• تور 7شب و 8 روز مشهد ویژه زمستان 98


تاریخ شروع 1398/09/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/12/20
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/09/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 7 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل آپارتمان قصر خورشید

820,000 تومان
930,000 تومان
780,000 تومان
600,000 تومان
هتل مینا

BB
860,000 تومان
1,050,000 تومان
830,000 تومان
600,000 تومان
آراد

FB
990,000 تومان
1,310,000 تومان
950,000 تومان
600,000 تومان
تاج

FB
990,000 تومان
1,310,000 تومان
950,000 تومان
600,000 تومان
هتل آپارتمان آنا

BB
1,000,000 تومان
1,330,000 تومان
950,000 تومان
600,000 تومان
آرسان

FB
1,030,000 تومان
1,450,000 تومان
990,000 تومان
600,000 تومان
هتل آپارتمان آفرین

FB
1,060,000 تومان
1,530,000 تومان
1,030,000 تومان
600,000 تومان
هفت آسمان

FB
1,130,000 تومان
1,530,000 تومان
1,100,000 تومان
600,000 تومان
مرمر

FB
1,150,000 تومان
1,690,000 تومان
1,110,000 تومان
600,000 تومان
جواهری

BB
1,170,000 تومان
1,240,000 تومان
1,130,000 تومان
600,000 تومان
مشاهیر

FB
1,330,000 تومان
2,050,000 تومان
1,300,000 تومان
600,000 تومان
کارن

BB
1,380,000 تومان
1,950,000 تومان
1,350,000 تومان
600,000 تومان
ادریس

BB
1,380,000 تومان
2,170,000 تومان
1,350,000 تومان
600,000 تومان
هتل سقا

FB
1,450,000 تومان
2,240,000 تومان
1,380,000 تومان
600,000 تومان
تارا

BB
1,490,000 تومان
2,310,000 تومان
1,450,000 تومان
600,000 تومان
پردیسان

BB
1,500,000 تومان
1,930,000 تومان
1,470,000 تومان
600,000 تومان
نسیم

FB
1,560,000 تومان
2,520,000 تومان
1,530,000 تومان
600,000 تومان
کیانا

FB
1,600,000 تومان
3,320,000 تومان
1,570,000 تومان
600,000 تومان
رفاه

BB
1,640,000 تومان
2,310,000 تومان
1,600,000 تومان
600,000 تومان
پارس

BB
1,670,000 تومان
2,670,000 تومان
1,630,000 تومان
600,000 تومان
ایران

BB
1,670,000 تومان
2,050,000 تومان
1,640,000 تومان
600,000 تومان
فردوس

BB
1,850,000 تومان
2,370,000 تومان
1,810,000 تومان
600,000 تومان
آبان طلایی

BB
1,870,000 تومان
2,050,000 تومان
1,820,000 تومان
600,000 تومان
کوثر ناب

BB
1,880,000 تومان
3,100,000 تومان
1,850,000 تومان
600,000 تومان
پارسیس

BB
1,880,000 تومان
2,400,000 تومان
1,850,000 تومان
600,000 تومان
سی نور

BB
1,890,000 تومان
2,750,000 تومان
1,850,000 تومان
600,000 تومان
الماس 2

BB
2,140,000 تومان
3,150,000 تومان
2,100,000 تومان
600,000 تومان
قصر

BB
2,380,000 تومان
3,320,000 تومان
2,350,000 تومان
600,000 تومان
بین المللی قصر
الماس نوین

FB
2,390,000 تومان
3,250,000 تومان
2,350,000 تومان
600,000 تومان
الماس 1

FB
2,470,000 تومان
3,110,000 تومان
2,440,000 تومان
600,000 تومان
درویشی

BB
2,680,000 تومان
3,920,000 تومان
2,650,000 تومان
600,000 تومان
قصر طلایی

BB
2,880,000 تومان
3,400,000 تومان
2,850,000 تومان
600,000 تومان
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات بین المللی قصر
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوثر ناب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرمر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آفرین

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشاهیر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل آراد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل تاج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرسان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان قصر خورشید

خدمت
قیمت 2 تخته (هرنفر) 820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان آنا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مینا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سقا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 600,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (مسئول تور)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 این تور همه روزه برگزار می شود

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
7 شب

تور 7شب و 8 روز اراک ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/20
قیمت از : 1,280,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز اهواز ویژه زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,080,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز قشم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/15
قیمت از : 1,240,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور استانبول ویژه هفته دوم بهمن 98(3شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/12
قیمت از : 1,650,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور استانبول ویژه هفته سوم بهمن 98(3شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/19
قیمت از : 1,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز یزد ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 750,000 تومان
ثبت پرسش