• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/04/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/28
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/04/13
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب پرواز ماهان 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز ماهان 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
3,695,000 تومان
4,845,000 تومان
3,145,000 تومان
2,495,000 تومان
Agon

HB
3,945,000 تومان
5,295,000 تومان
3,245,000 تومان
2,495,000 تومان
Himeros

ALL
4,745,000 تومان
5,895,000 تومان
3,645,000 تومان
2,495,000 تومان
BELKON

ALL
5,495,000 تومان
6,945,000 تومان
4,045,000 تومان
2,495,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
5,795,000 تومان
7,445,000 تومان
4,195,000 تومان
2,495,000 تومان
Orange Park Hotel

ALL
5,895,000 تومان
7,595,000 تومان
4,245,000 تومان
2,495,000 تومان
Ramada Resort Side

ALL
6,945,000 تومان
9,995,000 تومان
4,745,000 تومان
2,495,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
7,895,000 تومان
10,595,000 تومان
5,245,000 تومان
2,495,000 تومان
Imperial Sunland

UALL
8,495,000 تومان
12,945,000 تومان
5,545,000 تومان
2,495,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

UALL
9,045,000 تومان
12,295,000 تومان
5,795,000 تومان
2,495,000 تومان
alkoclar

UALL
9,645,000 تومان
13,895,000 تومان
6,095,000 تومان
2,495,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
9,995,000 تومان
14,545,000 تومان
6,295,000 تومان
2,495,000 تومان
Amara Prestige Elite

UALL
10,345,000 تومان
14,245,000 تومان
6,445,000 تومان
2,495,000 تومان
Topkapi Palace

UALL
11,945,000 تومان
19,495,000 تومان
7,295,000 تومان
2,495,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
12,295,000 تومان
17,145,000 تومان
7,445,000 تومان
2,495,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
12,445,000 تومان
19,895,000 تومان
7,495,000 تومان
2,495,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
13,895,000 تومان
19,595,000 تومان
8,245,000 تومان
2,495,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
14,695,000 تومان
20,795,000 تومان
8,645,000 تومان
2,495,000 تومان
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapi Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Agon

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Side

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Prestige Elite

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل alkoclar

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,495,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی کارت ملی
سنا کباری (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
آنتالیا شهری است ساحلی و بسیار زیبا که رشته کوههای توروس در این شهر به سمت دریا امتداد پیدا کرده و خط ساحلی  نامنظمی از صخر ه های سنگی و خلیج های کوچک بکر را ایجاد نموده است . استان آنتالیا از غرب از طریق شهر کمر آغاز شده وبطول ۶۰ کیلومتر توام با ساحل زیبای خود به شهر آلانیا در شرق آنتالیا ختم می شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 27 تیر , 20:40 پنج شنبه 3 مرداد , 00:05
2 جمعه 28 تیر , 20:40 جمعه 4 مرداد , 00:05

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز آنکارا ویژه سال نومیلادی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 2,855,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز آنکارا ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 3,690,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/01
قیمت از : 2,730,000 تومان
ایرلاین : عمان
3 شب

تور 3شب و4 روز مسقط ویژه سال نو میلادی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 4,495,000 تومان
ایرلاین : آزال
7 شب

تور 7شب و 8 روز باکو ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/01
قیمت از : 3,310,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز آنکارا ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/07
قیمت از : 3,340,000 تومان
ثبت پرسش