• تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه پاییز 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/07/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/07/22
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Like

BB
2,060,000 تومان
2,215,000 تومان
1,990,000 تومان
1,950,000 تومان
dalida

BB
2,160,000 تومان
2,420,000 تومان
2,060,000 تومان
2,000,000 تومان
royal lux

BB
2,330,000 تومان
2,735,000 تومان
2,215,000 تومان
2,000,000 تومان
MOON LIGHT

BB
2,470,000 تومان
2,990,000 تومان
2,370,000 تومان
2,000,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
2,575,000 تومان
3,200,000 تومان
2,315,000 تومان
2,000,000 تومان
Guru

BB
2,575,000 تومان
3,200,000 تومان
2,315,000 تومان
2,000,000 تومان
Primavera

BB
2,730,000 تومان
3,510,000 تومان
2,370,000 تومان
2,000,000 تومان
GNG

BB
2,730,000 تومان
3,510,000 تومان
2,370,000 تومان
2,000,000 تومان
Sport Time

BB
2,990,000 تومان
4,030,000 تومان
2,730,000 تومان
2,000,000 تومان
ks

BB
2,990,000 تومان
4,030,000 تومان
2,730,000 تومان
2,000,000 تومان
Colombi

BB
3,045,000 تومان
4,135,000 تومان
2,575,000 تومان
2,000,000 تومان
Vilton

BB
3,045,000 تومان
4,135,000 تومان
2,575,000 تومان
2,000,000 تومان
Green Queen Boutique

BB
3,200,000 تومان
4,450,000 تومان
2,890,000 تومان
2,000,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
3,720,000 تومان
5,490,000 تومان
0 تومان
2,000,000 تومان
Ramada Encore

BB
3,720,000 تومان
5,490,000 تومان
0 تومان
2,000,000 تومان
RUDIUS

BB
3,930,000 تومان
5,905,000 تومان
3,095,000 تومان
2,000,000 تومان
Ambassadori Tbilisi

BB
4,290,000 تومان
6,630,000 تومان
0 تومان
2,000,000 تومان
Holiday Inn

BB
4,810,000 تومان
7,620,000 تومان
3,930,000 تومان
2,000,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
6,320,000 تومان
10,690,000 تومان
5,905,000 تومان
2,000,000 تومان
نام هتل Like

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل dalida

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل royal lux

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOON LIGHT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Guru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sport Time

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل ks

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Queen Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل RUDIUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
نرخ کودک زیر دوسال 390 هزار تومان می باشد.
صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد
پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز رامسر ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,470,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز رامسر ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 980,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز اردبیل ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,020,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,420,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه 27 مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/27
قیمت از : 3,230,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3 و نیم روزه تبریز کندوان جلفا ویژه 6 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/06
قیمت از : 1,020,000 تومان
ثبت پرسش