• تور بالی ویژه نوروز (1398)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اندونزی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/12
بالی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/27
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BB
9,012,000 تومان
9,191,000 تومان
8,874,000 تومان
8,117,000 تومان
BB
9,232,000 تومان
11,146,000 تومان
8,874,000 تومان
8,144,000 تومان
BB
9,865,000 تومان
12,413,000 تومان
9,852,000 تومان
8,282,000 تومان
BB
9,865,000 تومان
12,138,000 تومان
9,315,000 تومان
8,144,000 تومان
BB
9,907,000 تومان
10,223,000 تومان
9,728,000 تومان
8,186,000 تومان
BB
10,898,000 تومان
11,311,000 تومان
10,485,000 تومان
8,695,000 تومان
BB
11,008,000 تومان
14,423,000 تومان
10,595,000 تومان
8,420,000 تومان
BB
12,413,000 تومان
17,508,000 تومان
9,728,000 تومان
8,902,000 تومان
BB
12,468,000 تومان
17,590,000 تومان
9,631,000 تومان
8,943,000 تومان
BB
12,564,000 تومان
17,811,000 تومان
11,187,000 تومان
8,846,000 تومان
BB
13,143,000 تومان
18,967,000 تومان
12,179,000 تومان
9,425,000 تومان
BB
13,184,000 تومان
19,050,000 تومان
12,358,000 تومان
9,122,000 تومان
BB
13,322,000 تومان
19,325,000 تومان
10,568,000 تومان
9,907,000 تومان
BB
13,996,000 تومان
20,675,000 تومان
10,416,000 تومان
9,039,000 تومان
BB
14,382,000 تومان
21,446,000 تومان
12,730,000 تومان
9,356,000 تومان
BB
14,506,000 تومان
21,694,000 تومان
10,444,000 تومان
9,480,000 تومان
BB
14,795,000 تومان
22,272,000 تومان
11,036,000 تومان
9,563,000 تومان
BB
16,792,000 تومان
26,266,000 تومان
14,286,000 تومان
9,879,000 تومان
BB
17,067,000 تومان
26,816,000 تومان
14,038,000 تومان
9,976,000 تومان
BB
19,849,000 تومان
32,379,000 تومان
14,754,000 تومان
10,279,000 تومان
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,012,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,191,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,874,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,117,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,232,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,146,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,874,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,144,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,907,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,223,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,186,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,413,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,852,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,282,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,898,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,311,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,008,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,423,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,413,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,508,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,902,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,468,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,631,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,943,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,564,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,811,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,187,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,846,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,143,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,967,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,179,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,425,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,322,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,568,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,907,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,996,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,416,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,039,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,382,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,446,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,356,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,506,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,694,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,444,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,272,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,036,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,563,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,792,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,266,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,286,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,879,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,067,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,816,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,038,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,976,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,849,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,379,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,754,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,279,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,184,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,358,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,122,000 تومان
توضیحات
نام هتل
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,138,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,144,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)
بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 19 فروردین , 22:00 سه شنبه 27 فروردین , 23:30 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 22:00، زمان رسیدن ساعت: 10:00 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی انگوراه رای ساعت پرواز: 17:55، زمان رسیدن ساعت: 21:05 می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی انگوراه رای به به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 11:35، زمان رسیدن ساعت: 14:35 می باشد. حرکت از به فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 23:30، زمان رسیدن ساعت: 03:00 می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پاتایا و ساموئی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 8,920,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پوکت و سامویی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 9,510,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه بهار پرواز ایران ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/21
قیمت از : 10,069,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور گوا ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 8,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/03
قیمت از : 8,045,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سوچی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/06
قیمت از : 9,405,000 تومان
ثبت پرسش