• تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه تابستان 99 (پرواز امارات)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
بانکوک
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7 شب
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Forum Park 99

BB
10,270,000 تومان
12,120,000 تومان
11,190,000 تومان
9,120,000 تومان
I-Residence Sathorn 99

BB
10,500,000 تومان
12,580,000 تومان
8,430,000 تومان
9,120,000 تومان
ibis Sathron 99

BB
10,960,000 تومان
13,500,000 تومان
8,430,000 تومان
9,350,000 تومان
Twin Towers 99

BB
11,310,000 تومان
14,190,000 تومان
11,770,000 تومان
9,460,000 تومان
Eastin Makkasan 99

BB
11,540,000 تومان
14,650,000 تومان
11,190,000 تومان
9,460,000 تومان
Ambassador 99

BB
11,660,000 تومان
14,890,000 تومان
12,460,000 تومان
9,580,000 تومان
Asia Bangkok 99

BB
11,770,000 تومان
15,120,000 تومان
11,420,000 تومان
9,580,000 تومان
Furama Silom99

BB
11,890,000 تومان
15,350,000 تومان
12,230,000 تومان
9,690,000 تومان
Montien Riverside 99

BB
11,890,000 تومان
15,350,000 تومان
11,540,000 تومان
9,690,000 تومان
Novotel Silom 99

BB
12,350,000 تومان
16,270,000 تومان
12,120,000 تومان
9,810,000 تومان
Mandarin Center point 99

BB
12,460,000 تومان
16,500,000 تومان
12,120,000 تومان
9,810,000 تومان
Avani Atrium 99

BB
12,690,000 تومان
16,960,000 تومان
13,040,000 تومان
9,930,000 تومان
Centerpoint Pratunum 99

BB
12,920,000 تومان
17,420,000 تومان
12,460,000 تومان
10,040,000 تومان
Sukosul 99

BB
13,500,000 تومان
18,580,000 تومان
13,160,000 تومان
10,160,000 تومان
Montien Bangkok 99

BB
13,730,000 تومان
19,040,000 تومان
13,160,000 تومان
10,270,000 تومان
Baiyok Sky 99

BB
13,730,000 تومان
19,040,000 تومان
13,160,000 تومان
10,270,000 تومان
The Berkeley 99

BB
13,850,000 تومان
19,270,000 تومان
13,270,000 تومان
10,270,000 تومان
Lancaster 99

BB
14,080,000 تومان
19,730,000 تومان
13,500,000 تومان
10,390,000 تومان
Pullman Bangkok G 99

BB
14,770,000 تومان
21,120,000 تومان
14,190,000 تومان
10,620,000 تومان
Amari Watergate99

BB
15,350,000 تومان
22,270,000 تومان
14,650,000 تومان
10,850,000 تومان
Landmark 99

BB
17,310,000 تومان
26,190,000 تومان
16,390,000 تومان
11,540,000 تومان
Banyan Tree 99

BB
18,810,000 تومان
29,190,000 تومان
17,770,000 تومان
12,120,000 تومان
Shangri-La 99

BB
20,420,000 تومان
32,420,000 تومان
19,270,000 تومان
12,580,000 تومان
نام هتل Forum Park 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل I-Residence Sathorn 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Sathron 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Twin Towers 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eastin Makkasan 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia Bangkok 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama Silom99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montien Riverside 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Silom 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mandarin Center point 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Atrium 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centerpoint Pratunum 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sukosul 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montien Bangkok 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baiyok Sky 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Berkeley 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lancaster 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok G 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Watergate99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Landmark 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Banyan Tree 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,580,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بانکوک شهری بسیار زیبا و پر از هیاهو می باشد که جزو شهرهای بزرگ جهان هم به شمار می رود ، بسیاری از فیلم های سینمای هالیوود در این شهر ساخته می شود و یا حداقل قسمت هایی از فیلم در این جا فیلمبرداری می شود ، این شهر پر گردشگر و شلوغ ،طرفدار زیاد دارد و به دلیل ارزان بودن اجناس در بازارهای آن بسیار توریست جذب می کند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فری برد
6 شب

تور بدروم ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/06
قیمت از : 10,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 10,321,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 11,130,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/23
قیمت از : 8,995,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو 3 شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 9,530,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/03
قیمت از : 9,476,000 تومان
ثبت پرسش