• تور بالی 9 اردیبهشت


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اندونزی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/31
بالی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 6 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Mekar Jaya Bungalows

BB
9,039,000 تومان
9,616,000 تومان
8,994,000 تومان
8,802,000 تومان
MaxOne

BB
10,133,000 تومان
11,760,000 تومان
9,985,000 تومان
9,024,000 تومان
Champlung Mas Legian

BB
10,355,000 تومان
12,204,000 تومان
9,985,000 تومان
9,172,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
10,355,000 تومان
12,174,000 تومان
10,281,000 تومان
9,009,000 تومان
White Rose Kuta Resort

BB
10,606,000 تومان
12,648,000 تومان
10,429,000 تومان
9,394,000 تومان
The Jayakarta

BB
10,947,000 تومان
13,387,000 تومان
10,947,000 تومان
9,246,000 تومان
Aston Kuta

BB
11,908,000 تومان
15,310,000 تومان
11,464,000 تومان
9,542,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
11,908,000 تومان
15,014,000 تومان
11,464,000 تومان
9,157,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
13,165,000 تومان
17,824,000 تومان
10,577,000 تومان
9,542,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

BB
13,387,000 تومان
18,268,000 تومان
11,908,000 تومان
10,148,000 تومان
INAYA Putri Bali Resort

BB
13,624,000 تومان
17,972,000 تومان
12,352,000 تومان
9,837,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel

BB
13,624,000 تومان
17,972,000 تومان
12,352,000 تومان
9,837,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
14,053,000 تومان
19,599,000 تومان
10,281,000 تومان
9,542,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
14,467,000 تومان
20,043,000 تومان
11,612,000 تومان
9,394,000 تومان
Hilton Bali Resort

BB
14,792,000 تومان
20,190,000 تومان
13,017,000 تومان
9,616,000 تومان
Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

BB
14,807,000 تومان
21,107,000 تومان
13,919,000 تومان
10,444,000 تومان
Padma Hotel Bandung

BB
15,162,000 تومان
21,817,000 تومان
10,799,000 تومان
9,763,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
15,753,000 تومان
23,858,000 تومان
12,500,000 تومان
9,616,000 تومان
THE LAGUNA

BB
17,158,000 تومان
25,811,000 تومان
11,908,000 تومان
9,690,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
17,380,000 تومان
26,254,000 تومان
11,908,000 تومان
10,059,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
19,895,000 تومان
31,283,000 تومان
11,908,000 تومان
10,059,000 تومان
نام هتل MaxOne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,133,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,024,000 تومان
توضیحات
نام هتل Champlung Mas Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,204,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,172,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,174,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,009,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,947,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,947,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,246,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aston Kuta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,908,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,464,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,908,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,014,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,464,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,157,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,824,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,577,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,599,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,387,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,268,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,908,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,148,000 تومان
توضیحات
نام هتل INAYA Putri Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,624,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,972,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,352,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,837,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,624,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,972,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,352,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,837,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,467,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,043,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,394,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,792,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,017,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Hotel Bandung

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,162,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,817,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,763,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,753,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,858,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,616,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,158,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,811,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,908,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,254,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,908,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,059,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,283,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,908,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,059,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,807,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,107,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,919,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,444,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,606,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,648,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,429,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,394,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mekar Jaya Bungalows

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,039,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,616,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,994,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,802,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)
بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 9 اردیبهشت , 00:00 دوشنبه 16 اردیبهشت , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,270,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 893,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
4 شب

تور 4شب و5 روز کرمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 928,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,171,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز کرمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 836,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز کاشان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 365,000 تومان
ثبت پرسش