• تور قبرس شمالی 3 شب و4 روز ویژه تابستان 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های قبرس شمالی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/03/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
قبرس شمالی
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/03/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قبرس شمالی 3 شب
ردیف 2
به قبرس شمالی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Olive Tree

BB
7,990,000 تومان
8,620,000 تومان
-
5,790,000 تومان
Oscar Resort

BB
8,120,000 تومان
8,800,000 تومان
7,540,000 تومان
5,790,000 تومان
Olive Tree

HB
8,300,000 تومان
8,930,000 تومان
-
5,790,000 تومان
River Side

BB
8,350,000 تومان
9,020,000 تومان
7,720,000 تومان
5,790,000 تومان
Denizkizi & Denizkizi Royal Hotel

BB
8,350,000 تومان
9,020,000 تومان
7,720,000 تومان
5,790,000 تومان
Oscar Resort

HB
8,570,000 تومان
9,250,000 تومان
7,765,000 تومان
5,790,000 تومان
Denizkizi & Denizkizi Royal Hotel

HB
8,620,000 تومان
9,520,000 تومان
7,760,000 تومان
5,790,000 تومان
Acapulco Resort

HB
9,200,000 تومان
10,280,000 تومان
8,080,000 تومان
5,790,000 تومان
Salamis Bay

UALL
9,560,000 تومان
10,910,000 تومان
8,300,000 تومان
5,790,000 تومان
Limak Cyprus Deluxe Hotel

UALL
9,560,000 تومان
10,870,000 تومان
8,300,000 تومان
5,790,000 تومان
Lords Palace

ALL
9,830,000 تومان
11,270,000 تومان
8,390,000 تومان
5,790,000 تومان
Kaya Palazzo Resort

UALL
10,100,000 تومان
11,500,000 تومان
8,490,000 تومان
5,790,000 تومان
Kerasus hotel

UALL
10,660,000 تومان
12,440,000 تومان
8,800,000 تومان
5,790,000 تومان
Concorde Luxury Resort

UALL
10,690,000 تومان
13,210,000 تومان
10,460,000 تومان
5,790,000 تومان
Merit Park

UALL
11,360,000 تومان
13,530,000 تومان
9,200,000 تومان
5,790,000 تومان
Merit Park

UALL
11,630,000 تومان
13,520,000 تومان
9,200,000 تومان
5,790,000 تومان
Elexus Hotel

FB
13,340,000 تومان
16,650,000 تومان
-
5,790,000 تومان
Merit Royal

FB
13,890,000 تومان
17,350,000 تومان
-
5,790,000 تومان
نام هتل Olive Tree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oscar Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Olive Tree

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل River Side

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Denizkizi & Denizkizi Royal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Oscar Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Denizkizi & Denizkizi Royal Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Acapulco Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Salamis Bay

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Cyprus Deluxe Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lords Palace

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kerasus hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Merit Park

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Merit Park

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elexus Hotel

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Merit Royal

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس4*6 با زمینه سفید
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
قبرس شمالی، سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه محسوب می‌شود و تحت تسلط ترک‌ها در شمال جزیره قبرس است که بخش شمالی آن به شکل گیتار می باشد و در فصل مشترک سه قاره‌ی اروپا، آسیا و آفریقا قرار گرفته‌ است.
پایتخت این کشور مانند کشور قبرس میان ترک‌ها و یونانی‌ها تقسیم شده و شمال شهر نیکوزیا به نام نیکوزیای شمالی ، پایتخت جمهوری ترک قبرس شمالی می‌باشد و تقریبا در مرکز جزیره قرار دارد و همچنین وسیع ترین  شهر آن محسوب میشود 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 10 دی , 08:00 سه شنبه 20 اسفند , 13:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایر عربیا
7 شب

تور گوا 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99(خدمات FB, ALL )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 7,780,000 تومان
ایرلاین : آزال
4 شب

تور باکو 4شب و5روز ویژه پاییز 99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 6,810,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور آنکارا 7شب و 8روز ویژه پاییز99 (پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/09
قیمت از : 9,156,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور وارنا 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 7,315,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور آنکارا 4شب و 5روز ویژه پاییز99 (پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/09
قیمت از : 8,320,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور مثلث طلایی دهلی آگرا جیپور ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 6,795,000 تومان
ثبت پرسش