• تور آنتالیا ویژه خرداد98


تاریخ شروع 1398/03/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/31
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب پرواز ماهان در تاریخ 31خرداد 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز ماهان در تاریخ 31خرداد 200.000 تومان افزایش نرخ دارد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
2,845,000 تومان
3,425,000 تومان
2,345,000 تومان
2,095,000 تومان
Himeros

ALL
3,595,000 تومان
4,295,000 تومان
2,495,000 تومان
2,095,000 تومان
BELKON

ALL
4,495,000 تومان
5,695,000 تومان
3,295,000 تومان
2,095,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
4,495,000 تومان
5,845,000 تومان
3,195,000 تومان
2,095,000 تومان
Nazar Beach Hotel

ALL
4,895,000 تومان
6,295,000 تومان
3,545,000 تومان
2,095,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
5,345,000 تومان
6,995,000 تومان
3,745,000 تومان
2,095,000 تومان
Ramada Resort Side

ALL
5,895,000 تومان
8,795,000 تومان
4,045,000 تومان
2,095,000 تومان
Lara Family Club

UALL
6,845,000 تومان
9,195,000 تومان
4,495,000 تومان
2,095,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
7,545,000 تومان
10,745,000 تومان
4,845,000 تومان
2,095,000 تومان


UALL
8,145,000 تومان
10,995,000 تومان
5,095,000 تومان
2,095,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
8,145,000 تومان
10,995,000 تومان
5,095,000 تومان
2,095,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
8,195,000 تومان
14,095,000 تومان
5,195,000 تومان
2,095,000 تومان
Club Sera

UALL
8,495,000 تومان
12,295,000 تومان
5,345,000 تومان
2,095,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
8,795,000 تومان
15,395,000 تومان
5,495,000 تومان
2,095,000 تومان
Orange County Resort Alanya

ALL
9,245,000 تومان
16,345,000 تومان
5,695,000 تومان
2,095,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
9,645,000 تومان
13,845,000 تومان
5,895,000 تومان
2,095,000 تومان
Liberty Lara

UALL
10,145,000 تومان
14,095,000 تومان
6,145,000 تومان
2,095,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
10,745,000 تومان
15,045,000 تومان
6,445,000 تومان
2,095,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
11,695,000 تومان
16,195,000 تومان
6,895,000 تومان
2,095,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Side

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سمیه پیرهادی (سرپرست تور) سنا کباری (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
نرخ کودک زیر دوسال 195.000 تومان می باشد.
کمیسیون کودک 12-6 سال نصف کمیسیون و 2-6 سال فاقد کمیسیون می باشد.
پرواز ماهان تاریخ 24 خرداد شامل 200.000 تومان افزایش نرخ می باشد،بیزنس کلاس ماهان ایر 300.000+ تومان
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 30 خرداد , 00:00 چهارشنبه 5 تیر , 00:00
2 جمعه 31 خرداد , 00:00 پنج شنبه 6 تیر , 00:00 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور آنکارا ویژه 2 تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/26
قیمت از : 2,010,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور باتومی 4 شب ویژه30 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/25
قیمت از : 3,010,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور تفلیس ویژه 27خرداد

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/27
قیمت از : 1,620,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور آنکارا ویژه 11 تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/11
قیمت از : 2,940,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 2,845,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 3,000,000 تومان
ثبت پرسش