• تور مشهد ویژه خرداد 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/31
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/05
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
فرهاد

BB
622,000 تومان
744,000 تومان
499,000 تومان
499,000 تومان
ایساتیس

BB
683,000 تومان
867,000 تومان
499,000 تومان
499,000 تومان
هلیا

BB
726,000 تومان
952,000 تومان
958,000 تومان
499,000 تومان
ثامن

BB
775,000 تومان
958,000 تومان
652,000 تومان
499,000 تومان
عماد

BB
821,000 تومان
1,142,000 تومان
499,000 تومان
637,000 تومان
جواهر شرق

BB
867,000 تومان
1,234,000 تومان
867,000 تومان
499,000 تومان
کارن

BB
882,000 تومان
1,203,000 تومان
499,000 تومان
499,000 تومان
خورشید تابان

BB
885,000 تومان
946,000 تومان
677,000 تومان
499,000 تومان
جم

BB
912,000 تومان
1,108,000 تومان
726,000 تومان
499,000 تومان
پارسیس

BB
919,000 تومان
1,087,000 تومان
805,000 تومان
499,000 تومان
پردیسان

BB
928,000 تومان
1,148,000 تومان
836,000 تومان
668,000 تومان
سهند

BB
964,000 تومان
1,286,000 تومان
499,000 تومان
499,000 تومان
الماس

BB
974,000 تومان
1,237,000 تومان
882,000 تومان
499,000 تومان
الماس نوین

BB
974,000 تومان
1,264,000 تومان
897,000 تومان
744,000 تومان
تارا

BB
989,000 تومان
1,056,000 تومان
799,000 تومان
499,000 تومان
کیانا

BB
989,000 تومان
1,387,000 تومان
499,000 تومان
499,000 تومان
ایران

BB
989,000 تومان
1,173,000 تومان
900,000 تومان
499,000 تومان
منجی

BB
989,000 تومان
1,387,000 تومان
989,000 تومان
499,000 تومان
جواد

BB
1,010,000 تومان
1,255,000 تومان
1,203,000 تومان
499,000 تومان
پارس

BB
1,023,000 تومان
1,316,000 تومان
854,000 تومان
499,000 تومان
HATRA

BB
1,053,000 تومان
870,000 تومان
759,000 تومان
499,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,182,000 تومان
1,506,000 تومان
1,035,000 تومان
766,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,200,000 تومان
1,650,000 تومان
967,000 تومان
499,000 تومان
سی نور

BB
1,215,000 تومان
1,540,000 تومان
897,000 تومان
499,000 تومان
قصر

BB
1,280,000 تومان
1,671,000 تومان
897,000 تومان
499,000 تومان
الماس 2

BB
1,335,000 تومان
1,858,000 تومان
1,173,000 تومان
499,000 تومان
هما 2

BB
1,368,000 تومان
1,114,000 تومان
854,000 تومان
499,000 تومان
درویشی

BB
1,494,000 تومان
1,818,000 تومان
958,000 تومان
499,000 تومان
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 967,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 974,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,237,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 882,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,858,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,173,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,494,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,818,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,182,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,506,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 766,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 897,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,671,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 897,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 928,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,148,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 668,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,368,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,114,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 854,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 919,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,087,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 974,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,264,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 897,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 744,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 867,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,234,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 867,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 821,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 637,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 989,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,056,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل خورشید تابان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 946,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 677,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 989,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 989,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,173,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل ثامن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 958,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 652,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,203,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 882,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,203,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 964,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,286,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 726,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 952,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 989,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 989,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 912,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,108,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 726,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل HATRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 759,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل فرهاد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 622,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 744,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,023,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,316,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 854,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایساتیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 683,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 867,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 499,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) عطیه یوسفی (سرپرست تور)
مشهد الرضا یکی از شهرهای برجسته زیارتی محترم بین ایرانیان و مسلمانان جهان 
الماس نشان همه روزه تورهای ویژه جهت رفاه حال شما عزیزان ارائه میدهد 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 25 خرداد , 23:30 سه شنبه 28 خرداد , 05:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور 7شب و 8 روز مشهد ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,090,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز شیراز ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 990,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5روز کاشان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 452,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه 31 شهریور الی 8 مهر98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/28
قیمت از : 1,655,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز اصفهان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,357,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 1,203,000 تومان
ثبت پرسش