• تور 7 شب بلغارستان ویژه 16 و17 مرداد 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بلغارستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/05/20
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/20
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/27
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب گشت شهری همراه با ناهار-تور پارک آبی همراه با ناهار-تور موزه رترو وارنا
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات گشت شهری همراه با ناهار-تور پارک آبی همراه با ناهار-تور موزه رترو وارنا
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Perla Hotel

BB
6,720,000 تومان
8,000,000 تومان
4,720,000 تومان
2,680,000 تومان
3گشت شهری همراه با 2 وعده ناهار
Palma Hotel

BB
7,060,000 تومان
9,220,000 تومان
5,080,000 تومان
3,010,000 تومان
Bonita Hotel

BB
7,600,000 تومان
9,400,000 تومان
5,395,000 تومان
3,010,000 تومان
Perla Hotel

ALL
7,880,000 تومان
9,160,000 تومان
5,320,000 تومان
3,240,000 تومان
3گشت شهری همراه با 2 وعده ناهار
SHIPKA

BB
8,275,000 تومان
10,525,000 تومان
5,665,000 تومان
3,010,000 تومان
Bonita Hotel

ALL
9,265,000 تومان
11,065,000 تومان
6,205,000 تومان
3,820,000 تومان
Central

ALL
9,310,000 تومان
11,695,000 تومان
6,205,000 تومان
3,010,000 تومان
Lilia

BB
9,445,000 تومان
13,270,000 تومان
6,295,000 تومان
3,010,000 تومان
Admiral Hotel

BB
10,000,000 تومان
13,600,000 تومان
6,360,000 تومان
2,680,000 تومان
3گشت شهری همراه با 2 وعده ناهار
Palm Beach

ALL
10,120,000 تومان
12,010,000 تومان
6,610,000 تومان
3,010,000 تومان
Royal Hotel

ALL
10,660,000 تومان
13,990,000 تومان
6,800,000 تومان
3,010,000 تومان
Atlas

ALL
10,750,000 تومان
14,575,000 تومان
6,925,000 تومان
3,010,000 تومان
Lilia

ALL
11,470,000 تومان
15,295,000 تومان
7,285,000 تومان
4,005,000 تومان
Azalia

UALL
13,045,000 تومان
19,210,000 تومان
8,050,000 تومان
3,010,000 تومان
Melia Grand Hermitage

ALL
14,215,000 تومان
19,570,000 تومان
8,680,000 تومان
3,010,000 تومان
park view
Melia Grand Hermitage

ALL
14,800,000 تومان
20,200,000 تومان
8,950,000 تومان
3,010,000 تومان
SEA VIEW
Melia Grand Hermitage

ALL
18,400,000 تومان
23,755,000 تومان
10,750,000 تومان
3,010,000 تومان
LEVEL ROOM
نام هتل Palma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Perla Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,680,000 تومان
توضیحات 3گشت شهری همراه با 2 وعده ناهار
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,680,000 تومان
توضیحات 3گشت شهری همراه با 2 وعده ناهار
نام هتل Perla Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان
توضیحات 3گشت شهری همراه با 2 وعده ناهار
نام هتل Bonita Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات LEVEL ROOM
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlas

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,005,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات park view

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ویزا
6 گشت شهری با ناهار
7 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 کپی شناسنامه
4 گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی به زبان انگلیسی ( ذکر سمت و میزان حقوق الزامیست)
5 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
6 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
7 تکمیل فرم مشخصات فردی
سنا کباری (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )

نرخ کودک زیر دوسال 500.000 تومان می باشد
حضور به موقع مسافر در سفارت الزامی می باشد.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 10 مرداد , 08:40 جمعه 18 مرداد , 12:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 4شب کوالالامپور 3شب سنگاپور ویژه 22دی 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/22
قیمت از : 6,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بانکوک ویژه 10و24 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/10
قیمت از : 6,460,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز پوکت ویژه 10و24 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/10
قیمت از : 7,600,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 4شب بانکوک 3شب پوکت ویژه 10و24 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/10
قیمت از : 7,810,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 3شب پوکت 3شب پاتایا ویژه 10و24 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/10
قیمت از : 7,660,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور4شب و 5روز قطر ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 7,390,000 تومان
ثبت پرسش