• تور 7شب و 8 روز شیراز ویژه زمستان 98


تاریخ شروع 1398/10/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/20
شیراز
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/10/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 7 شب
ردیف 2
به شیراز
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
جهانگردی

BB
1,090,000 تومان
1,680,000 تومان
1,070,000 تومان
510,000 تومان
اطلس

BB
1,140,000 تومان
1,770,000 تومان
1,090,000 تومان
510,000 تومان
تالار

BB
1,170,000 تومان
1,610,000 تومان
1,140,000 تومان
510,000 تومان
رودکی

BB
1,170,000 تومان
1,320,000 تومان
1,130,000 تومان
510,000 تومان
ارم

BB
1,250,000 تومان
1,380,000 تومان
1,230,000 تومان
510,000 تومان
صدرا

BB
1,270,000 تومان
1,470,000 تومان
1,230,000 تومان
510,000 تومان
پارسیان

BB
1,380,000 تومان
1,870,000 تومان
1,340,000 تومان
510,000 تومان
آریو برزن

BB
1,390,000 تومان
1,710,000 تومان
1,360,000 تومان
510,000 تومان
ستارگان

BB
1,400,000 تومان
2,280,000 تومان
1,360,000 تومان
510,000 تومان
جام جم

BB
1,430,000 تومان
1,610,000 تومان
1,400,000 تومان
510,000 تومان
پارسه

BB
1,510,000 تومان
1,690,000 تومان
1,490,000 تومان
510,000 تومان
الیزه

BB
1,580,000 تومان
2,020,000 تومان
1,540,000 تومان
510,000 تومان
کریم خان

BB
1,610,000 تومان
1,970,000 تومان
1,580,000 تومان
510,000 تومان
بین المللی پارس

BB
1,760,000 تومان
2,050,000 تومان
1,740,000 تومان
510,000 تومان
رویال

BB
1,790,000 تومان
2,370,000 تومان
1,750,000 تومان
510,000 تومان
پرسپولیس

BB
1,940,000 تومان
2,200,000 تومان
1,890,000 تومان
510,000 تومان
چمران

BB
1,970,000 تومان
2,500,000 تومان
1,920,000 تومان
510,000 تومان
هما

BB
2,110,000 تومان
2,460,000 تومان
2,080,000 تومان
510,000 تومان
زندیه

BB
2,170,000 تومان
2,870,000 تومان
2,130,000 تومان
510,000 تومان
هتل بزرگ هتل

BB
2,250,000 تومان
3,050,000 تومان
2,230,000 تومان
510,000 تومان
نام هتل زندیه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل چمران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بزرگ هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل پرسپولیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستارگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل کریم خان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل الیزه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل تالار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل رودکی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل جهانگردی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریو برزن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 510,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
4 شب

تور 4شب و 5 روز کاشان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 690,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4 روز اصفهان ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 1,120,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/27
قیمت از : 630,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز چابهار ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 1,610,000 تومان
ایرلاین : سپهران
7 شب

تور 7شب و 8 روز چابهار ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 1,750,000 تومان
ایرلاین : سپهران
4 شب

تور 4 شب و 5 روز چابهار ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 1,410,000 تومان
ثبت پرسش