• تور کوش آداسی ویژه خرداد 98(6شب)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مارماریس و کوش آداسی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/04/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/06/31
کوش آداسی
هوایی
آنادولو جت
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب 6شب و 7 روز
ردیف 2
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات 6شب و 7 روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Melike Hotel

HB
5,125,000 تومان
6,170,000 تومان
4,130,000 تومان
3,135,000 تومان
Grand Kord

ALL
5,320,000 تومان
6,460,000 تومان
4,225,000 تومان
3,135,000 تومان
Ayma Beach Resort & Spa

ALL
5,510,000 تومان
6,695,000 تومان
4,320,000 تومان
3,135,000 تومان
Surtel

ALL
5,935,000 تومان
7,315,000 تومان
4,510,000 تومان
3,135,000 تومان
LA SANTA MARIA

ALL
5,935,000 تومان
7,315,000 تومان
4,510,000 تومان
3,135,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
6,270,000 تومان
7,835,000 تومان
4,700,000 تومان
3,135,000 تومان
Panorama Hill

ALL
6,789,000 تومان
8,595,000 تومان
4,935,000 تومان
3,135,000 تومان
Marbel Hotel

ALL
7,315,000 تومان
9,405,000 تومان
5,225,000 تومان
3,135,000 تومان
BLUE VISTA

ALL
8,595,000 تومان
11,350,000 تومان
5,890,000 تومان
3,135,000 تومان
FANTASIA

ALL
8,975,000 تومان
12,300,000 تومان
6,030,000 تومان
3,135,000 تومان
Ramada Resort Hotel

ALL
9,405,000 تومان
12,540,000 تومان
6,265,000 تومان
3,135,000 تومان
Aria Claros Hotel

UALL
9,640,000 تومان
12,965,000 تومان
0 تومان
3,135,000 تومان
Le Bleu Hotel

UALL
9,640,000 تومان
12,965,000 تومان
6,410,000 تومان
3,135,000 تومان
Amara Sealight Elite Hotel

ALL
9,640,000 تومان
14,250,000 تومان
6,410,000 تومان
3,135,000 تومان
Tusan Beach Resort Hotel

ALL
9,925,000 تومان
16,720,000 تومان
6,505,000 تومان
3,135,000 تومان
Sealight Resort Hotel

UALL
10,115,000 تومان
14,960,000 تومان
6,600,000 تومان
3,135,000 تومان
Le Bleu Hotel

UALL
10,115,000 تومان
13,580,000 تومان
6,600,000 تومان
3,135,000 تومان
Palm Wings Resort

UALL
10,545,000 تومان
14,250,000 تومان
6,840,000 تومان
3,135,000 تومان
Pine Bay Holiday Resort

ALL
11,825,000 تومان
17,050,000 تومان
7,505,000 تومان
3,135,000 تومان
Aqua Fantasy

UALL
14,865,000 تومان
20,800,000 تومان
9,020,000 تومان
3,135,000 تومان
نام هتل Melike Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Kord

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ayma Beach Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surtel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل LA SANTA MARIA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Panorama Hill

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,789,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marbel Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل BLUE VISTA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل FANTASIA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Bleu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Sealight Elite Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sealight Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Bleu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pine Bay Holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aqua Fantasy

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,135,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سمیه پیرهادی (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )

خدمات تور شامل: بلیط رفت و برگشت پرواز آنادولوجت به ازمیر- ترانسفر فرودگاهی -6 شب اقامت در هتل 

دو گشت شهری شامل:

1-گشت نیم روزی شهر کوش آداسی

2-بازدید از شهر زیبای ازمیر

3-بیمه مسافرتی

4-راهنمای فارسی زبان زبان

نرخ کودک زیر دوسال 400.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 13 تیر , 05:20 چهارشنبه 19 تیر , 23:50
2 جمعه 14 تیر , 05:20 پنج شنبه 20 تیر , 23:50

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 28 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/28
قیمت از : 6,275,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور4شب کوالالامپور3شب لنکاوی ویژه 28 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/27
قیمت از : 6,360,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/27
قیمت از : 5,515,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 29 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/29
قیمت از : 5,420,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 6,100,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب پاتایا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/12
قیمت از : 5,730,000 تومان
ثبت پرسش