• تور 7شب و 8 روز بالی ویژه مهر 98


تاریخ شروع 1398/07/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/07/30
بالی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب مدت اقامت 7 شب 8 روز می باشد
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات مدت اقامت 7 شب 8 روز می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Transera Kamini Legian Hotel

BB
20,760,000 تومان
21,890,000 تومان
20,600,000 تومان
19,820,000 تومان
Neo Kuta Jelantik

BB
20,770,000 تومان
22,020,000 تومان
19,460,000 تومان
19,960,000 تومان
BAKUNG BEACH

BB
20,790,000 تومان
22,040,000 تومان
20,290,000 تومان
19,810,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
21,260,000 تومان
22,990,000 تومان
21,240,000 تومان
19,810,000 تومان
Best Western Resort

BB
21,340,000 تومان
23,160,000 تومان
19,460,000 تومان
19,810,000 تومان
White Rose Kuta Resort

BB
21,540,000 تومان
23,840,000 تومان
21,540,000 تومان
20,060,000 تومان
vasanti

BB
21,700,000 تومان
23,840,000 تومان
19,460,000 تومان
20,050,000 تومان
The Jayakarta

BB
21,810,000 تومان
24,070,000 تومان
21,200,000 تومان
19,810,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
22,490,000 تومان
25,510,000 تومان
22,080,000 تومان
20,050,000 تومان
Aryaduta Bali

BB
22,930,000 تومان
26,280,000 تومان
21,550,000 تومان
19,810,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
23,540,000 تومان
27,650,000 تومان
21,650,000 تومان
20,400,000 تومان
Nikko Bali Benoa Beach

BB
23,550,000 تومان
27,590,000 تومان
20,290,000 تومان
20,160,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
23,670,000 تومان
27,830,000 تومان
19,460,000 تومان
20,220,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

BB
23,790,000 تومان
28,010,000 تومان
22,520,000 تومان
20,290,000 تومان
Conrad Bali

BB
24,210,000 تومان
28,810,000 تومان
22,180,000 تومان
20,400,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
24,800,000 تومان
30,120,000 تومان
22,660,000 تومان
20,290,000 تومان
The Westin Resort Nusa Dua

BB
25,480,000 تومان
31,280,000 تومان
23,470,000 تومان
20,660,000 تومان
Hilton Bali Resort

BB
25,640,000 تومان
31,540,000 تومان
22,370,000 تومان
20,580,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
25,750,000 تومان
31,930,000 تومان
22,550,000 تومان
20,640,000 تومان
Padma Hotel Bandung

BB
26,010,000 تومان
32,470,000 تومان
21,960,000 تومان
20,400,000 تومان
THE LAGUNA

BB
26,490,000 تومان
33,300,000 تومان
25,150,000 تومان
20,640,000 تومان
Indigo Bali Seminyak Beach

BB
26,940,000 تومان
34,260,000 تومان
21,700,000 تومان
20,640,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
28,000,000 تومان
36,180,000 تومان
23,130,000 تومان
21,830,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
30,150,000 تومان
40,670,000 تومان
22,780,000 تومان
21,870,000 تومان
نام هتل Transera Kamini Legian Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Neo Kuta Jelantik

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAKUNG BEACH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل vasanti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aryaduta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nikko Bali Benoa Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Resort Nusa Dua

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Hotel Bandung

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Indigo Bali Seminyak Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,870,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )
بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور 7شب و 8 روز بالی ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/08
قیمت از : 21,270,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور ترکیبی مراکش7 شب و 8 روز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/06
قیمت از : 19,500,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور 7 روز اسپانیا ایتالیا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/18
قیمت از : 21,980,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور 6 روز سوئیس ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/17
قیمت از : 20,830,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

تور 12 روز هندوستان ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/03
قیمت از : 21,940,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
1 شب

تور 8 روز ایتالیا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/08
قیمت از : 21,600,000 تومان
ثبت پرسش