• ������ ���������� �������� �������������� 1400 (���������� ������ ������)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/05/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/06/31
بدروم
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/05/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب پرواز رفت 1:30 بامداد و برگشت 18:50
ردیف 2
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز رفت 1:30 بامداد و برگشت 18:50
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
JASMIN BEACH

ALL
13,590,000 تومان
17,790,000 تومان
10,490,000 تومان
6,990,000 تومان
MANDARIN RESORT

ALL
14,090,000 تومان
18,190,000 تومان
10,790,000 تومان
6,990,000 تومان
green beach resort

ALL
14,890,000 تومان
20,690,000 تومان
11,090,000 تومان
6,990,000 تومان
CLV LV
BODRUM BAY HOTEL

ALL
14,990,000 تومان
18,790,000 تومان
11,190,000 تومان
6,990,000 تومان
Sundance Suites Hotel

UALL
17,090,000 تومان
24,690,000 تومان
12,190,000 تومان
6,990,000 تومان
Diamond of Bodrum Hotel

UALL
17,790,000 تومان
22,990,000 تومان
12,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Royal Asarlik

UALL
17,990,000 تومان
23,190,000 تومان
12,690,000 تومان
6,990,000 تومان
Kadikale Resort

UALL
18,090,000 تومان
26,390,000 تومان
12,790,000 تومان
6,990,000 تومان
Thor Luxury Bodrum

UALL
18,290,000 تومان
30,590,000 تومان
12,790,000 تومان
6,990,000 تومان
Labranda TMT Bodrum Resort

ALL
19,290,000 تومان
31,990,000 تومان
13,290,000 تومان
6,990,000 تومان
Yasmin Hotel Bodrum

UALL
21,190,000 تومان
25,790,000 تومان
13,490,000 تومان
6,990,000 تومان
Hotel la Blanche Resort  

UALL
23,190,000 تومان
30,990,000 تومان
15,290,000 تومان
6,990,000 تومان
Salmakis Beach

UALL
28,290,000 تومان
38,790,000 تومان
17,890,000 تومان
6,990,000 تومان
Kefaluka Resort Hotel

UALL
30,390,000 تومان
53,090,000 تومان
18,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Baia Bodrum Hotel

UALL
31,990,000 تومان
46,290,000 تومان
19,690,000 تومان
6,990,000 تومان
vogue hotel bodrum

UALL
40,690,000 تومان
57,090,000 تومان
23,990,000 تومان
6,990,000 تومان
STUDIO LV
XANADU

UALL
42,190,000 تومان
66,590,000 تومان
24,790,000 تومان
6,990,000 تومان
TITANIC DELIXE BODRUM

UALL
49,690,000 تومان
78,990,000 تومان
28,490,000 تومان
6,990,000 تومان
Rixos Premium Hotel Bodrum

UALL
89,790,000 تومان
125,690,000 تومان
48,490,000 تومان
6,990,000 تومان
نام هتل JASMIN BEACH

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARIN RESORT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل green beach resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات CLV LV
نام هتل BODRUM BAY HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sundance Suites Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond of Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Asarlik

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kadikale Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thor Luxury Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda TMT Bodrum Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yasmin Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel la Blanche Resort  

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Salmakis Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kefaluka Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل vogue hotel bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات STUDIO LV
نام هتل XANADU

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELIXE BODRUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 49,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 89,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 125,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایرباس فریبرد - 6شب و 7روز اقامت در هتل با خدمات پکیج - ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر60سال) - راهنمای فارسی زبان
نرخ کودک بدون تخت 6.990.000 تومان
نرخ کودک زیر 2سال 1.090.000 تومان
همراه داشتن تست pcr منفی و HESS CODE الزامی است
پرواز به صورت مستقیم در فرودگاه میلاس انجام میشود
جهت رزرو تور پرداخت 70% مبلغ الزامی است
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 6 خرداد , 01:30 چهارشنبه 12 خرداد , 18:15
2 پنج شنبه 13 خرداد , 01:30 چهارشنبه 19 خرداد , 18:15
3 پنج شنبه 20 خرداد , 01:30 چهارشنبه 26 خرداد , 18:15
4 پنج شنبه 27 خرداد , 01:30 چهارشنبه 2 تیر , 18:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور گرجستان 5 شب ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 13,520,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
9 شب

تور تفلیس 4شب و باتومی 5شب

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 12,600,000 تومان
ایرلاین : امارات
8 شب

تور 8شب و9 روز نپال ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 13,900,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا ویژه مسابقه دوندگی ULTRA TRAIL

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/20
قیمت از : 12,600,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 22,946,000 تومان
ثبت پرسش