• تور 6شب و 7 روز بالی ویژه تابستان 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اندونزی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/05/21
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/05/28
بالی
هوایی
عمان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب مدت اقامت 7 شب 8 روز می باشد
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات مدت اقامت 7 شب 8 روز می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Mekar Jaya Bungalows

BB
12,510,000 تومان
13,110,000 تومان
12,430,000 تومان
11,920,000 تومان
budget kuta

BB
12,940,000 تومان
13,960,000 تومان
12,850,000 تومان
11,920,000 تومان
MaxOne

BB
13,580,000 تومان
14,850,000 تومان
13,580,000 تومان
12,510,000 تومان
Champlung Mas Legian

BB
13,700,000 تومان
15,400,000 تومان
13,620,000 تومان
12,510,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
13,760,000 تومان
15,530,000 تومان
13,740,000 تومان
12,280,000 تومان
The Jayakarta

BB
14,130,000 تومان
16,340,000 تومان
14,040,000 تومان
12,750,000 تومان
White Rose Kuta Resort

BB
14,190,000 تومان
16,400,000 تومان
14,050,000 تومان
12,530,000 تومان
Holliday Inn Express Baruna

BB
14,470,000 تومان
16,510,000 تومان
11,920,000 تومان
12,640,000 تومان
mercure bali nusa dua

BB
14,710,000 تومان
16,680,000 تومان
14,640,000 تومان
12,980,000 تومان
FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

BB
15,320,000 تومان
18,550,000 تومان
11,920,000 تومان
12,900,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
16,230,000 تومان
20,470,000 تومان
11,920,000 تومان
12,700,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
17,370,000 تومان
22,810,000 تومان
15,190,000 تومان
12,770,000 تومان
Hilton Bali Resort

BB
17,780,000 تومان
23,050,000 تومان
15,530,000 تومان
12,940,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
18,350,000 تومان
24,660,000 تومان
15,080,000 تومان
13,130,000 تومان
Padma Resort Legian

BB
18,550,000 تومان
25,090,000 تومان
18,460,000 تومان
13,530,000 تومان
THE LAGUNA

BB
19,100,000 تومان
26,060,000 تومان
17,740,000 تومان
13,130,000 تومان
InterContinental Bali Resort

BB
19,740,000 تومان
26,790,000 تومان
16,930,000 تومان
13,190,000 تومان
Double Six Luxury Seminyak

BB
21,520,000 تومان
30,780,000 تومان
17,360,000 تومان
13,360,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
22,170,000 تومان
32,120,000 تومان
15,670,000 تومان
14,340,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
23,130,000 تومان
34,010,000 تومان
18,460,000 تومان
13,360,000 تومان
W Bali - Seminyak Resort

BB
31,040,000 تومان
49,730,000 تومان
19,310,000 تومان
14,380,000 تومان
نام هتل MaxOne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Champlung Mas Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Resort Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holliday Inn Express Baruna

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل mercure bali nusa dua

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Double Six Luxury Seminyak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل W Bali - Seminyak Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل budget kuta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mekar Jaya Bungalows

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,900,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )
بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 21 مرداد , 00:00 دوشنبه 28 مرداد , 00:00
2 دوشنبه 28 مرداد , 00:00 سه شنبه 5 شهریور , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : عمان
7 شب

تور 3شب پوکت 4شب پاتایا ویژه پاییز و زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 11,700,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت
6 شب

تور 3شب سنت پترزبورگ 3شب مسکو ویژه سال نو میلادی2020

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/06
قیمت از : 12,490,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

تور 6 روز لبنان ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/03
قیمت از : 12,550,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز صربستان ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 11,460,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور 7شب و 8 روز کرابی ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/10
قیمت از : 13,680,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 4شب مانیل 3شب کوالالامپور ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 12,970,000 تومان
ثبت پرسش