• تور 3شب و 4 روز شیراز ویژه پاییز98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
شیراز
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 3 شب
ردیف 2
به شیراز
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
اطلس

BB
740,000 تومان
1,020,000 تومان
460,000 تومان
460,000 تومان
رودکی

BB
750,000 تومان
810,000 تومان
720,000 تومان
460,000 تومان
تالار

BB
760,000 تومان
950,000 تومان
740,000 تومان
460,000 تومان
امیر کبیر

BB
790,000 تومان
1,110,000 تومان
770,000 تومان
460,000 تومان
پارسیان

BB
810,000 تومان
1,160,000 تومان
790,000 تومان
460,000 تومان
پارسه

BB
830,000 تومان
900,000 تومان
820,000 تومان
460,000 تومان
صدرا

BB
840,000 تومان
920,000 تومان
770,000 تومان
460,000 تومان
جهانگردی

BB
840,000 تومان
1,220,000 تومان
770,000 تومان
460,000 تومان
جام جم

BB
860,000 تومان
930,000 تومان
790,000 تومان
460,000 تومان
ستارگان

BB
870,000 تومان
1,280,000 تومان
830,000 تومان
460,000 تومان
ارم

BB
880,000 تومان
950,000 تومان
860,000 تومان
460,000 تومان
الیزه

BB
920,000 تومان
1,110,000 تومان
830,000 تومان
460,000 تومان
کریم خان

BB
930,000 تومان
1,080,000 تومان
890,000 تومان
460,000 تومان
رویال

BB
1,000,000 تومان
1,540,000 تومان
970,000 تومان
460,000 تومان
بین المللی پارس

BB
1,050,000 تومان
1,180,000 تومان
980,000 تومان
460,000 تومان
پرسپولیس

BB
1,070,000 تومان
1,180,000 تومان
1,030,000 تومان
460,000 تومان
چمران

BB
1,080,000 تومان
1,310,000 تومان
1,060,000 تومان
460,000 تومان
زندیه

BB
1,220,000 تومان
1,980,000 تومان
1,180,000 تومان
460,000 تومان
هما

BB
1,230,000 تومان
1,420,000 تومان
1,210,000 تومان
460,000 تومان
هتل بزرگ هتل

BB
1,230,000 تومان
1,540,000 تومان
1,170,000 تومان
460,000 تومان
نام هتل زندیه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل چمران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بزرگ هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل پرسپولیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستارگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل کریم خان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل الیزه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل امیر کبیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدرا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل تالار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل رودکی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات
نام هتل جهانگردی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 460,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (مسئول تور)
جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کاسپین
7 شب

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,074,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور چابهار 4شب و 5روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 1,550,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 3شب و 4روز ارومیه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,001,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور کیش ویژه 5شب و 6 روز ویژه تابستان

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 799,000 تومان
ایرلاین : آتا
5 شب

تور تبریز ۵شب و ۶روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 1,050,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 3شب و4 روز کرمان ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,051,000 تومان
ثبت پرسش