• تور مشهد ویژه بهار


تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/31
مشهد
هوایی
تابان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
زیتون

BB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
ارم

BB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
رازی

BB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
مرمر

FB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
هلیا

BB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
میامی

BB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
جواهری

FB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
سراج

FB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
هاترا

FB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
کیان

FB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
جواهر شرق

FB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
آسیا

BB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
سهند

FB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
پردیسان

BB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
اترک

BB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
پارس

BB
377,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
فردوس

BB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
آبان طلایی

BB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
جواد

BB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
نسیم

FB
377,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
مشهد

FB
378,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
کیانا

FB
378,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
قصر طلایی

BB
378,000 تومان
378,000 تومان
378,000 تومان
الماس 1

FB
378,000 تومان
378,000 تومان
377,000 تومان
رفاه

FB
378,000 تومان
378,000 تومان
378,000 تومان
هما 1

BB
378,000 تومان
378,000 تومان
378,000 تومان
قصر

BB
378,000 تومان
378,000 تومان
378,000 تومان
درویشی

BB
378,000 تومان
378,000 تومان
378,000 تومان
مدینه الرضا

FB
378,000 تومان
378,000 تومان
378,000 تومان
الماس 2

BB
378,000 تومان
377,000 تومان
377,000 تومان
نام هتل زیتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل مرمر

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل میامی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشهد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل سراج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 378,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 377,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
3 اصل شناسنامه
نگار گلگون (مسئول تور )

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 120 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا از دیر باز مورد توجه زائران ایرانی و خارجی بوده و علاوه بر آن اخیرا بعنوان یکی از شهرهایی شده که علاوه بر زائران گردشگران نیز علاقه مند به سفر به آنجا گشته اند آژآنس الماس نشان مجری متنوع ترین تورهای داخلی و خارجی شما را دعوت به همراهی با تورهای مشهد مینماید

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سپهران
4 شب

تور کیش ویژه اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/06
قیمت از : 731,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه اول اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 1,650,000 تومان
ایرلاین : سپهران
3 شب

تور کیش ویژه اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/06
قیمت از : 663,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور اصفهان ویژه بهار 3 شب

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 180,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور تبریز ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 510,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور اراک ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 138,000 تومان
ثبت پرسش