• تور آلانیا 6 شب و 7 روز ویژه پاییز 1400 ( پرواز فری برد)


تاریخ شروع 1400/07/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/09/30
آلانیا
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/07/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آلانیا 6 شب پرواز صبح به شب
ردیف 2
به آلانیا
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز صبح به شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BIN BILLA

ALL
9,990,000 تومان
12,590,000 تومان
10,090,000 تومان
7,990,000 تومان
Hedef resort

UALL
12,190,000 تومان
15,190,000 تومان
10,290,000 تومان
7,990,000 تومان
TITAN SELECT

ALL
12,790,000 تومان
16,690,000 تومان
10,490,000 تومان
7,990,000 تومان
CENZA THE INN HOTEL

UALL
13,790,000 تومان
18,790,000 تومان
11,090,000 تومان
7,990,000 تومان
XAFIRA DELUXE RESORT

UALL
14,290,000 تومان
17,690,000 تومان
11,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Eftalia Ocean Resort and Spa Eftalia Ocean Resort and Spa

UALL
14,290,000 تومان
17,690,000 تومان
11,290,000 تومان
7,990,000 تومان
SEALIFE BUKET

ALL
14,790,000 تومان
20,490,000 تومان
11,590,000 تومان
7,990,000 تومان
eftalia marin hotel

UALL
15,090,000 تومان
19,090,000 تومان
11,790,000 تومان
7,990,000 تومان
eftalia aqua

UALL
15,090,000 تومان
19,090,000 تومان
11,790,000 تومان
7,990,000 تومان
eftalia aqua

UALL
15,090,000 تومان
19,090,000 تومان
11,790,000 تومان
7,990,000 تومان
XORIA DELUXE RESORT

UALL
15,090,000 تومان
27,090,000 تومان
13,590,000 تومان
7,990,000 تومان
NoxInn Deluxe Hotel

UALL
15,490,000 تومان
21,190,000 تومان
11,990,000 تومان
7,990,000 تومان
Vikingen Infinity

UALL
16,090,000 تومان
22,290,000 تومان
13,590,000 تومان
7,990,000 تومان
Orange county

UALL
17,390,000 تومان
26,290,000 تومان
12,890,000 تومان
7,990,000 تومان
MAYA BEACH

UALL
18,290,000 تومان
26,890,000 تومان
12,790,000 تومان
6,990,000 تومان
HEYDAR PASA PALCE

UALL
21,090,000 تومان
31,290,000 تومان
14,790,000 تومان
7,990,000 تومان
long beach hormony

UALL
22,490,000 تومان
33,790,000 تومان
15,490,000 تومان
7,990,000 تومان
long beach

UALL
23,390,000 تومان
35,390,000 تومان
15,890,000 تومان
7,990,000 تومان
RUBI PLATINUM

UALL
25,090,000 تومان
34,990,000 تومان
16,690,000 تومان
7,990,000 تومان
UTOPIA WORLD

UALL
25,090,000 تومان
33,390,000 تومان
16,690,000 تومان
7,990,000 تومان
نام هتل BIN BILLA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hedef resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITAN SELECT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENZA THE INN HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل XAFIRA DELUXE RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eftalia Ocean Resort and Spa Eftalia Ocean Resort and Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEALIFE BUKET

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل eftalia marin hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل eftalia aqua

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل eftalia aqua

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل XORIA DELUXE RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل NoxInn Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vikingen Infinity

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange county

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAYA BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل HEYDAR PASA PALCE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach hormony

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل RUBI PLATINUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل UTOPIA WORLD

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بلیط رفت و برگشت به فرودگاه قاضی پاشا با هواپیمایی فری برد - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا - راهنمای فارسی زبان 
نرخ کودک بدون تخت 7.990.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد
همراه داشتن تست کرونا منفی و همچنین کد سلامت ورود به ترکیه الزامی است 
مسئولیت کنترل پاسپورت بر عهده شخص ثبت نام کننده میباشد و آژانس الماس نشان هیچ گونه مسئولیتی ندارد
در صورت مثبت بودن نتیجه تست کرونا فقط هزینه شخص مبتلا بدون هیچ جریمه ای استرداد میگردد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول 7 شب و 8 روز ویژه پاییز 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 9,276,000 تومان
ایرلاین : آزال
5 شب

تور باکو 5شب و6روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,400,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
13 شب

تور ارمنستان 13شب و 14روز ویژه پاییز 1400 (آرمنیا)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 10,368,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 11,130,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور کوش آداسی 6شب و 7 روز ویژه پاییز 1400 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/08
قیمت از : 10,295,000 تومان
ایرلاین : آزال
5 شب

تور باکو 7شب و 8روز ویژه تابستان1400(پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,400,000 تومان
ثبت پرسش