337173112

توضیحات تور بلغارستان:
1.هزینهکودک زیر2سال مبلغ 950.000 تومان می باشد.
2.درصورت درخواست پرواز بیزینس کلاس مبلغ 4.900.000 تومان به ازای هر نفر به نرخ پکیج اضافه میگردد .
3.ضمانت بازگشت مسافر مبلغ 30.000.000 تومان به ازای هر نفر میباشد.
4.درصورت حضور2 کودک زیر 12 سال با تخت همراه خانواده در یک اتاق، معیار محاسبه نرخ بزرگسال میباشد.
5.درصورت درخواست هتل های خارج از پکیج از منطفه توریستی گلدن سندزنیز موجود میباشد.
اصل گذرنامه با7 ماه اعتبار از تاریخ سفر،یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید 5.3*5.4 ،تکمیل فرم مشخصات فردی،

کپی مدارک مورد نیاز تور بلغارستان :
تمام صفحات شناسنامه در برگه A4 به صورت جدا، کپی کارت ملی به صورت پشت و رو در برگه A4 صفحه اول و دوم پاسپورت
به صورتجداگانه وصفحات دارای ویزا بر روی برگه A4 ،گواهی بانکی حداقل 3 ماهه با موجودی 15.000.000 تومان به همراه مهر بانک
ونام شخص،گواهی شغلی، ارائه کلی مدارک مبنی بر ردشدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 14,103,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم تابستان 1401 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 15,250,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از شیراز 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ثبت پرسش