• تور 7شب و 8 روز شیراز ویژه پاییز98


تاریخ شروع 1398/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
شیراز
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/06/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 7 شب
ردیف 2
به شیراز
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
جهانگردی

BB
1,380,000 تومان
2,060,000 تومان
1,200,000 تومان
700,000 تومان
تالار

BB
1,430,000 تومان
2,170,000 تومان
1,310,000 تومان
700,000 تومان
امیر کبیر

BB
1,460,000 تومان
2,200,000 تومان
1,480,000 تومان
700,000 تومان
صدرا

BB
1,460,000 تومان
1,680,000 تومان
1,130,000 تومان
700,000 تومان
ارم

BB
1,490,000 تومان
1,630,000 تومان
1,270,000 تومان
700,000 تومان
رودکی

BB
1,500,000 تومان
1,680,000 تومان
1,230,000 تومان
700,000 تومان
پارسه

BB
1,550,000 تومان
1,710,000 تومان
1,450,000 تومان
700,000 تومان
ستارگان

BB
1,670,000 تومان
2,640,000 تومان
1,420,000 تومان
700,000 تومان
پارسیان

BB
1,700,000 تومان
2,700,000 تومان
1,440,000 تومان
700,000 تومان
جام جم

BB
1,760,000 تومان
1,980,000 تومان
1,440,000 تومان
700,000 تومان
الیزه

BB
1,760,000 تومان
2,210,000 تومان
1,890,000 تومان
700,000 تومان
بین المللی پارس

BB
1,850,000 تومان
2,140,000 تومان
1,940,000 تومان
700,000 تومان
پرسپولیس

BB
2,130,000 تومان
2,410,000 تومان
1,410,000 تومان
700,000 تومان
چمران

BB
2,150,000 تومان
2,660,000 تومان
1,840,000 تومان
700,000 تومان
هتل بزرگ هتل

BB
2,280,000 تومان
2,910,000 تومان
2,200,000 تومان
700,000 تومان
زندیه

BB
2,430,000 تومان
3,150,000 تومان
2,010,000 تومان
700,000 تومان
هما

BB
2,480,000 تومان
2,880,000 تومان
1,890,000 تومان
700,000 تومان
اطلس

BB
6,800,000 تومان
12,810,000 تومان
700,000 تومان
700,000 تومان
کریم خان

BB
11,890,000 تومان
23,090,000 تومان
10,720,000 تومان
700,000 تومان
رویال

BB
15,070,000 تومان
29,350,000 تومان
11,140,000 تومان
700,000 تومان
نام هتل زندیه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل چمران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بزرگ هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل پرسپولیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستارگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل کریم خان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل الیزه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل امیر کبیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل تالار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل رودکی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات
نام هتل جهانگردی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 700,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کیش ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز کرمان ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/02
قیمت از : 1,060,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز رامسر ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 980,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای باکو

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 470,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز اردبیل ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,400,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 650,000 تومان
ثبت پرسش